|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 Кафедра облiку та аудиту


Кафедра обліку і аудиту є випускаючою кафедрою. Вона готує спеціалістів зі спеціальності "Облік і аудит" (спеціалізація - "Облік і аудит в підприємництві").
       Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр.
       Кафедра була створена в 1989 році як кафедра бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності, яка в 1993 році була перейменована на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту. Цю кафедру з 1993 року і до сьогоднішнього часу очолює кандидат економічних наук, професор Адамова Ірина Захарівна, яка має звання "Відмінник освіти України".
       Кафедра забезпечує викладання майже 60 курсів і спецкурсів, серед яких "Бухгалтерський облік", "Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві", "Аудит", "Аналіз господарської діяльності", "Статистика", "Управлінський облік", "Теорія економічного аналізу" та інше.
       Здобутками викладачів кафедри є розробка та публікація підручників і навчальних посібників. Так, у 2004 році доцентом кафедри М. А. Проданчуком опублікована монографія "Удосконалення обліку і контролю фінансових результатів". У цьому ж році видано підручник з грифом МОН професорів М. Т. Білухи та В. П. Дудка "Судово-бухгалтерська експертиза".
       У 2005 році під загальною редакцією професора В.П. Дудка вийшов навчальний підручник (співавтори - доцент М. С. Грінчук, асистент В. І. Євдощак) "Державний фінансовий контроль". У 2006 році професором В. П. Дудком в співавторстві з професором 1.3.Адамовою, доцентом М. С. Грінчуком, асистентом Євдощаком В.І. було видано навчальний посібник "Контроль в системі державного регулювання економіки". Всі ці видання мають гриф МОНУ
       Значну увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі. За останні 5 років ними підготовлено 91 методичний посібник загальним обсягом 249,1 д.а.
       Основною метою діяльності кафедри є якісна підготовка фахівців з обліку, аналізу і аудиту. На кафедрі сформований потужний колектив висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів з 29 викладачів, серед яких 2 професора, 6 доцентів, 7 старших викладачі, 14 асистентів, з них 18 штатних викладачів:


       завідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор І.З. Адамова
       кандидат економічних наук, професор В.П. Дудко
       кандидат економічних наук, доцент Г.П. Машталяр
       кандидат економічних наук, доцент А.В. Ластівка
       кандидат економічних наук, доцент М.С. Грінчук
       кандидат економічних наук, доцент С.В. Рилєєв
       доцент С.В.Чорна
       старший викладач М.Є. Скрипник
       старший викладач Ж.С. Труфіна
       старший викладач А.О. Труфен
       асистент Н.В. Скрипник
       асистент К.Л. Багрій
       асистент С.П. Оленюк
       асистент Л.Г. Столяр
       асистент В.І. Євдощак
       асистент А.Л. Романчук
       асистент Н.В. Печенюк
       асистент О.І. Амбросій
       асистент Ю.А. Маначинська

       За останні 5 років захистили кандидатські дисертації і отримали вчене звання кандидата наук 6 викладачів.
       Слід зазначити, що значна кількість молодих викладачів є кращими випускниками кафедри.
       Викладачі кафедри плідно займаються науковою та методичною роботою. Кафедра проводить значну науково-дослідну роботу за такими основними напрямами:

 • Удосконалення методології обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності
 • Методи економіко-статистичного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств;
 • Контроль, ревізія і аудит діяльності суб'єктів господарювання.

       Кафедра налагоджує та підтримує тісні зв'язки з підприємствами Буковини. Вже укладені угоди про співпрацю з такими підприємствами, як ЗАТ "Чернівецький хімзавод", АТВТ "Трембіта", ВАТ "Роси Буковини", ТзОВ "Ізіда", ВАТ "Чернівецький олійно-жировий комбінат", ТОВ фірма "Ліга-Прім", Чернівецький металообробний завод.

