| русский

 

  • АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

    наукової та навчальної літератури викладачів ЧТЕІ КНТЕУ:

  • Менеджмент. Маркетинг:

1. Гомба Л.А., Чичун В.А. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –166с.

У посібнику систематизовано практичний матеріал (тестові завдання, ситуаційні вправи, творчі ситуаційні задачі) з усіх розділів курсу” Основи менеджменту”. У практикумі наведено також завдання для самостійної роботи, які мають на меті раціоналізацію організації самостійної роботи студентів.

2. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу: Монографія / Гуменюк А.М., Гуменюк М.С., Лошенюк І.Р. та ін. За ред. Гуменюка А.М. –Чернівці:Зелена Буковина,2005. –353с.

У монографії розглянуто маркетингові аспекти розвитку вітчизняних підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах, визначені основні маркетингові заходи підвищення конкурентоспроможності послуг ресторану, формування цінової та комунікаційної політики. Запропоновані шляхи удосконалення діяльності підприємств ресторанного господарства на основі маркетингової концепції та економіко-математичних методів їхнього оптимального розміщення, використання методики з розробки та застосування політики формування попиту та стимулювання збуту. Достатня увага приділена регулюванню якості та безпеки продукції та послуг підприємств харчування, а також правовій регламентації їхніх відносин у підприємницькому середовищі.

3. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник /Школа І.М., Ореховська Т.М., Козменко І.Д., Лошенюк І.Р., Кравчук Р.В. За ред. Школи І.М. –Чернівці:Зелена Буковина,2003. –662с.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій, аналізуються різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни, розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної індустрії, менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.

4. Мошек Г.Є., Гомба Л.А. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Частина 2: Навчальний посібник . –К.:КНТЕУ,2003. –213с.

У другій частині навчального посібника міститься матеріал з курсу “Менеджмент підприємства”. Особлива увага в посібнику приділяється висвітленню узагальненого досвіду та підходів до управління успішно функціонуючими іноземними компаніями (фірмами), а також його інформаційне і технічне забезпечення. Для повного засвоєння наданого матеріалу в посібнику наведено завдання та тести, за допомогою яких можна здійснювати самоконтроль отриманих знань.

5. Мошек Г.Є., Гомба Л.А. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Частина 3: Навчальний посібник . –К.:КНТЕУ,2005. –186с.

У третій частині навчального посібника міститься матеріал з курсу “Менеджмент організації”. Особлива увага в посібнику приділяється висвітленню узагальненого досвіду та сучасних підходів до здійснення процесу консалтингу, вибору і застосування критеріїв оцінки ефективності управління підприємством. Для повного засвоєння наданого матеріалу в посібнику наведено завдання та тести, за допомогою яких можна здійснювати самоконтроль отриманих знань.

6. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: Підручник. –К.:КНТЕУ,2002. –371с.

У підручнику послідовно розглядаються питання  менеджменту підприємства в ринкових умовах господарювання, як сутність підприємства, їх види і основні риси, методологічні і практичні питання створення і особливості управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм. Велика увага приділяється висвітленню специфіки функціонального управління підприємствами невиробничої сфери, і зокрема управління торговельно-технологічним процесом на підприємствах роздрібної торгівлі, з розробки їх завдань, цілей та стратегії, формування ефективних організаційних структур управління в умовах конкурентного середовища.

7. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Монографія /І.Р.Лошенюк, А.М.Гуменюк, М.С.Гуменюк та ін. За ред. Лошенюк І.Р. –Чернівці:Книги –ХХI, Рута,2004. –252с.

У монографії розкриваються теоретичні аспекти та практичні питання застосування комунікативної концепції маркетингу в діяльності підприємств регіону. Запропонована класифікація маркетингових комунікацій, визначена їх провідна роль в сучасних умовах, представлені нові організаційні форми партнерської діяльності в межах реалізації принципів комунікативної концепції маркетингу. На прикладі виробничо-торговельного підприємства ВАТ ”Роси Буковини” розроблений базовий набір функцій брендингу та запропоновані типові схеми взаємодії учасників каналів товароруху в процесі їх реалізації. Розглянуті питання регулювання якості, безпеки продукції та правова регламентація ВАТ”Роси Буковини” у підприємницькому середовищі регіону.

8. Школа І.М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Практикум. –Чернівці:Книги –ХХI,2004. –376с.

           У посібнику викладено методику проведення семінарів в активній формі, тестові завдання, багатоваріантні ситуаційно-розрахункові задачі ( з алгоритмами розв’язання), практичні вправи, рольові ігри, що формуватимуть у студентів важливі професійні якості і можуть бути основою для формування засобів діагностики у державної атестації на рівні бакалавра. До кожної теми додаються різноманітні завдання для самостійної роботи.