| русский

 

  • АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

    наукової та навчальної літератури викладачів ЧТЕІ КНТЕУ:

  • Суспільно-політична та гуманітарна:

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. –К.:ЦНЛ,2004. –472с.

У підручнику детально висвітлено роль мовленнєвої комунікації у “контактній зоні”, поняття про мову і стиль мовлення та мовленнєві тактики спілкування з урахуванням его-станів співбесідника. Особливістю даного підручник є те, що тут розглянуто не лише міжособистісне та громадське спілкування людей, а й проблеми богоспілкування  людини та її мовленнєва діяльність у сфері релігійного життя.

2. Абрамович С.Д., Тілло М.С., Чікарькова М.Ю. Культурологія: Навчальний посібник. –К.:Кондор,2005. –352с.

Видання висвітлює структури культури та її основні чинника (релігію, науку й освіту, політику і право, літературу й мистецтво) з погляду культурологічної теорії та в історичному розвитку. Культурологічні концепції ілюструються прикладами.

3. Абрамович С., Чікарькова М., Тілло М. Релігієзнавство: Підручник. –К.:Дакор,2004. –528с.

Пропонований підручник подає широкі відомості про природу релігії, структуру релігійного життя та історичну різноманітність його форм. Водночас тут значну увагу приділено специфіці релігійної психології, проблемам співвідношення релігієзнавства й теології, конкретним явищам релігійного духовного життя. Зроблено спробу дещо по-новому класифікувати релігійні системи. Детально охарактеризовано традиційні духовні концепції й нові явища в релігійному житті сучасності.

4. Абрамович С. Біблія як форманта філологічної культури: Монографія. –Чернівці:Рута,2002. –230с.

У монографії досліджено маловивчені аспекти фундаментальної ролі Біблії у формуванні й функціонуванні зарубіжної та української культури, здійснено спробу системного аналізу репрезентативних явищ літературно-митецької рецепції пам’ятки. Проаналізовано специфіку біблійного світосприйняття, відмінність Біблії як сакральної книги від епосу та поезії, проблему біблійного канону й творчої індивідуальності митця, національні та загальнолюдські моменти в інтерпретації Вічної Книги.

5. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навчальний посібник. –Львів:Світ,2004. –344с.

У посібнику детально висвітлено проблеми природи культури, її генезис. Особливу увагу приділено становленню європейської культури як синтезу античної традиції з біблійною концепцією, яка, в свою чергу, постала в критичній полеміці з духовною спадщиною Стародавнього Сходу. Змальовано основні вектори розвитку західної культури Нового часу. Розглядаючи українську культуру як невід’ємну частину європейської культурної панорами, автори водночас детально характеризують трагічні перипетії її історії, трактуючи їх у перспективі національного духовного відродження.

6. Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чікарькова М.Ю. Риторика загальна та судова: Навчальний посібник. –К.:Юрінком Інтер,2002. –416с.

У посібнику детально висвітлено витоки європейської риторики, типи красномовства та сфери його вжитку, питання підготовки промов та культури оратора, подано низку тренувальних вправ. Пропонуються кращі взірці судових промов відомих юристів.

7. Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Культурологія: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута,2003. –328с.

Видання висвітлює структуру культури та її основні чинники (релігію, науку й освіту, політику й право, літературу й мистецтво), з погляду культурологічної теорії та в історичному розвитку. Культурологічні концепції ілюструються прикладами.

8. Безаров О.Т. Політологія: Навчальний посібник. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2006. –272с.

У посібнику розглядаються актуальні проблеми сучасної політичної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На основі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури проаналізовано такі категорії як влада, політична система, держава, політичні партії, політична свідомість. Досліджено шляхи трансформації політичної системи українського суспільства.

9. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи: Монография. –М.:Академический Проект,2001. –304с.

В монографии излагается принципиально новое понимание исследования молодежи как единого природного и социального целого. Опираясь на диалектико-материалистическую философию, материалистическое понимание истории, формирующуюся философию молодежи, а также на методологию науки как необходимые основания, критически переосмыслив многие работы отечественных и зарубежных философов и ученых, автор разработал проект интегративной науки о молодежи.