Адамова Iрина Захарiвна


      Професор, к.е.н., завідуючий кафедрою обліку і аудиту. Народилась в 1951 році. В 1973 р. закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність "Економіка торгівлі". В 1986 р. закінчила аспірантуру КНТЕУ та захистила дисертацію на тему: "Шляхи економії витрат матеріальних ресурсів".
      Науковi iнтереси: Проблеми удосконалення аналiзу фiнансового стану пiдприємств.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Основні підходи до проведення аналізу кредитної окупності товарних запасів підприємств торгівлі. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція", ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 11-12 травня 2006р. ;
 2. Шляхи вдосконалення аналізу показників фінансового стану підприємства при підтвердженні достовірності фінансової звітності. Вісник Державної академії статистики обліку і аудиту, м.Київ, 2006р.;
 3. Аналіз основних показників туристичного бізнесу. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип. 3, Чернівці, 2005р.;
 4. Монографія "Контроль в системі державного регулювання економіки, м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Грінчуком М.С., Євдощаком В.І.);
 5. Методика оцінки ефективності використання оборотних коштів у промисловості. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.1 - Чернівці: АНТ ЛТД, 2005р. (в співавторстві з Кравчук Н.М);
 6. Прийняття рішень щодо оптимізації управління товарними запасами на основі аналізу з використанням бального методу. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип. 2,Чернівці: АНТ ЛТД , 2005р. (в співавторстві з Оленюк С.П.);
 7. Оцінка забезпечення оптимальних обсягів виробництва продукції на основі визначення індексу сезонності - тези доповіді ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ Ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації.- 2005р. (в співавторстві з Георгіяну Н.Т.);
 8. Інформаційні проблеми фінансового аналізу. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.1: Економічні науки.-Чернівці,2004р.

       Викладає курси: "Аналіз господарської діяльності", "Теорія статистики"", "Статистика", "Теорія економічного аналізу", "Вступ до фаху", "Фінансовий аналіз", "Методика викладання економічних дисциплін".

ВгоруДудко Валентин Парфенович

      Кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, декан факультету підприємництва. Народився в 1949 р. В 1975 р. закінчив Чернівецький державний університет, спеціальність "Облік і аудит". В 1988 р. закінчив аспірантуру та захистив дисертацію на тему: "Вдосконалення контролю і ревізії в умовах господарського механізму".
      Науковi iнтереси: Проблеми розвитку контролю, ревiзiї, аудиту в Українi.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Місце контролю в системі управління економікою // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 2.-Економічні науки. -Чернівці, 2006р.;
 2. Моделювання організації проведення комплексної ревізії // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць, вип.1.-Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;
 3. Навчальний посібник "Державний фінансовий контроль" з грифом МОНУ, м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Грінчуком М.С., Євдощаком В.І.);
 4. Монографія "Контроль в системі державного регулювання економіки", м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Адамовою І.З., Грінчуком М.С., Євдощаком В.І.);
 5. Контроль і ревізія в умовах застосування комп'ютерної техніки// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.4,Чернівці, 2005р.;
 6. Шляхи удосконалення контролю і ревізії в нових умовах господарювання // Науковий вісник НТУ "ХПИ".- Харків, 2005р.;
 7. Організація контролю в системі управління. Збірник Наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк, 2005р.;
 8. Контроль в середовищі комп'ютерної обробки інформації. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.. 3, Чернівці, 2005р.;
 9. Судово-бухгалтерська експертиза" Підручник з грифом МОНУ, вид-во Київ "Воля", 2004р. (співавтор Білуха М.Т.)

      Викладає курси: "Теорія фінансово-господарського контролю", "Контроль і ревізія".

