|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедра економічної теорії


    Витоки сучасної кафедри починаються з листопада 1966 року. Тоді вона називалася кафедрою марксизму-ленінізму. Першим завідувачем був к.і.н., доцент І. І. Козирєв. На кафедрі працювали викладачі, які відповідно до навчального плану читали такі дисципліни, як історія КПРС, марксистсько-ленінська філософія, політична економія, науковий комунізм. Це к.ф.н., доцент В. А. М’ягкий, к.і.н., доцент З. Б. Брацлавський, ст. викладач В .І. Іонін, ст. викладач К .І. Батюк. 

    З 1971 по 1983 роки кафедру очолював к.е.н., доцент В. Й. Бучацький. До складу кафедри в цей час входили: к.е.н., доцент В.В. Черепня, к.і.н., доцент С. І. Камарницький, к.і.н., доцент М. Ф. Юрій, к.ф.н., доцент М. П. Сарнацький, к.е.н., доцент Г. В. Коберник, ст.викладач Г. А. Ярова. З 1983 по 1985 роки в.о. завкафедри був М. Ф. Юрій, який з 1985 року очолює кафедру як д.і.н., професор.

    З отриманням Україною незалежності розпочався процес перебудови викладання суспільних наук у вищих навчальних закладах. Юридичною основою став наказ № 161 від 2 червня 1993 року Міністерства освіти і науки України. На кафедрі змінилася структура навчальних дисциплін. Почали викладатися такі предмети, як соціологія, політологія, філософія, основи економічної теорії, релігієзнавство, історія України, макроекономіка, мікроекономіка, психологія, різні спецкурси. З 1991 по 2004 роки кафедра називалась кафедрою соціально-економічних наук, а в 2004 році була перейменована в кафедру економічної теорії.

 

    На даний час на кафедрі працює 25 викладачів, з них 15 штатних викладачів:

—   завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор М.Ф. Юрій

—   доктор філософських наук, професор В.В. Павловський

—   кандидат філософських наук, доцент М.П. Сарнацький

—   кандидат історичних наук, доцент В.О. Ореховський

—   кандидат історичних наук, доцент О.Т. Безаров

—   кандидат політичних наук, доцент О.Ю. Бойко

—   старший викладач О.Я. Каспрук

—   старший викладач В.А. Вардеванян

—   старший викладач І.Г.Корнієнко

—   старший викладач Т.Р. Власова

—   старший викладач Є.В. Ткач

—   старший викладач Л.Р. Руснак

—   старший викладач І.Б. Антонюк

—   старший викладач Д.С. Володін.

—   асистент Ю.А. Урсакій.

 

 

    Крім того, в роботі кафедри задіяні 10 викладачів, які працюють за сумісництвом:

  Бойко Юлія Анатоліївна, лаборант кафедри економічної теорії, викладає історію України;

  Борисюк Алла Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент Буковинського державного медичного університету; докторант кафедри соціальної психології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника; викладає психологію, психодіагностику, психологію управління;

  Вітвіцька Наталія Вікторівна, лаборант кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ, викладає філософію;

 Запухляк Володимир Михайлович, кандидат  економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича; викладає основи економічної теорії та мікро-, макроекономіку;

 Каралаш Наталія Григорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича; викладає філософію, етику бізнесу;

  Кулянда Ярослав Петрович, старший викладач, директор ЗОСШ №14, викладає історію економічних вчень;

  Руда Галина Василівна, старший викладач, методист Інституту післядимпломної освіти, викладає психологію;

 Сторощук Богдан Дмитрович, кандидат  економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича; викладає історію економічних вчень та мікро-, макроекономіку;

 Федорук Андрій Васильович, кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри історії України факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Юрія Федьковича; викладає історію України;

 Яценюк Фадей Степанович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Юрія Федьковича; викладає історію України.

 

    Всі викладачі кафедри прагнуть до покращання навчально-методичної роботи. Насамперед мова йде про забезпечення студентів навчально-методичною літературою. Це підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації, робочі та навчальні програми.

 За останні роки видано підручники «Політологія», «Соціологія», «Історія України», «Релігієзнавство», «Соціологія культури» у видавництвах «Дакор» і «Кондор» м. Києва, автором яких є професор М. Ф. Юрій. Професором В. В. Павловським видано навчальні посібники «Загальний курс філософії» та «Ювенологія». Старшим викладачем, кандидатом історичних наук О. Г. Безаровим надруковано «Навчальний посібник з політології». Крім того, професором М. Ф. Юрієм та доцентом М. П. Сарнацьким видано електронні підручники з політології, історії України та філософії. Постійно оновлюються робочі, навчальні програми, лекційний фонд кафедри. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів. Особливо ця робота актуалізується в зв’язку з участю інституту в експерименті з впровадження засад Болонського процесу. Всіма викладачами розроблено кредитно-модульну систему організації навчального процесу, написано і видано методичні вказівки для студентів з модульно-рейтингової технології навчання.

    Підвищується і якість освіти, яка здійснюється у таких організаційних формах, як навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, контрольні заходи, самостійна робота студентів.

