Кафедра інформаційних систем і мереж функціонує у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ з 2000 р. Вона є випусковою кафедрою, і готує фахівців зі спеціальності Економічна кібернетика”. Підготовка фахівців на кафедрі розпочата з 2001 року, коли було здійснено перший набір студентів. Крім цього, кафедра забезпечує навчальний процес з комп’ютерних дисциплін для всіх спеціальностей та форм навчання. Це одна з наймолодших кафедр в інституті, середній вік викладачів кафедри – 34 роки.
       Кафедра в 2006 році здійснила перший випуск магістрів та спеціалістів, багато з яких успішно працевлаштувались на престижну роботу в Україні та за кордоном, пов'язаною з розробкою інформаційних систем.
       Викладачі кафедри досліджують математичні методи моделювання економіки, цікавляться новітніми педагогічними технологіями і застосуванням
Інтернет-технологій в економіці, програмуванням, методиками дистанційного навчання.
       Кафедра тісно співпрацює з центром інформаційних технологій на чолі з Валецькою Т.М.
       Кафедру інформаційних систем і мереж ЧТЕІ КНТЕУ очолює кандидат
фізико-математичних наук, доцент Королюк Юрій Григорович. Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій з проблем стратегії розвитку та реалізації економічного потенціалу регіонів.
       Кафедра готує фахівців за спеціалізаціями: "Інформаційні системи в економіці" та "Інформаційні системи в банках", які можуть займатися підприємницькою, організаційно-управлінською та господарською діяльністю на ринку товарів і послуг, працювати експертами і консультантами з питань економіко-математичного моделювання та прогнозування.
      
На кафедрі інформаційних систем і мереж підготовку спеціалістів забезпечують 15 штатних викладачів та 14 сумісників, з яких 1 – доктор наук, 15 – кандидатів наук, 2 - професорів,  15 - доцентів, 6 - старші викладачі та 4 асистенти. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.
             Основні зусилля науковців кафедри направлені на вивчення та вирішення проблем формування та розвитку ринкових відносин в регіоні, товарного обігу, розвитку оптової, роздрібної торгівлі в області, визначення стратегічних пріоритетів використання економічного потенціалу Буковини, дослідження створення інформаційних систем та структур в регіон, математичному моделюванню економічних процесів та економічного потенціалу регіону та ін. Отримані експериментальні та фундаментальні наукові результати, які знайшли відображення у наукових публікаціях, доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Викладачі кафедри успішно керують науковими роботами студентів, які приймали участь у всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференціях.

  Перелік дисциплін, які викладаються для спеціальностей "Інформаційні системи в економіці" та "Інформаційні системи в банках" за рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр:


  Напрям підготовки "Економічна кібернетика",

Навчальний курс даних спеціальностей за рівнем "бакалавр" включає в себе такі дисципліни:
Інформатика та комп'ютерна техніка; Алгоритмізація і програмування; Методи оптимізації; Економетричні методи у фінансах; Системи підтримки прийняття рішень; Програмні оболонки і пакети; Системи оброблення економічної інформації; Фінансова інформатика; Проектування баз і сховищ даних; Випадкові процеси в економіці; Інформаційні системи і технології в економіці; Моделювання економіки; КР з інформаційних систем і технологій в економіці та моделювання економіки; Алгоритми: будова і аналіз; Моделі і структури даних; Математичні моделі управління ризиком в економіці і на підприємстві.

професійне спрямування "Інформаційні системи в економіці". Дає вищу освіту в галузі інформатики та готує кваліфікованих спеціалістів з економіки, що вільно володіють сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Фахівці спеціалізації "Інформаційні системи в економіці" можуть займати такі посади: "керівник підрозділу" комп'ютерних послуг; аналітик комп'ютерних систем; розробник обчислювальних систем; розробник комп'ютерних систем; консультант з ефективності підприємства; інформаційний аналітик; системний аналітик; системний адміністратор; менеджер інформаційних технологій; математик-економіст.


"Інформаційні системи в економіці" за рівнем спеціаліста включає в себе такіі дисципліни:
Актуарні розрахунки; Корпоративні інформаційні системи; Моделі оптимальної організації господарських структур в підприємництві; Елементи криптографії; Захист інформації; Електронна комерція; Системний аналіз; Аналіз інвестиційних проектів; Експертні системи; Системи штучного інтелекту в економіці, та ін.


"Інформаційні системи в економіці" за рівнем магістра включає в себе наступні дисципліни:
Актуарні розрахунки; Математичні моделі трансформаційної економіки; Ефективність інформаційних систем; КР з корпоративних інформаційних систем та ефективності інформаційних систем; Математичні моделі в менеджменті та маркетингу; Фінансовий менеджмент; Сучасні економічні теорії; Комп'ютерні мережі; Системний аналіз; Моделювання економічної динаміки; Управління проектами інформатизації; Методика викладання у вищій школі та ін.


професійне спрямування "Інформаційні системи в банках". Фахівці спеціалізації "Інформаційні системи в банках" можуть займати такі посади: керівник підрозділу інформаційного відділення банку; розробник банківських інформаційних систем; керівник підрозділів комп'ютерних послуг; аналітик комп'ютерних систем; консультант з ефективності підприємства; інформаційний аналітик; системний аналітик; системний адміністратор банківських інформаційних систем; менеджер інформаційних технологій.


"Інформаційні системи в банках" за рівнем спеціаліста включає в себе такі дисципліни:
Ефективність інформаційних систем; Елементи криптографії; Захист інформації; Системний аналіз; Електронна комерція; Системи автоматичної обробки економічної інформації в банках; Інформаційні системи у фінансовому менеджменті; Інформаційні фінансові системи в управлінні підприємством; Управління інформаційними фінансовими процесами на підприємстві; Фінансова інформатика; Облік і аудит в банках, аналіз; Моделювання економічної динаміки; Комп'ютерні мережі; Банківський менеджмент та ін.
"Інформаційні системи в банках" за рівнем магістра включає в себе такі дисципліни:
Ефективність інформаційних систем; Актуарні розрахунки; Сучасні економічні теорії; Комп'ютерні мережі; Системний аналіз; Управління проектами інформатизації; Методика викладання у вищій школі. Банківський менеджмент. Інформаційні системи у фінансовому менеджменті; Інформаційні фінансові системи в управлінні підприємством; Управління інформаційними фінансовими процесами на підприємстві; Фінансова інформатика та ін.

Адреса: 58000, м. Чернівці,
Центральна площа 7, к. 202;
тел.: 52-21-12