ВгоруМашталяр Галина Петрiвна


      Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку i аудиту. Народилась в 1946 р.
      В 1969 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк в торгiвлi". В 1980 р. закiнчила аспiрантуру та захистила дисертацiю на тему: "Удосконалення облiку i аналiзу товарообороту в продовольчому торзi".
      Науковi iнтереси: Застосування міжнародних стандартів аудиту в нацiональнiй системi бухгалтерського облiку.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Основні напрямки вдосконалення аналізу фінансової звітності при проведенні аудиту. Матеріали ХV міжнародної конференції 11-12 травня 2006р., м.Чернівці;
 2. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи. Матеріали ІV міжвузівської наукової конференції. Держкомстат України, м.Київ, 2006р.;
 3. Шляхи вдосконалення аналізу показників фінансового стану підприємства при підтвердженні достовірності фінансової звітності. Вісник Державної академії статистики обліку і аудиту, м.Київ, 2006р.;
 4. Реформування інформаційної бази при проведенні фінансового аналізу. Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції "Концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції", Київ, 2005р. (в співавторстві з Адамовою І.З.);
 5. Методичні засади і організація аудиту статті "Запаси". Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип. ІІ, 2005р.;
 6. Проблеми аудиту фінансової звітності. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.4, "Економічні науки", 2005р.;
 7. Проблеми трансформації статті основні засоби відповідно до М(С)БО. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип. 4 "Економічні науки", 2004р.

      Викладає курси: "Аудит в зарубіжних країнах", "Міжнародний аудит", "Організація і методологія проведення аудиту".

ВгоруЛастiвка Аделя Василiвна


      Кандидат економічних наук, доцент кафедри облiку i аудиту. Народилась в 1949 р. В 1974 р. закiнчила Київський торговельно-економiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi". В 1987 р. закiнчила аспiрантуру КНТЕУ та захистила дисертацiю на тему: "Удосконалення облiку, контролю i аналiзу розрахункiв по оплатi працi."
      Науковi iнтереси: Облiк i аналiз в системi управлiння економiкою торговельного пiдприємства.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Облік фінансових результатів відповідно до міжнародних стандартів. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип. 4, 2005р.
 2. Управління витратами підприємства через систему розробки бюджетів. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Збірник наукових праць, вип.1.-Економічні науки.- Чернівці, 2005р. (в співавторстві зі Столяр Л.Г.)
 3. Інформаційна система управління в туристичній індустрії. Науковий вісник ЧТЕІ, вип. 3, 2005р.
 4. Проблеми обліку виробничо-торгової дiяльностi підприємств ресторанного бізнесу. Науковий вісник ЧТЕI КНТЕУ, вип. 1. - Чернiвцi, 2003 р.;
 5. Облік товарних операцій в умовах використання програми "1С:Бухгалтерiя 7.7": проблеми та рішення. Науковий вісник ЧТЕI КНТЕУ, вип. 4.- Чернiвцi, 2002 р.

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві", "Бухгалтерський облік", "Бухгалтерський менеджмент", "Організація обліку і контролю", "Основи наукових досліджень".

ВгоруГрiнчук Микола Степанович

      Доцент кафедри обліку і аудиту. Народився в 1971 р. В 1999 р. закінчив з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність "Облік і аудит". В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Облік і контроль витрат виробництва і реалізації швейної промисловості".
      Науковi iнтереси: Проблеми обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості цукрової продукції.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Удосконалення контролю в системі управління виробництвом // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип.1. - Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;
 2. Калькулювання собівартості швейної продукції та його вдосконалення // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 2.- Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;
 3. Фінансова звітність - основне джерело інформації при контролі стану і результатів діяльності суб'єктів туристичної індустрії // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: вип. 3. - Економічні науки. - Чернівці, 2005р.;
 4. Облік витрат виробництва та напрямки його удосконалення // Науковий вісник НТУ "ХПІ".- Харків.-2005р.;
 5. Навчальний посібник "Державний фінансовий контроль" з грифом МОНУ, м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Євдощаком В.І.);
 6. Монографія "Контроль в системі державного регулювання економіки", м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Адамовою І.З., Євдощаком В.І.);
 7. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць.Вип.4.-Економічні науки. - Чернівці, 2005р.;

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в бюджетних установах", "Бухгалтерський облік", "Актуальні проблеми бухгалтерського обліку".