    Викладачі кафедри успішно займаються і науковою роботою. Професором М. Ф. Юрієм видано 8 монографій, останньою з яких є «Соціокультурний світ України», що видана в 2003 (перше видання) і в 2004 роках (друге видання) у видавництві «Кондор» (м. Київ). У 2005 році у Софії (Болгарія) на Європейській виставці книжкових видань вона ввійшла в трійку найкращих наукових робіт.

    Плідно займається науковою роботою професор В.В. Павловський, який активно видає наукові праці та постійно виступає на міжнародних симпозіумах (Австрія, Туреччина, Російська Федерація).

  Працюють над докторськими дисертаціями доценти В.О. Ореховський і О.Т. Безаров. Найближчим часом вийдуть на захист кандидатських дисертацій старші викладачі В.А. Вардеванян, С.І. Вардеванян, Є.В. Ткач, Т.Р. Власова, І.Б. Антонюк та І.Г. Корнієнко.

    Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, «круглі столи». Особливо тут необхідно відзначити професора В.В. Павловського, який очолює в Чернівецькій області Філософське товариство і постійно залучає до його роботи студентів, а також старшого викладача Є.В. Ткача, який створив студентський економічний клуб. Результатом залучення студентів до наукової роботи є їхня постійна участь та перемоги в наукових олімпіадах, на республіканських та міжнародних конференціях.

    На кафедрі плідно працює лабораторія з розвитку інтелекту у складі доцента М.П. Сарнацького та старшого викладача С.І. Вардеванян. Лабораторія проводить соціологічні дослідження інтелектуального розвитку студентів вузу, а також рейтингові оцінки викладачів очима студентів.

   Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з економічного розвитку Чернівецької області та громадському житті міста. Доцент В.О. Ореховський активно співпрацює з громадськими організаціями міста та області, зокрема «Червоним Хрестом».

    Старший викладач О.Я. Каспрук займається проблемами муніципальної економіки.

   Старший викладач І.Б. Антонюк очолює громадську організацію «Буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Україні».

    В.о. доцента О.Ю. Бойко співпрацює в рамках проекту Агентства міжнародного розвитку США в Чернівецькій області „Розширення освітніх послуг та дорадчої допомоги Асоціації міст України” з Чернівецькою міською радою та міськими, селищними радами міст Чернівецької області в галузі економіки, бюджетних відносин, фінансової політики регіону, а також політичних досліджень проблем системи органів місцевого самоврядування.

   Професор М. Ф. Юрій виконує обов’язки замісника Голови Спеціалізованої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій на історичному факультеті ЧНУ, є членом Спеціалізованої Ради інституту історії РАН та членом Спеціалізованої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій філософсько-теологічному факультеті ЧНУ. Крім того, як науковець, М. Ф. Юрій задіяний і до співпраці з Чернівецькою обласною держадміністрацією. Так, у 2005 р. ним для Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій підготовлено і видано методичний посібник «Євроінтеграція і державне управління».

    Кафедра економічної теорії має значні перспективи щодо підвищення навчально-методичного та наукового рівня, піднесення ролі та значущості інституту в Україні та за її межами.

 

                                                     Юрій Михайло Федорович

 

   Доктор  історичних наук,   професор,  завідуючий  кафедрою  економічної  теорії,  викладає дисципліни” Історія України” та „Політологія”.

    Працює в Чернівецькому торговельно-економічному інституті з 1978 року. Навчався в аспірантурі і докторантурі Московського історико-архівного інституту, де в 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 р. – докторську. У 1992 р. йому присвоєно звання професора, у 1998 р. – обрано академіком АН Вищої школи України, а в 2003 р. за наукові здобутки нагороджено медаллю ім. Ярослава Мудрого...

    М. Ф. Юрієм видано 8 монографій, більш ніж 150 наукових статей; він був учасником багатьох міжнародних та загальнодержавних наукових конференцій. Коло його наукових інтересів: соціально-економічні та політичні проблеми України, соціальна філософія та психологія історії.

    Наукові дослідження М. Ф. Юрія мають синтетичний характер і написані на стику різних наук, що дає змогу всебічно зрозуміти історичні процеси, які відбуваються в Україні. Особлива увага приділяється соціокультурним питанням. На сьогодні це надзвичайно важлива проблема. У науці постійно висувалися різні точки зору на ті фактори, які визначають як дії окремої людини, так і масові рухи. Як обґрунтування називалися прагнення до збагачення, ірраціональні несвідомі імпульси, сліпе підпорядкування лідерам, осягнення Божого провидіння тощо. Слід зазначити, що будь-яке обґрунтування діяльності, яка претендує на істину, повинно бути виявлене як певний зміст (суб)культури відповідної групи людей. Будь-яка потреба людини для того, щоб перетворитися у реальну діяльність, повинна стати певною програмою відтворюючої діяльності, записаної в (суб)культурі. Відповідно, вона може бути прочитана дослідником як значущий культурний текст. Якщо в культурі не знайдуться подібні програми, то ніякі посилання на харизму, на економічні потреби тощо не можуть розглядатися як обґрунтовані. Спроби підключити людей до соціальної дії, впливаючи на їхні мотиви, уявлення про існування яких помилкове, може мати деструктивні наслідки. Наприклад, підвищення економічної ефективності через економічні стимули ілюзорне, якщо мова йде про людей, які не розглядають зростання результативності своєї діяльності, свого економічного добробуту як цінність, як елемент певної програми. Усі таємниці людської діяльності, а відповідно і діяльності, що визначає історичний процес, відображені у змісті культури.

