| русский

 

  • АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

    наукової та навчальної літератури викладачів ЧТЕІ КНТЕУ:

  • Економічні науки:

1. Василенко Л.П., Гут Л.В. Фінанси підприємства. Частина 1: Навчальний посібник. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –187с.

2. Василенко Л.П., Гут Л.В. Фінанси підприємства. Частина 2: Навчальний посібник. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –239с.

У посібнику розглядаються сутність та організація фінансів підприємств, формування собівартості та виручки від реалізації, організація оборотних коштів, питання формування, розподілу та використання прибутку, кредитування підприємств, фінансове планування на поточний період і на перспективу. Висвітлюються готівкові та безготівкові розрахунки, формування і використання основних засобів.

3. Василенко Л.П., Гут Л.В., Оксеєнко О.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях: Наочний навчальний посібник. –К.:Дакор,2006. –344с.

Навчальний посібник носить системний характер і відповідає програмі курсу “Фінанси підприємства”, що читається студентам економічних спеціальностей. Посібник може бути корисним усім, хто вивчає фінанси підприємства для підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу.

 4. Буднікевич І.М., Школа І.М. Становлення регіонального ринку   інновацій в Україні: Монографія. –Чернівці:Зелена Буковина,2002. –200с.

У монографії розглядаються теоретичні та методичні засади становлення регіонального ринку інновацій в Україні. Досліджується роль та місце ринку інновацій у концепції формування ринкових відносин в Україні, а також інноваційний потенціал Карпатського регіону. Розроблено структуру та механізм регіонального ринку інновацій та сформовано систему функцій місцевих органів влади з регулювання інноваційних процесів із врахуванням реальних та потенційних можливостей регіону. Визначено основні закономірності формування регіональних інноваційних структур як інструментів підвищення економічних та соціальних показників економіки регіону за рахунок реструктуризації великих підприємств.

5. Дудко В.П. Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник. –Чернівці:Прут,2005. –484с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи організації контролю і ревізії, методика контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку та фінансової звітності, застосування нового Плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку, нової нормативної бази та комп’ютерної техніки.

6. Дудко В.П. Контроль у системі державного регулювання економіки: теорія та організація: Монографія. –Чернівці:Прут,2006. –368с.

У монографії досліджено питання теорії та організації контролю в системі державного регулювання економіки України. Розглянуто теоретичні аспекти контролю, намічені шляхи реформування та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю, показані історичні аспекти та сучасний стан розвитку контролю в Україні. Докладно розглянуто організацію контролю з урахуванням зарубіжного досвіду. Зроблено теоретичні та практичні рекомендації з питань організації контролю господарських систем. Обґрунтовано і на практичних прикладах доведено необхідність застосування економічного аналізу, економіко-математичних методів та персональних ЕОМ у контрольно-ревізійній діяльності.

7. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання: Монографія /І.М. Школа, Т.М. Ореховська, І.Д. Козменко та ін; за ред. Школи І.М. –Чернівці:Книги-XXI,2003. –464с.

У монографії розкриваються теоретико-методологічні та практичні питання використання економічного потенціалу регіону в пріоритетних структурних складових національної економіки України. На прикладі аналізу і досліджень Чернівецької області розроблено рекомендації щодо стратегічних пріоритетів використання ресурсів регіону. Значну увагу приділено розгляду ролі і місця регіону в економічній системі, теоретико-методологічному базису подальшого розвитку та напрямкам інтенсифікації використання економічного потенціалу Буковини

8. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник. –Чернівці:Зелена Буковина,2003. –324с.

У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму та перспективи використання інфраструктури тощо. Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечення, ціноутворення, формування та реклами туристичного продукту.

9. Кифяк В.Ф., Брижак П.М., Кифяк О.В. Правові аспекти діяльності підприємств сфери туризму. –Чернівці:Зелена Буковина,2004. –176.

В книзі висвітлюється й надаються пропозиції науковців та фахівців щодо правового забезпечення туристичної діяльності, законів та нормативних актів, що регулюють туристичну діяльність Представлені державна, обласна та міська програми розвитку туризму.

10.Макроекономіка: Навчальний посібник /Укл. Каспрук О.Я. –Чернівці: ЧТЕІ,2004. –120с.