ВгоруРилєєв Сергiй Володимирович


      Кандидат економічних наук. Народився 1976 р. в м. Чернівці. В 1998 р. закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність "Облік і аудит". Закінчив аспірантуру КНТЕУ в 2004 році за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит". В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект".
      Наукові інтереси: Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями виробничих підприємств.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Прямі іноземні інвестиції в Україні: стан та перспективи розвитку // Наук. вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ: Вип. І. Екон. науки. - Чернівці: Ант ЛТД, 2002р.;
 2. Сутність та зміст інвестицій як економічної категорії // Наук. вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ: Вип. ІV. Екон. науки. - Чернівці: Ант ЛТД, 2002р.;
 3. Методи та джерела фінансування реальних інвестицій в умовах ринку // Наук. вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Екон. науки. - Чернівці: Ант ЛТД, 2003р.;
 4. Аналіз та вибір методів оцінки ризиків інвестиційних проектів" // Наук. вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ: Вип. ІІ. Екон. науки. - Чернівці: Ант ЛТД, 2004р.;
 5. Управлінський аспект обліку витрат на відновлення основних засобів деревообробної промисловості // Вісн. КНТЕУ. - 2005р. - № 3;
 6. Порівняльна характеристика методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів // Наук. вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ: Вип. ІV. Екон. науки. - Ч. ІІ. - Чернівці: Ант ЛТД, 2005р.;
 7. Управлінський облік амортизаційних потоків // Финансы, учет, банки: Сб. науч. трудов: Вып. 11 / Под общ. ред. П.В. Егорова. - Донецк: ДонНУ, Каштан, 2005р. (у співавторстві з Чорною С.В.).

      Викладає курси: "Фінансовий аналіз", "Аналіз господарської діяльності", "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі", "Теорія економічного аналізу", "Стратегічний аналіз" , "Економічний аналіз", "Статистика ринку товарів та послуг".

ВгоруЧорна Свiтлана Василiвна


      Доцент кафедри обліку і аудиту. Народилась в 1966 р. В 1990 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність "Економіка торгівлі". Закінчила аспірантуру. Працює над кандидатською дисертацією на тему: "Облік, аналіз та аудит грошових активів в системі фінансового менеджменту підприємства".
      Наукові інтереси: Облік аналіз та аудит грошових активів підприємств в системі фінансового менеджменту, управлінський облік.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Управлінський облік амортизаційних потоків // Фінанси, облік, банки: Зб. Наукових праць, вип. ІІ / Під загальною ред.. П.В.Єгорова. - Донецьк: ДонНУ, Каштан, 2005р. (в співавторстві з Рилєєвим С.В.);
 2. Застосування кореляційного аналізу для дослідження грошових потоків підприємств", Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип.. ІІ. Економічні науки - Чернівці: Ант Лтд, 2005р.;
 3. Методика операцiйної перевiрки грошових активiв торговельних пiдприємств // Бухгалтерський облiк i аудит - № 5- 2002р.;
 4. Аналіз грошових активів торговельних підприємств // Науковий вісник ЧТЕI КНТЕУ: випуск 3, Економiчнi науки.- Чернiвцi: "Ант Лтд", 2002р.;
 5. Облiк ощадних сертифiкатiв, якi використовуються в якостi еквiвалентiв грошових коштiв // Регiональнi перспективи - № 2-3 - 2001р.;
 6. Формування оптимального залишку грошових активiв торговельних пiдприємств // Фiнанси України-№3, 2001р.;

      Викладає курси: "Управлінський облік", "Облік ЗЕД", "Облік і аналіз ЗЕД", "Бухгалтерський облік".

ВгоруСкрипник Микола Євгенович      Старший викладач кафедри обліку і аудиту. Народився в 1976р. В 1998р. закінчив з відзнакою Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність "Облік і аудит". Закінчив аспірантуру КНТЕУ.
      Наукові інтереси: Облік та аналіз фінансових результатів в управлінні виробничим підприємством.