    Виходячи з цих постулатів, М. Ф. Юрій видав монографію «Соціокультурний світ України», яка в 2005 р. на міжнародній науковій книжковій виставці у м. Софії (Болгарія) посіла третє місце. У 2003 р. вийшло перше видання, а в 2004 р. – друге. Виходячи з актуальності досліджуваної проблематики, можна пояснити на основі культури українського народу всі його соціальні й економічні проблеми, передбачити перспективи їх розв’язання.

    Саме над цими питаннями і працює наукова школа професора М. Ф. Юрія. Ним підготовлено одинадцять кандидатів наук і три доктори. На сьогодні здійснюється керівництво трьома аспірантами і двома докторантами.

    Експертні висновки М. Ф. Юрія щодо економічного, соціального і політичного розвитку України, зроблені ним на основі соціокультурних досліджень, розглядаються в Інституті стратегічних досліджень України, є предметом обговорень в Інституті історії України, Інституті українознавства, на форумах, наукових конференціях і «круглих столах».

    За останні роки видано тринадцять підручників, які здобули належну оцінку серед студентів і викладачів вищих навчальних закладів України. Це „Історія України” Київ, КНТЕУ, 2001; „Політологія” Чернівці, ЧТЕІ, 2002; „Політологія” Київ, „Кондор”, 2003; „Історія України” Київ, „Дакор”, 2004; „Політологія” Київ, „Дакор”, 2004; „Соціологія” 2004; „Людина і світ” Київ, „Дакор”, 2005; „Релігієзнавство” Київ, „Дакор”, 2006; „Соціологія культури” Київ „Кондор”, 2006; „Соціологія” Київ „Кондор”, 2006; „Етика” Київ, „Дакор”, 2006; „Етнологія” Київ, „Дакор”, 2006; „Історія світової та вітчизняної культури” Київ, „Дакор”, 2007.

Життєве кредо: „Віра в справедливість!”

Вгору

 

                                  Павловський Валерій Володимирович

 

    Доктор філософських наук, професор. Викладає філософію, соціологію та педагогіку вищої школи.

     Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, філологічний факультет (1963).

    Аспірантура новосибірського державного університету  (1969 – 1972).

  Захищена кандидатська дисертація на тему „Проблеми соціального розвитку молоді” (1973), спеціальність „Соціальна філософія”.

  Захищена докторська дисертація на тему „Соціально-філософські основи дослідження молоді” (1999).

    Основні праці:

1. Діалектико-матеріалістична концепція молоді. Наукова монографія.  - Красноярськ, 1991.- 12 др.арк.

2. Ювенологія: становлення науки про молодь. Наукова монографія. - Красноярськ, 1997. – 12,5 др.арк.

3. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. Монография.  - Москва: Академический проект, 2001.-15,9 др.арк.

4. Основи ювентології. Наукова монографія.  - Чернівці: Зелена Буковина, 2005.- 12,1 др.арк.

5. Основи ювентології. Наукова монографія.  – Київ: вид-во КНТ, 2005. - 12,8 др.арк.

6. Загальний курс філософії. Навчальний посібник. - Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. – 13,4 др.арк.

7. Сучасні соціальні проблеми – очима філософа. Наукова монографія.  - Чернівці: Зелена Буковина, 2007.- 12,0 др.арк.

Життєве кредо: „Смотри в булущеее с оптимизмом”.

Вгору 

 

                                           Сарнацький Микита Петрович 

 

   Кандидат філософських наук, доцент кафедри економічної теорії. Викладає логіку, філософію та соціологію.

   Народився 1945 р., у 1968 – 1973 навчався у Санкт-Петербурзькому університеті на філософському факультеті. 1973 – 1976 р. навчався в аспірантурі Санкт-Петербурзькому університеті на філософському факультеті. У 1977 р. захистив дисертацію.

  Сарнацький М.П. разом з викладачами кафедри філософії Санкт-Петербурзького університету (Росія) працює над проблемами менталітету влади. Сарнацький М.П. очолює в ЧТЕІ лабораторію інтелектуального розвитку.

    Доцент Сарнацький М.П. опублікував статті:

1. Психологія натовпу за Г. Гардом // Науковий вісник ЧНУ. Вип. 253-254. Філософія. Збірник наукових праць. - Чернівці, 2006.

2. Виртуальные порождения и антология тайны // Воображение и рациональность.  - С.-Петербург, 2003.

3. Логіка. Посібник. Електронний варіант. – Чернівці: ЧТЕІ, 2005.

4. Високі технології ХХІ століття і соціальна позиція Християнства // Науковий вісник ЧНУ. Вип. 242-243. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005.

Життве кредо: „Завжди!”