10. Павловський В.В. Основи ювенології: Монографія. –Чернівці:Зелена Буковина,2005. –208с.

Це перша в Україні наукова монографія з ювенології- інтегральної науки про молодь, в якій робиться спроба на основі певного філософського, природознавчого, соціологічного, економічного, політологічного, психологічного знання дати цілісну конкретно-історичну картину життєдіяльності названої суспільної вікової групи

11. Павловський В.В. Загальний курс філософії: Навчальний посібник. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –318с.

Навчальний посібник включає в себе основні теми загальної філософії, а також основні теми соціальної філософії курсу, який вивчається у вищих навчальних закладах України. Автор виходить із плюралістичної моделі викладання матеріалу, але звертає увагу читачів на необхідність вибору монотеоретичного розуміння природи, суспільства і людини.

12. Правознавство: Навчальний посібник /Укл. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю.-Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –218с.

Мета навчального посібника – надання допомоги студентам в самостійній роботі над вивченням курсу відповідно до навчальної програми. Посібник сприятиме засвоєнню студентами основних понять і категорій права, основ конституційного, цивільного, екологічного, фінансового, трудового, адміністративного та кримінального права, сформуванню навичок, необхідних для розвязання практичних ситуацій, що виникають у різних сферах суспільного життя.

13. Релігієзнавство: Курс лекцій /Укл. Тілло М.С. –Чернівці:Зелена Буковина,2004. –187с.

У лекціях, які апробувалися в процесі читання даного курсу студентам ЧТЕІ, охарактеризовано, у відповідності з прийнятою програмою, основні релігійні системи світу в їх генетичному зв’язку, їхню догматику, культ та організаційну структуру.

14. Сидор В.Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні: Монографія. –Одеса:ОЮІ ХНУВС,2005. –220с.

У монографії проведено історіографічний аналіз літератури за темою дослідження, аналізуються історичні аспекти розвитку правового інституту земельної застави, розглядається сутність і правова природа застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення, визначаються шляхи удосконалення відповідного законодавства України.

15. Тілло М.С. Культурологія: Візуальний матеріал до навчального посібника. –Чернівці:Зелена Буковина,2005. –86с.

Дана книга є комплексом ілюстративних матеріалів до навчального посібника С. Абрамовича, М. Тілло і М. Чікарькової “Культурологія” (Чернівці,2003) і спрямована на безпосереднє опрацювання теми “Література і мистецтво як чинник культури”, яка базується на вивченні конкретних художніх пам’яток.

16. Юрій М.Ф. Основи політології: Навчальний посібник. –К.:Кондор,2003. –340с.

У посібнику розглядається найбільш важливі проблеми сучасної політичної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура. Дається характеристика понять: демократія, тоталітаризм і авторитаризм. Досліджуються шляхи модернізації українського суспільства.

17. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. –К.:ДаКор,2004. –418с.

            Мета даного підручника – ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Підручник орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Розкриваються найбільш нагальні в українських умовах проблеми: демократизація і модернізація суспільства, правова соціальна держава, гуманістичні, ненасильницькі засади у політиці, цивілізаційна участь у ній громадян тощо.

18. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник. –К.:ДаКор,2004. –552с.

  Перша і найважливіша мета даного підручник – зробити так, щоб читачі могли під новим кутом зору, у новому світлі побачити знайомі усім і буденні відносини між людьми та їх об’єднаннями. При цьому повинно скластися соціологічне бачення оточуючої дійсності, виникнути цікавість до вивчення соціальних проблем.

   Друга мета –культивувати у студентів навички наукового аналізу, неупередженого наукового підходу до проблем без нашарування етноцентризму і без тягаря минулих помилок, що обов’язково виникають при буденному погляді на суспільні явища. Об’єктивність викладу, відсутність політичного підґрунтя, що викривляє реальні події- ось до чого прагнув автор.

 19. Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України: Монографія. –    К.:Кондор,2004. –738с.