Запропонований навчальний посібник має за мету допомогти студентам засвоїти фундаментальні знання, що пропонуються економічною наукою і полегшують процес самостійного вивчення.

11.Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі  міжнародних інтеграційних процесів: Монографія. –К.:Кондор,2005. –198с.

У монографії розкрито теоретичні аспекти, роль та значення СЕУ в інтеграційних процесах, здійснено оцінку їхньої ефективності. На основі конструктивного осмислення існуючих підходів, концепцій та методологічного апарату функціонування СЕУ розкрито механізм впливу даних утворень на інтеграційні процеси різних рівнів та сформульовано основні напрямки стратегії розвитку вітчизняних СЕУ.

12.Оксеєнко О.П. Історія підприємництва: Навчальний посібник. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –107с.

У посібнику розкривається поняття підприємництва. Розглядається історичний шлях розвитку підприємництва від найдавніших часів до сьогодення.

13.Податки зарубіжних країн: Конспект лекцій /Укл. Томнюк Т.Л.-Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2003. –112с.

Посібник ознайомлює студентів з виникненням і розвитком оподаткування, загальними рисами існуючих податкових систем у світі, особливостями адміністрування основних податків в Росії, США, Німеччині, Швейцарії, Великобританії, Франції, Італії та Японії.

14.Проданчук М.А. Облік і контроль фінансових результатів: Монографія /За ред. Кірейцева Г.Г. –К.:ННЦ”Інститут аграрної економіки”,2004. –232.

У монографії наведено результати комплексного дослідження фінансових результатів сільськогосподарських формувань. Теоретично поглиблено основні підходи до визначення окремих економічних категорій та розглянуто питання генезис обліку фінансових результатів. Уточнено класифікацію доходів, запропоновано відповідні зміни до Плану рахунків, а також методики визначення показника прибутку для оподаткування в системі рахунків бухгалтерського обліку, внесені певні пропозиції щодо удосконалення Звіту про фінансові результати стосовно інтеграції податкової та фінансової звітності. Запропоновано алгоритм і методику проведення внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів.

15.Розміщення продуктивних сил: Навчально-методичний посібник /Укл. Сташкевич В.В. –Чернівці:ЧТЕІ,2004. –378с.

Посібник висвітлює теоретичні питання розміщення продуктивних сил, особливості сучасної територіальної структури світового господарства, міжгалузевих комплексів та соціальної інфраструктури, регіональні відмінності у розміщенні виробництва. Розкривається особливість розвитку та розміщення торгівлі та виробництва товарів народного споживання в країнах світу, а також питань формування торгового потенціалу України.

16.Рошило В.І. Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємства: Монографія. – Чернівці:Книги-XXI,2006. –272с.

У монографії розглядаються основні джерела фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Особлива увага приділяється пошукам таких фінансових джерел, що забезпечують реальну ефективну інноваційну діяльність промислових підприємств, до яких автор відносить лізинг та сучасну амортизаційну політику.

17.Страхування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу /Укл. Тулю люк А.С. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2006. –95с.

Розглядається сутність, принципи і роль страхування. Вис витліються організація діяльності страхового ринку, страхових організацій а також класифікація страхування.

18.Сташкевич В.В. Рекреаційні комплекси світу: Навчально-методичний посібник. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –91с.

У посібнику розглядаються питання рекреаційних ресурсів, ії структура, використання та охорона. Особливу увагу приділено питанням рекреаційного районування, особливості міжнародних рекреаційних потоків та формування ринку туристичних послуг.

19.Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі: Монографія /Школа І.М., Шилепницький П.І., Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Дронь В.С.. За ред. Школи І.М. –Чернівці:Книги-XXI,2004. –360с.

У монографії розглядаються актуальні проблеми сучасного розвитку національної економіки України в регіональному вимірі. Подано узагальнені результати наукових пошуків щодо трансформації соціально-економічного розвитку регіону загалом, формування та розвитку його промислового потенціалу, визначення інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

20.Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. –К.:КНТЕУ,2003. –589с.

У підручнику застосовано нетрадиційний підхід до систематизації матеріалу стосовно міжнародних економічних відносин. Крім загально застосовуваних визначень окремих міжнародних явищ і процесів, автори пропонують своєрідні власні визначення. Найбільша увага приділяється розкриттю основних форм МЕВ та їхніх видів.