Вгору 

 

                                            Ореховський Вадим Олегович

   

    1969 року народження. Кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної теорії. Викладає дисципліни „Економічна теорія” та „Історія економічних вчень”.

1. У 1986-1992 році навчався у Чернівецькому національному університету ім.Ю. Федьковича за спеціальністю "Історія ".

2. З 1998 року – кандидат історичних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій Раді Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, номер диплома ДК №000329.

    Ореховський В.О. здійснює наукові дослідження за напрямком наукової роботи “Геополітичні компоненти в еволюції християнських конфесій на території Східної Європи”.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Ореховський В.О. “Відторгнуті насиллям, возз’єднані любов’ю” (декілька сторінок з історії унії)// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – 2002. – Вип.5. – с.4-9.

2. Ореховський В.О. Роз’єднання та об’єднання як елементи життя християнського світу //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – 2002. – Т.2. – с.12-19.

3. Ореховський В.О. Влада та церква у Римській імперії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – 2003. – Т.1. – с. 73-78.

4. Ореховський В.О. Люблінська унія 1569 року як прелюдія Берестя 1596 року // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 1. – с.14-20.

5. Ореховський В.О. Ліонська унія 1274 року: успіх урядів, ворожнеча народів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 4. – с.263-266.

6. Флорентійська унія 1439 р. як етап реалізації католицької концепції об’єднання церков // Наукові записки ТДПУ. – Тернопіль. – 2005. Вип 1. – С. 326-335.

7. Великий церковний розкол: наслідки та уроки для стабілізації солідарності суспільства // Науковий вісник ЧНУ. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 240-241. Філософія. – С. 9-12.

Життєве кредо: „Сиди спокойно, и мимо тебя пронесут труп твоего врага”.

Вгору 

 

                                                 Безаров  Олександр Троянович

 

   Кандидат  історичних  наук,  доцент; викладає дисципліни „Етика бізнесу”, „Соціологія” „Професійна етика та етикет”.

    Закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, досвід педагогічної діяльності – 12 років, захистив 2003 року кандидатську дисертацію з всесвітньої історії, проходив стажування у Варшавському університеті (2002, 2003 рр.) (Міжнародна школа гуманітарних досліджень країн Східної і Центральної Європи), у Київському національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (2004 р.) (кафедра соціології) та у Московському університеті ім. М.Ломоносова (2006 р.) (Інститут країн Азії та Африки).

    Має  понад  20  наукових  публікацій  з  історії,  політології,  соціології та філософії. Є постійним учасником міжнародних науково-практичних конференцій.

    Головними науковими інтересами є – історія єврейського питання в Російський імперії у другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. З цієї теми виконується  докторська дисертація. Крім цього, до сфери наукових інтересів належать дослідження проблем сучасної політичної науки, соціології та філософії.

    Є  ученим  секретарем  Чернівецького  обласного  філософського  товариства, відповідальним секретарем Вісника Чернівецького обласного філософського товариства, членом Російського філософського товариства.

   Не одружений. Захоплюється активною громадською і науково-просвітницькою діяльністю.

Життєве кредо:Go East”.

 

Вгору

     

                                                   Каспрук Ольга Яківна

 

    Старший викладач кафедри економічної теорії.

  З 1962 по 1967 роки навчалася в Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті; з 1970 по 1973 роки – в заочній аспірантурі.

    Працює над методичними посібниками з курсів „Макроекономіка” та „Історія економічних учень”.

    Наукові інтереси: фіскальна політика

Життєве кредо:Выживай в любых условиях! Стараться со всех дурацких сил!»

 

Вгору

 

                                                     Бойко Оксана Юріївна

 

    Кандидат  політичних  наук,  доцент  кафедри  економічної  теорії.  Викладає дисципліни „Політологія”, „Етика ділового спілкування”, «Етика бізнесу» та «Етика і естетика».

    1996  –  2001 рр. - юридичний факультет Львівського університету внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, спеціальність „Правознавство”.

  1998 – 2003 рр. – історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність „Політологія”.

    У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з політичних наук на тему „Особливості трансформації партійної системи України за роки незалежності”.

    У 2004 р. проходила стажування на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносини Київського національного університету імені Тараса Шевченка НАН України.

    Сфера наукових інтересів: еволюція політтехнологій на виборах 1994 – 2007 рр.; автор більше 25 наукових публікацій з даної проблематики, учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій, наукових семінарів, тренінгів у Києві, Львові, Луцьку, Рівному та Чернівцях.

Основні наукові праці:

1. The Political Parties of Ukraine on the Eve and after Parliamentary Elections in 1998 and 2002: Foreign Policy Orientation Analysis // Матеріали Міжнародної наукової конференції, Польща, Арламів, 25-29 травня 2003 р. // Eastern dimensions of European union / Edited by Jerzy Kitowski. Geographical Studies. Vol.11. – Warsaw, 2003. – Р. 243 – 253.

2. Особливості трансформації партійної системи України в перехідний період // Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. Вип.25. – К., 2004.  – С.601 – 608.