      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Принципи фінансової звітності як основа її уніфікації // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку і аудиту як основи інформаційно-аналітичної роботи підприємства. - Харків: НТУ "ХПІ".-2005р.-№58, т.2;
 2. Проблеми бухгалтерського підходу аналізу беззбитковості для прийняття управлінських рішень .Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: вип.. ІІ. Економічні науки .- Чернівці: АНТ Лтд, 2005р.;
 3. Принципи фінансової звітності як основа уніфікації бухгалтерського обліку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток обліку і аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства" 17-18 листопада 2005р. м. Харків.;
 4. Аналіз методики обліку фінансових результатів в умовах реформування обліку. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, вип.6- Тернопіль: Підручник i посібник, 2003р.;
 5. Еволюцiя формування поняття прибутку. - Економiчнi науки. Науковий вiсник ЧТЕI КНТЕУ, вип.1-Чернiвцi, 2002р.;
 6. Гармонiзацiя бухгалтерського облiку як фактор пiдвищення прибутковостi пiдприємств. Матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї "Фiнансовi важелi економiчного зростання України на сучасному етапi", вип.І, ч.ІІ-Чернiвцi: ПП Кондратьєв, 2000р.

      Викладає курси: "Статистика", "Теорія статистики", "Економічна статистика", "Теорія економічного аналізу", "Міжнародна економічна статистика", "Фінансова статистика".

ВгоруТруфiна Жанна Степанiвна


      Старший викладач кафедри облiку i аудиту. Народилась в 1977 р. В 1999 р. закiнчила Львiвську комерційну академію, спецiальнiсть "Облiк i аудит". Навчається в аспiрантурi.

      Науковi iнтереси: Облік i контроль формування фiнансових результатiв вiд операцiйної дiяльностi хлiбопекарних пiдприємств.


      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Загальні принципи методології проведення контролю фінансових результатів на хлібопекарних підприємствах. Матеріали науково-практичної конференції Львівської комерційної академії // Вісник Торгівля, комерція, підприємництво: Львівської комерційної академії - Львів, 2006р.;
 2. Основні підходи до побудови обліку витрат за центрами на хлібопекарних підприємствах // Науковий вісник Полтавського національного університету ім. Ю.Кондратюка ПНУ.- Полтава. - 2006р.;
 3. Принципи та аспекти проведення аудиту фінансових результатів на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації // Науковий вісник національного технічного університету "ХПІ".-Харків.-2005р.;
 4. Принципи та організаційні аспекти аудиту доходів і фінансових результатів операційної діяльності хлібопекарних підприємств. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. -Чернівці. - 2005р.;
 5. Загальні принципи методології проведення контролю фінансових результатів на хлібопекарних підприємствах - подано до друку тези доповіді на науково-практичну конференцію, яка відбудеться 14-16 вересня 2005р. м. Львів, ЛКА;
 6. Оперативний контроль за формуванням собівартості продукції на хлібопекарських підприємствах. Вісник Торгівля, комерція, підприємництво: Львівської комерційної академії - Львів, 2004р.

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в матеріальному виробництві", "Бухгалтерський облік в галузях національної економіки", "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік".

ВгоруТруфен Алла Олегівна


      Старший викладач кафедри обліку і аудиту. Народилась в 1980 р. В 2003 році закінчила ЧТЕІ КНТЕУ спеціальність "Облік і аудит". В даний момент навчається в аспірантурі КНТЕУ заочного відділення.

      Науковi iнтереси: Облік витрат на оплату праці у вищих навчальних закладах.


      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Формування видатків на оплату праці в установах освіти. Журнал "Економіка і регіон" Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка , 2006р.;
 2. Особливості обліку виплати працівникам. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.ІІ.Економічні науки: АНТ Лтд, . - Чернівці, 2006 р.;
 3. Контроль та управлінський облік видатків в системі управління персоналом навчального закладу. Збірник наукових праць "Вісник НУВГП", м.Рівне, 2006р.;
 4. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці" Хмельницького інституту економіки і підприємництва, м. Хмельницький, 2006р;
 5. Методика бухгалтерського обліку видатків на оплату праці в установах освіти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції СЕВНТУ, м. Севастополь, 2006 р.;

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві", "Бухгалтерський облік".

