українська  |  русский

Центр інформаційних технологій ЧТЕІ КНТЕУ

    В структурi Чернiвецького торговельно-економiчного iнституту центр iнформацiйних технологiй займає особливе мiсце. Оскiльки саме тут визначають основнi стратегiї розвитку iнституту в частинi використання iнформацiйних технологiй у навчальному процесі, методичній та управлінській діяльності вузу. Дiяльнiсть центру нерозривно пов'язана з життям iнституту.

    Творчiсть i пошук - основнi риси характеру спiвробiтникiв ЦIТ. Колектив постiйно прагне до позитивних змiн. Центр не тiльки пiдтримує працездатнiсть iснуючого обладнання в iнститутi, а й розв'язує питання розвитку загальноiнститутської мережi, а саме збiльшенням матерiально-технiчної бази для забезпечення Комп'ютерні класи Кабінет самопідготовкинавчального процесу комп'ютерною та мультимедійною технікою, нарощенням ресурсів комп'ютерної мережі інституту, впровадження Інтернет/Інтранет технологій, забезпечення доступу до інформаційних ресурсів міжнародної мережі Інтернет. Для проведення практичних та лабораторних робіт в ЦІТ функціонує 10 учбових комп'ютерних класів з сучасними продуктивними комп'ютерами, кабінет самопідготовки та курсового і дипломного проектування. Технічні та комп'ютерні засоби всіх класів, кафедр та підрозділів інституту, об'єднанні в єдину телекомунікаційну мережу інституту.