3. До питання державної підтримки діяльності політичних партій в Україні // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. - Том 12-13. – С. 79 – 86.

4. Державне фінансування політичних партій: компаратив європейської практики та українських реалій Політологічні та соціологічні  студії. Збірник наукових праць. Том ІV. – Чернівці: Видавництво “Прут”, 2006. – С. 390 – 405.

5. Варіанти застосування рекламних та пропагандистсько-комунікативних технологій у сучасних виборчих кампаніях // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. - Том 14. – С. 114 – 121.

    Член Чернівецького осередку Всеукраїнської Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін „Нова Доба”.

    Відповідальний менеджер проекту „Розширення освітніх послуг та дорадчої допомоги Асоціації міст України”, який здійснюється Агентством міжнародного розвитку США в Чернівецькій області.

Життєве кредо: «Бути! Жити! Творити! Світити вільною душею!»

Вгору

  

                                         Вардеванян Вардан Альбертович

 

    Старший викладач кафедри економічної теорії ЧТЕІ КНТЕУ. Викладає економічну теорію, історію економічних вчень, основи економічної теорії.

    1990-1993р.р. – навчання у Чернівецькому кооперативному технікумі (спеціальність „Економіст”)

  1993-1998р.р. – навчання у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича (спеціальність „Економіка підприємства”).

    З 1999 року викладач ЧТЕІ КНТЕУ.

    Підвищення кваліфікації та участь у міжнародних програмах.

    2005 рік, КНТЕУ, семінар „Система активних методів навчання та особливості їх використання у викладанні фахових дисциплін”.

    У січні-лютому 2005 року в м. Ужгород – учасник Зимової школи „Основи соціально-ринкової економіки” організованої Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Україно-німецьким факультетом міжнародної економіки і менеджменту ТАНГ.

    У 2005 році пройдено курси підвищення кваліфікації у вигляді взяття участі в Тренінгах підготовки бізнес-тренерів, представлених Центром підтримки бізнесу  в межах проекту ТАСІС "Українська ініціатива", що відбувалися в м. Дніпропетровськ (4-6 квітня 2005 року, конференція „Організація навчання менеджерів з використанням інтерактивних методів”), м. Чернівці та м. Київ (14-16 вересня 2005 року, методична конференція-семінар „Підвищення ефективності навчання слухачів програми „Українська ініціатива””). Отримано сертифікат бізнес-тренера.

    Теми тренінгів в рамках проекту ТАСІС „Українська ініціатива”:

- „Робота у великих групах”, Д-р Карен Ріхтер;

- „Складні ситуації, які виникають в процесі використання інтерактивних методів” Д-р Карен Ріхтер;

- „Диверсифікація інструментів інтерактивного навчання в роботі з неоднорідною аудиторією”, Професор О.Козлов;

- „Як побудувати тренінги різної тривалості для менеджерів різного рівня ієрархії”, Ж-К. Віссон, експерт ЄС;

-  „Міжкультурний креатив”, д-р Репіна І.М., супервізор Д-р Карен Ріхтер;

- „Управління маркетинговими інноваціями”, д-р Держак Н.О., д-р Ляшенко О.М., супервізор проф. О.В.Козлов;

-  „Тренерські секрети: що робити коли...”,  Д-р Карен Ріхтер;

- „Постановка цілей тренінгу/учбового курсу враховуючи потреби слухачів та рішення бізнес-задач організації”, Ж-К. Віссон, експерт ЄС, проф. О.В.Козлов, експерт ЄС;

- „Ролі тренера: розширення рольового репертуару”, Д-р Карен Ріхтер, експерт ЄС;

- „Методики оцінки результатів тренінгу”, проф. О.В.Козлов, експерт ЄС;

- „Як інтегрувати консультаційний проект в процесі навчання”, Д-р Карен Ріхтер, експерт ЄС, проф. О.В.Козлов, експерт ЄС;

- „Ігротека: дебріфінг рольових та ситуаційних ігор, вправ”, Д-р Карен Ріхтер, експерт ЄС, проф. О.В.Козлов, експерт ЄС.

    2005-2007 роки.  Учасник проекту ТАСІС "Українська ініціатива" на базі ЧТЕІ КНТЕУ.

    Впровадження нових технологій у навчанні.

    В рамка проекту ТАСІС "Українська ініціатива" підготовлено та впроваджено навчальний тренінг „Принципи організації економічної системи та підприємництво”, кейс-стаді „Новий шовковий шлях” для груп, що проходять навчання за даним проектом.

    Наукові дослідження:

    · Винахід: „Пристрій для утримання і демонстрування знімних інформаційних листів”, Деклараційний патент на корисну модель, виданий 15.05.2006р., Бюл.№5, Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності.

    · Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як засіб впливу на інвестиційне середовище (2006) // Збірник тез Другої Міжнародної науково-практичної конференції „Наукові дослідження, теорія та експеримент’2006” – травнь-2006 р., м. Полтава  (обсяг тез - 4 сторінки).

    · Вардеванян В.А. Формування іміджу регіону, як необхідний фактор розвитку туризму (2006) // Збірник тез ХV Міжнародної науково-практичної конференції  „Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція туризму”, ЧТЕІ КНТЕУ: 2006. – с. 179-182).