ВгоруСкрипник Наталія Василівна


      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народилась в 1978 р. В 2000 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність "Облік і аудит". Навчається в аспірантурі КНТЕУ. Працює над кандидатською дисертацією на тему: "Облік і аудит припинення діяльності підприємства".
      Наукові інтереси: Облік та аудит припинення діяльності юридичної особи.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Системний підхід до організації аудиту ліквідаційної процедури. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2006 р.;
 2. Концепція суттєвості: практична значимість у аудиті банкрутства. Вісник НТУ "ХПІ", м Харків.,2006р;
 3. Значення суттєвості в аудиті банкрутства. Праці 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 2006 р.
 4. Припинення діяльності юридичної особи: теоретичні аспекти. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2005р.;
 5. Ліквідаційний баланс: сутність та особливості. Вісник НТУ "ХПІ", м. Харків, 2005р.;
 6. Припинення діяльності юридичної особи: сутність та способи. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасної економіки", Черкаси, 28 - 30 вересня 2005р.;
 7. Особливості складання ліквідаційного балансу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток обліку і аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства", м. Харків, 17-18.11. 2005р.;
 8. Ліквідація підприємства: теоретичні аспекти" Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2005р.;

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві", "Бухгалтерський облік" , "Звітність підприємства", "Фінансовий облік".

ВгоруБагрій Конон Леонідович


      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народився в 1982 році. В 2004 році закінчив з відзнакою ЧТЕІ КНТЕУ спец. "Облік і аудит". Аспірант КНТЕУ. Працює над кандидатською дисертацією на тему "Аналіз і контроль матеріальних ресурсів".
      Наукові інтереси: Удосконалення аналізу і контролю матеріальних ресурсів та ефективність їх використання. Фінансовий аналіз як необхідний елемент контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Необхідність оцінки фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності // Науковий вісник НТУ "ХПІ".- Харків. - 2005р.;
 2. Фінансовий аналіз як основа ефективного управління матеріальними оборотними активами // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці. - 2006р.;
 3. Місце матеріальних оборотних активів у системі розвитку підприємств швейної промисловості". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки", м. Чернівці, 2006р., БДФА.;
 4. Вплив структури матеріальних оборотних активів на фінансову стійкість підприємства. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємництва в регіоні, м. Вінниця, 12.04.2006р., ВТЕІ КНТЕУ;
 5. Інформаційне забезпечення аналізу матеріальних оборотних активів. Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції "Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу , ДНУ, м. Донецьк, 18-20 квітня 2006р, співавтор Адамова І.З. ;
 6. Управління ефективністю використання матеріальних оборотних активів. Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція", ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 11-12 травня 2006р.
 7. Деякі аспекти автоматизації обліку та фінансової звітності на підприємстві. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.- Чернівці. -2005р.;
 8. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства та її складання за МСБО в Україні .Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці, 2005р.;

      Викладає курси: "Статистика", "Теорія статистики", "Статистика ринку товарів та послуг", "Теорія економічного аналізу", "Економічна статистика".

ВгоруОленюк Свiтлана Петрiвна


      Асистент кафедри обліку i аудиту. Народилась в 1973 р. В 1995 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність "Прикладна математика". В 1999 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, спецiальнiсть "Облік i аудит". Спiвшукач.
      Наукові інтереси: Проблеми облiково-аналiтичної iнформацiї управління товарними запасами торговельного підприємства в умовах комп'ютеризації.