       Монографія присвячена місії України й українського народу у світовому співтоваристві на рубежі Західної та Східної цивілізації.

         Виходячи з цієї парадигми, автор намагається прослідкувати розвиток само ідентифікаційної свідомості українського народу, становлення його державності і владних відносин, релігійних вірувань та менталітету. Книга написана на стику різних наук – історії, соціології, філософії та психології, що дає змогу краще побачити не лише фактичний історичний матеріал, а й зрозуміти проблеми нашого народу і державності з погляду інших наукових дисциплін.

 20. Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навчальний посібник. –К.:Дакор,2006. –408с.

     Проблема нашого суспільства полягає не в тому, якій системі світогляду надається перевага людиною, а в тому, як вона реалізує свої переконання в існуючій соціальній дійсності. Надійне функціонування і виживання суспільства передбачає безперервність та стійкість його життєдіяльності і соціально доцільну поведінку його членів. Це досягається системою заборон, норм, цінностей, які здатні надати досконалості соціальним процесам, заповнити щілини у соціальній тканині, в загальній орієнтації людей, забезпечуючи тим самим умови для інтенсифікації внутрішнього світу людини: цілеспрямованості, впевненості, послідовності. Запропонований для вивчення курс – одна зі спроб допомоги тим, хто навчається зробити свій вибір життєвих цілей і шляхів їх реалізації

21. Юрій М.Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. –К.:Кондор,2006. –302с.

    У посібнику висвітлюються становлення і розвиток соціології культури, її основні концепції і поняття. Основою цієї праці є розгляд процесу сучасного культурного переходу – різкої зміни роль культури в житті сучасного суспільства. Хоча в центрі уваги постійно залишається соціологічний підхід і соціологічна проблематика, в книзі дається уявлення про інші дисципліни, які вивчають культуру, використовуються елементи етнології, етнографії, культурної і соціальної антропології, історії і філософії культури, філософії історії, історичної і соціальної психології. Все це підпорядковується одному завданню – поясненню того, яку роль відіграє культура в конструкції суспільства і в сучасних соціокультурних змінах.

22. Юрій М.Ф. Етнологія: Навчальний посібник. –К.:Дакор,2006. –360с.

       В посібнику піднімаються питання про процеси  антропогенезу і етногенезу, історичну багатогранність культур, роль етнічного фактора в еволюції світової культури, особливості етнічної самосвідомості, сутність етнічної ідентичності, форми і способи міжетнічної комунікації, причини етнічних конфліктів і принципи їх регулювання та вирішення. Для теоретичного узагальнення знань про етнос використані здобутки біології, географії, а також гуманітарних наук: історії, лінгвістики, етнографії, фольклористики тощо.

23. Юрій М.Ф. Етика: Підручник. –К.:Дакор,2006. –320с.

    Підручник присвячений розгляду людини як моральної істоти. Моральна істота - - Людина – проходить свій життєвий шлях, проживає свою долю, безупинно стикаючись з добром і злом, свободою і відповідальністю, чесністю і справедливістю; вона піклується про своє достоїнство, прагне любові, виховує дітей. Ці та інші аспекти етичних проблем знайшли відображення в даному підручнику.

24. Юрій М.Ф. Людина і світ: Підручник. –К.:Дакор,2006. –460с.

    Суспільне життя складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, які отримали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, економічна теорія тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного життя. Саме висвітлення цих сфер і подано у підручнику “Людина і світ”. Виходячи з поставлених завдань у підручнику ставляться наступні запитання: чи діють у соціальній дійсності обєктивні, тобто незалежні від свідомості людей, закони розвитку? Чи можна вивчати суспільне життя, відсторонюючись від різноманітних поглядів, інтересів, намірів людей? Яке місце людини у суспільному житті?

25. Юрій М.Ф. Історія України: Навчальний посібник. –К.:Кондор,2004. –252с.

  У посібнику розглянуто основні положення, передбачені діючими навчальними програмами для вузів з історії України від найдавніших часів до набуття Україною незалежності і епохальних кроків на шляху становлення суверенної Української держави.