    · Вардеванян В.А. Імідж та репутація фірми як необхідний атрибут виходу підприємства на фондовий ринок (2006) // Науковий журнал „Економіка регіону” Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Полтава – травень –2006.

    · Вардеванян В.А. Проблемні питання формування іміджу вітчизняних виробників (2005) // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск 1. Економічні науки. – Чернівці, 2005. – с. 353-363.

    · Вардеванян В.А. Проблеми формування іміджу малих та середніх фірм в регіоні (Доповідь в рамках Зимової школи „Основи соціальної ринкової економіки” організованої представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні, м. Ужгород, січень-лютий 2005 року) .

    · Вардеванян В.А. Імідж регіону як фактор стимулювання туризму (2005) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку” , травнь 2005 р.- ЧТЕІ КНТЕУ (Випуск 3. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, с. 451-455).

    · Вардеванян В.А. Аксіологічні, гносеологічні та семіотичні аспекти іміджу (2003) // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск 3. Економічні науки. – Чернівці, 2003. – с.357-367.

    · Вардеванян В.А. Економічна диверсія (2002) // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск 1. Економічні науки. – Чернівці 2002. – с.36-44.

    · Вардеванян В.А. Імідж фірми. Соціально-економічний аспект (2001) // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду, Випуск І. Чернівці 2001. – с.15-22.

   Основні  наукові  інтереси:  „Формування іміджу підприємства”.

   Захоплення: Формування іміджу підприємства. Фірмовий стиль підприємства.   Фотополювання. Садово-парковий дизайн. Колекціонування етнічної музики.

Життєве кредо: ”Или ты проблема, или ты решение!»

Вгору

 

                                               Корнієнко Ірина Григорівна

 

    Страший викладач кафедри економічної теорії, викладає мікроекономіку та історію економічних вчень. У 1992 р. закінчила ЧДУ ім.Ю. Федьковича за спеціальністю „Економіка праці та соціологія”.

    Основні наукові дослідження: 

1. Корнієнко Т.Є., Корнієнко І.Г. Доцільність проведення аналізу витрат пов′язаних з порушенням ритму роботи підприємства / Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Чернівці. МП “Юніверс ЛТД” 2000. Т. ІІ – С. 144 - 145

2. Корнієнко І.Г. Напрямки формування фінансових ресурсів підприємства у ринковому середовищі / Науковий вісник. ЧТЕІ КНТЕУ. Дослідження соціально-економічних проблем. - Чернівці, 2001. - С. 188 - 194.

3. Корнієнко Т.Є., Корнієнко І.Г. Аналіз засобів виробництва і його значення у формуванні стратегії управління. Збірник наукових праць „Проблеми обміну і аналізу у забезпеченні аграрних перетворень" Колектив авторів за редакцією проф. П. Т. Саблука. — КІАЕУААН, 2001. — С. 127—137.

4. Корнієнко І. Г. Фінансові ресурси — базис підприємницької діяльності. Матеріали першої міжнародної і другої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем», глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання. — Донецьк, 2001. — С. 152—154.

5. Корнієнко І. Г. Фінансові ресурси / Науковий вісник ЧТЕІ КНТІУ: Економічні науки. — Чернівці, 2002. — С. 263—269.

6. Корнієнко І.Г. Теоретичні аспекти поняття “фінансові ресурси”// Науковий вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІV. Економічні науки - Чернівці: “Ант Лтд”, 2002.- С. 263-268.

7. Корнієнко І.Г. Виробничі ресурси як об’єкт економічного аналізу// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців “Управління у ХХІ столітті : погляд молодих вчених”. - Хмельницький: В-во ХІУП, 2004.- С.55-57.

8. Корнієнко І.Г. Можливості використання періодичної матриці в аналізі виробничих ресурсів // Науковий вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково–практичної конференції - Вип. І. Економічні науки. Ч.2. - Чернівці: “Ант Лтд”, 2004.- С. 369-372

9. Корнієнко І.Г. Напрямки внутрігосподарського аналізу матеріальних ресурсів// Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”. - Черкаси: ЧДТУ, 2004.- С.87-88. 

10. Корнієнко І.Г. Матеріаломісткість продукції як критерій ефективності системи використання матеріальних ресурсів // Науковий вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки. - Чернівці: “Ант Лтд”, 2005.- С. 125-137

11. Корнієнко І.Г. Роль раціоналізації в системі використання матеріальних ресурсів// Науковий вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІV. Економічні науки. Ч.2. - Чернівці: “Ант Лтд”, 2005.- С. 375-382

12. Корнієнко І.Г. Ситуаційна модель керування матеріальними ресурсами підприємства// Матеріали Першої Всеукраїнської науково - практичної конференції “Сучасні проблеми фінансово – господарського контролю”. – Кривий Ріг: 2005.- С.144-146.

13. Корнієнко І.Г. Логістика як інструмент аналізу використання матеріальних ресурсів // Науковий вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІ. Економічні науки. - Чернівці: “Ант Лтд”, 2006.- С. 99-111

    Тема наукового дослідження: проблеми аналізу використання матеріальних ресурсів у трикотажній галузі.