      Наукові дослідження та публiкацiї:

 1. Знижки в фінансовому та податковому обліку товарних запасів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція 11-12 травня 2006р., ЧТЕІ КНТЕУ;
 2. Комп'ютеризація внутрішнього аудиту підприємств // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства. - Харків: НТУ "ХПІ". -2005р, т.2, №58 (в співавторстві з Печенюк Н.В.);
 3. Прийняття рішень щодо оптимізації управління товарними запасами на основі аналізу з використанням бального методу. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.2, Чернівці: АНТ ЛТД, 2005р. (в співавторстві з Адамовою І.З.);
 4. Проблеми та шляхи розвитку електронної комерції у Чернівецькій області. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: вип.I.Економічні науки. - Чернівці: Ант ЛТД - 2005р. (в співавторстві з Бабій П.І, Російчук І.І.);
 5. Використання iнформацiйних технологій при проведенні фінансового аналізу дiяльностi підприємства // Науковий вісник ЧТЕI КНТЕУ, вип.2. Економiчнi науки. - Чернiвцi: Ант Лтд, 2002р.;
 6. Облік товарних операцій в умовах використання програми "1С: Бухгалтерія" версії 7,7: проблеми та рішення": Науковий вісник ЧТЕI КНТЕУ, вип.IV, - Чернiвцi, 2002р.

      Викладає курси: "Організація інформаційних систем обліку, контролю, аналізу", "Інформаційні системи і технології в обліку", "Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті".

ВгоруСтоляр Людмила Георгіївна

      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народилась в 1980 році. В 2001 році закінчила з відзнакою ЧТЕІ КНТЕУ спеціальність "Облік і аудит". В даний момент навчається в аспірантурі КНТЕУ заочного відділення.
      Науковi iнтереси: Облік витрат виробництва в управлінні підприємством.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Деякі аспекти обліку прямих витрат на підприємствах лакофарбової промисловості. Журнал "Економіка і регіон" Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка , 2006р.;
 2. Методи калькулювання собівартості продукції. Міжнародна науково-практична конференція "Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки, м.Чернівці 16-17 березня 2006р.;
 3. Бухгалтерський контроль діяльності підприємства". Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" 26-28 квітня 2006р., м. Київ.;
 4. Облік та розподіл загально виробничих витрат". Вісник Національного технічного університету ХПІ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основа інформаційно-аналітичної системи підприємства. Харків: НТУ "ХПІ".-2005.- №58, т.1;
 5. Класифікація витрат підприємства. Вісник Донецького національного університету "Фінанси, облік, банки", 2005р.;
 6. Лакофарбова промисловість України, галузеві особливості. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць, вип. .І.-Економічні науки. -Чернівці, 2005р.;
 7. Облік прямих витрат на підприємствах лакофарбової промисловості. Розвиток наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 листопада 2005р., м. Полтава.

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві", "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Звітність підприємства".

ВгоруЄвдощак Володимир Іванович

      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народився в 1976 році. В 1997 році закінчив ЧДУ ім. Ю.Федьковича, спеціальність "Бухгалтерський облік і аудит". Закінчив аспірантуру ЧТЕІ КНТЕУ.
      Наукові інтереси: Проблеми обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості цукрової продукції.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Внутрішньогосподарський контроль за формуванням собівартості продукції // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць, вип. І.-Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;
 2. Удосконалення обліку витрат цукрового виробництва // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць, вип. 2. - Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;
 3. Навчальний посібник "Державний фінансовий контроль" з грифом МОНУ, м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Грінчуком М.С.);
 4. Монографія "Контроль в системі державного регулювання економіки", м.Чернівці: "Прут", 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Адамовою І.З., Грінчуком М.С.);
 5. Фінансова звітність - основне джерело інформації при контролі стану і результатів діяльності суб'єктів туристичної індустрії // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. вип.. ІІІ. - Економічні науки. -Чернівці, 2005р.;
 6. Особливості витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції // Науковий вісник НТУ "ХПІ".- Харків. - 2005р.;
 7. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції у промисловості після введення в дію П(С) БО //Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ : вип.. 4.- Економічні науки. Чернівці, 2005р.

      Викладає курси: "Контроль і ревізія", "Теорія фінансово-господарського контролю", "Аудит державних фінансів".

ВгоруРоманчук Алла Леонідівна


      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народилася в 1982 році. В 2003 році закінчила з відзнакою ЧНУ ім. Ю.Федьковича, спеціальність "Облік і аудит". Здобувач Тернопільського Державного економічного університету.