Життєве кредо: «Всегда выходи победителем из сложившихся сложных ситуаций».

Вгору

 

                                              Власова Тетяна Рафаелівна

 

    Старший викладач кафедри економічної теорії, викладає „Основи економічної теорії”.

    Київський державний торговельно-економічний університет, 1993-1999 рр.

 Наукові дослідження: напрямок “Особливості формування людського капіталу в умовах транзитивної економіки”

1. Власова Т.Р. Умови для інвестицій у людський капітал // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки – 2003. -  Вип. ІІ

2. Власова Т.Р. Інвестиції у людський капітал – основа економічного зростання України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки – 2003. -  Вип. ІІІ

3. Власова Т.Р. Значення людського капіталу у забезпеченні стійкого розвитку регіону // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки – 2004. -  Вип. ІІ

4. Власова Т.Р. Інтелектуальний капітал як фактор економічного зростання // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки – 2005. -  Вип. І.

    Основні наукові інтереси: філософія економіки, теорія постіндустріального суспільства, економіка знань.

Життєве кредо: «Вижу цель, не замечаю препятствий, верю в себя!»

Вгору

  

                                                 Ткач Євген Вікторович

 

  Старший викладач кафедри економічної теорії ЧТЕІ КНТЕУ, кафедри фінансів ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Викладає дисципліни „Мікроекономіка” та „Макроекономіка”.

    Закінчив в 2001р. ЧНУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Економіка підприємства».

    Наукові дослідження:

  Назва дисертаційного дослідження  “Банківське кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі”;

     Написано вісім  статей і подано п’ять тез по темі дисертації.

1) “Інфляція в Україні: фіскальні та монетарні аспекти”, “Вісник ЧТЕІ КНТЕУ”.

2) “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України” Науково-методичний журнал “Вісник ЛДФА Серія: Економічні науки”.

3) “Банківське кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі”, Науковий вісник Національного університету “Львівська політехніка”.

4) “Нормативно-правові аспекти банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі”, Науковий вісник ТДЕУ.

5) “Світовий досвід державної підтримки банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі”, “Збірник наукових праць УАЗТ”.

6) “Особливості монетарної політики в Україні” // ЧТЕІ КНТЕУ. – Економічні науки.

7) “Дійсність та перспективи розвитку АПК України” // ЧТЕІ КНТЕУ. – Економічні науки.

8) «Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу на інноваційній основі у Чернівецькій області», Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

    Тези:

1) “Роль бізнес інкубаторів у розвитку малого бізнесу”, Науковий вісник ТНУ імені Вернадського.

2) „Суть і види банківських ризиків та способи їх зниження”, Науковий вісник Інституту економіки і підприємництва (м. Тернопіль).

3) “Світовий досвід державної підтримки банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі”, “Збірник наукових праць УАЗТ”.

4) “Банківське кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі”, Науковий вісник Національного університету “Львівська політехніка”.

5) «Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу на інноваційній основі у Чернівецькій області», Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

    Взято участь у трьох міжнародних науково-практичних конференціях:

1) Міжнародна науково-практична конференція Національного університету “Львівська політехніка”, “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”. м. Львів.

2)

Міжнародна науково-практична конференція УАЗТ, “Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти”. м. Київ.

3) Міжнародна науково-практична конференція «Генезис інституційної системи сучасної економіки України». м. Чернівці.

    Основні наукові інтереси:

    Макроекономічна теорія, мікроекономічна теорія, макроекономічна політика, державне регулювання, фінанси, банківська система, розвиток малого бізнесу, інноваційні моделі розвитку та інше.

    Не наукові інтереси (захоплення):

    Сім’я, спорт, активний відпочинок у всіх формах, політика, читання чого- небудь  цікавого, любов до природи і до своєї країни.

Життєве кредо: «Все буде добре!”

Вгору

 

                                                 Руснак Лариса Романівна

 

 

Народилася 26 лютого 1975 року в селі Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької області.

У 1993 році вступила до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича на філологічний факультет, який закінчила у 1998 році з відзнакою. Здобула спеціальність – українська філологія. У 2000 році вступила на юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2004 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Правознавство», а 2005 року закінчила магістратуру за цією ж спеціальністю.

2005 року вступила на факультет підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, по закінченню якого отримала диплом зі спеціальності «Облік і аудит». З 2000 по 2003 рік працювала в ЧТЕІ КНТЕУ на кафедрі соціально-економічних дисциплін. З 2003 року і до тепер працює старшим викладачем кафедри економічної теорії. За час роботи в інституті викладала курси «Ділова українська мова», «Етика ділового спілкування», «Соціологія», «Етика бізнесу», «Професійна етика і етикет», «Політична економія».

Навчається в аспірантурі Міжнародного університету фінансів у м. Києві. Бере участь у методичній та науковій роботі кафедри.

Виховує двох синів.

Життєве кредо: «Наші діти – щасливе майбутнє України».

Вгору

 

 

                                                 Антонюк Ірина Борисівна

 

       23 червня 1978р.н. Посада: старший викладач кафедри економічної теорії.

    Навчальні заклади: Протягом 1995-2000рр. навчалась на економічному факультеті ЧДУ ім. Ю.Федьковича за спеціальністю “облік і аудит”. В 2002р. закінчила юридичний факультет ЧДУ за спеціальністю “правознавство”.

    Наука:  здобувач  кафедри  державного  і  муніципального  управління  Тернопільського Національного економічного університету.

    Напрямок наукових досліджень: Ресурсне забезпечення малого та середнього бізнесу, Державна підтримка малого бізнесу, логістика.

    Публікації: прийняла участь у міжнародній науково - практичній конференції “Організаційні та економічні проблеми  розвитку муніципальних утворень”, за результатами якої була опублікована теза на тему: “Формування логістичної стратегії ресурсного забезпечення розвитку малого підприємництва в муніципальних утвореннях”. Крім того, прийняла участь у ІV міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, м. Тернопіль. 22-23 лютого 2007 р. з доповіддю „Державне регулювання та забезпечення ресурсної ефективності малого бізнесу в трансформаційній економіці України”, за матеріалами якої були опубліковані тези.

     Нагороджена почесною грамотою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 1 вересня 2006 р. за вагомий внесок у реформування національної економіки, розвиток підприємництва та формування ринкової структури в Україні.

    Сфера інтересів: цікавлюсь проблемами, які стають на перешкоді у підприємців нашого краю. Являюсь членом координаційної ради з питань розвитку підприємництва при уповноваженому з питань захисту прав підприємців. Директор громадської організації “Буковинської фундації підтримки регуляторної реформи в Україні ”. Цікавлюсь політикою.

    Захоплення: активний відпочинок, зелений туризм, люблю подорожувати.     

Життєве кредо: „Не отступать, и не сдаваться!”

Вгору

 

                                                        Володін Дмитро Сергійович

 

    Старший викладач кафедри економічної теорії, викладає дисципліни „Мікроекономіка” та „Макроекономіка”.

    Народився 17.12.1981р. в м. Ташкент. У 2004 році закінчив Чернівецький національний університет  ім. Ю.Федьковича з відзнакою за спеціальністю „Економіка підприємств”. На даний момент навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету  та працює над кандидатською дисертацією. „Інтелектуальний капітал як чинник посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства”.

    Під час роботи в ЧТЕІ КНТЕУ були опубліковані наступні роботи:

1. „Деякі аспекти визначення та необхідність комплексної оцінки інтелектуального капіталу” // збірник  праць VI – VIII міжнародної науково-практичної конференції Донецького національного університету 2005,2006.

2. „Особливості визначення та комплексної оцінки  інтелектуального капіталу в умовах „нової економіки”” // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. 2006 - №5.

    Крім того, Володін Д.С. є наставником команди студентів ЧТЕІ КНТЕУ які приймають участь у міжнародній програмі SIFE („Студенти у вільному підприємництві”) і у 2006 році посіли II місце на всеукраїнських змаганнях SIFE у м. Львові та V на Загальноєвропейському конкурсі у м. Париж.

    Захоплення: любить подорожувати, активний діяч молодіжної німецької організації Буковини.

Життєве кредо:Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном! (или вообще не жалеть)»

Вгору

  

                                             Урсакій Юлія Анатоліївна

 

    Асистент кафедри. У 2006 р. закінчила магістратуру ЧТЕІ КНТЕУ за спеціальністю „Міжнародна економіка”. У 2006 р. працювала на кафедрі старшим лаборантом.

    Народилася  6.05.1984 р. На протязі  навчання в інституті займалася науковою діяльністю. Основні статті: “Роль франчайзингу в економіці м. Чернівці”, “Франчайзинг як інструмент розвитку малого та середнього бізнесу”, “Франчайзинг в умовах банківського обслуговування”, “Міжнародний лізинг в умовах глобалізації”.

    На даний момент вибрано напрям кандидатського дослідження “Венчурний капітал” та здані кандидатські іспити. На кафедрі економічної теорії викладає предмети: “Історія економіки та економічної думки” та “Мікроекономіка”. Вільний час проводить залежно від настрою: це може бути, як активний, так і пасивний відпочинок. 

Життєве кредо: «Ніколи не сдаватися!”

Вгору   

  

                                              Бурова Наталія Григорівна

 

    Працює в ЧТЕІ КНТЕУ на посаді старшого лаборанта кафедри економічної теорії з 1995 р.

Життєве кредо: „Спасение утопающих, дело рук самих утопающих”.

 

 

 

Вгору  

 

                                             Бойко Юлія  Анатоліївна

 

    Народилася 24 січня 1984 року в м. Чернівці. В 2006 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет історії, політології та міжнародних відносин за спеціальністю «Країнознавство», отримала диплом з відзнакою магістра міжнародних відносин, перекладача.    

    З вересня 2007 р. працює старшим лаборантом кафедри та за сумісництвом викладає «Історію України».

Життєве кредо: «Завжди прагни більшого, адже у досконалості немає меж».

Вгору