      Науковi iнтереси: Особливості та шляхи вдосконалення обліку операційної діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів.


      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Фінансовий результат операційної діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів, його зміст та особливості формування. Вісник ТАНГ, 2006р.;
 2. Принципи формування та обліку доходів на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці: АНТ ЛТД, 2006р.;
 3. Внутрішньогосподарська звітність - концептуальна основа децентралізованого обліку на підприємствах промисловості будівельних матеріалів. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємництва і регіону, м. Вінниця, 12 квітня 2006р.;
 4. Особливості формування витрат та їх вплив на організацію обліку на підприємствах з видобутку та переробки місцевих будівельних матеріалів, Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці: АНТ ЛТД, 2005р.;
 5. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів. Вісник технологічного університету Поділля.-Хмельницький, 2005р, №6.т.3.;
 6. Пріоритетні об'єкти обліку та їх роль в прогнозуванні операційної діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції : "Теорія і практика сучасної економіки". - Черкаси: ЧДТЕУ, 2005р.;
 7. Проблемні аспекти обліку доходів підприємств промисловості будівельних матеріалів. "Розвиток наукових досліджень 2005": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 7-9 листопада 2005р.:-Полтава: Вид-во "Інтер Графіка", 2005р. - т.10.

      Викладає курси: "Теорія економічного аналізу", "Теорія статистики", "Статистика", "Аналіз господарської діяльності", "Фінансовий аналіз", "Економічна статистика".

ВгоруПеченюк Наталія Василівна

      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народилася в 1982 році. В 2004 році закінчила з відзнакою ЧТЕІ КНТЕУ спеціальність "Облік і аудит".
      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Особливості зовнішнього та внутрішнього контролю діяльності банків// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.-Чернівці.-2006р.;
 2. Комп'ютеризація внутрішнього аудиту підприємств // Науковий вісник НТУ "ХПИ".- Харків.- 2005р.;
 3. Комп'ютеризація внутрішнього аудиту підприємств // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства. - Харків : НТУ "ХПІ".-2005р., т.2, №58 (в співавторстві з Оленюк С.П.);
 4. Проблеми оцінки та переоцінки основних засобів, Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2005р.

      Викладає курси: "Організація і методика проведення аудиту", "Організація обліку", "Аудит", "Міжнародні стандарти аудиту", "Аудит в зарубіжних країнах".

ВгоруАмбросій Оксана Іванівна      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народилась в 1981 році. В 2003 році закінчила з відзнакою ЧТЕІ КНТЕУ спеціальність "Облік і аудит".

      Науковi iнтереси: Бухгалтерський облік в фінансовій сфері.      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Оцінка поточних зобов'язань в аналізі фінансового стану підприємства. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Чернівці, 2007р.;
 2. Наказ на облікову політику: складаємо та не завжди дотримуємось. Матеріали міжнародної наукової конференції ЧТЕІ КНТЕУ, Чернівці, 2007р.

      Викладає курси: "Бухгалтерський облік в банках", Бухгалтерський облік в галузях матеріального виробництва", "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік".

ВгоруМаначинська Юлія Анатоліївна

      Асистент кафедри обліку і аудиту. Народилася в 1984 році. В 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру ЧТЕІ КНТЕУ, спеціальність "Облік і аудит".
      Науковi iнтереси: Особливості та шляхи вдосконалення обліку товарних операцій підприємств споживчої кооперації.

      Науковi дослiдження та публiкацiї:

 1. Удосконалення бухгалтерського обліку оцінки вибуття товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ.-ч.4, Чернівці, 2006р.;
 2. Особливості бухгалтерського обліку товарних запасів в умовах застосування знижок підприємствами, що здійснюють роздрібну торгівлю // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ.- Чернівці, 2006.
 3. Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ.- Чернівці, 2007.

      Викладає курси: "Теорія економічного аналізу", "Теорія статистики", "Статистика", "Статистика ринку товарів та послуг".

Вгору