|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедра iноземних мов


    Кафедра іноземних мов Чернівецького торговельно-економічного інституту була створена у вересні 2004 року.

    Кафедру іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ очолює кандидат філологічних наук, доцент Романова Тетяна Олександрівна. На кафедрі працюють 18 штатних викладачів, серед яких 4 кандидати наук, доценти: Романова Т.О., Бурбак О.Ф., Гнатишена І.М.,  Мурадханян І.С.; 7 старших викладачів: Самсонова А.З., Ступак М.Г., Копилова І.М., Паньків О.Є., Горжу Л.І., Василишина Н.Д., Мороз А.В.; 7 асистентів: Соловйова О.В., Максим’юк Н.В., Гільдебрант К.Й., Дорош А.В., Федорук Н.І., Ілюк Т.І., Камбур О.І. Навчально-допоміжний персонал представлений ст. лаборантом Іпатій І. К.

    Навчально-методична робота кафедри спрямована на забезпечення навчального процесу з іноземних мов (англійської, німецької, французької). На кафедрі викладається “Іноземна мова професійного спрямування”, “Ділова іноземна мова”, “Друга іноземна мова”, “Друга ділова іноземна мова”. По кожному з цих напрямків підготовлено навчально-методичне забезпечення, що включає: робочу програму, тематичні плани, примірники навчальних матеріалів за фахом, тести з вхідного, поточного і підсумкового контролю знань студентів, контрольні питання до заліків та іспитів, примірники білетів до курсових та державних іспитів, списки основної та додаткової літератури.

    Наукова робота кафедри виконується викладачами у 2-х напрямках:

1. Методика викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ торговельно-економічного профілю.

2. Аспекти перекладу, лексики, термінології та методики іноземної мови у неспеціальному ВНЗ. 

   У рамках цієї тематики викладачі займаються науково-методичною роботою: готують кандидатські дисертації, пишуть статті, укладають підручники, посібники, методичні розробки, збірники лексичних і граматичних вправ, збірники тестових завдань для вступу до магістратури, збірники контрольних завдань та методичних вказівок, лабораторні роботи для використання у комп’ютерному лінгафонному кабінеті для студентів нашого вузу.

    На кафедрі постійно діє науково-методичний семінар, на якому викладачі обговорюють актуальні питання  методики викладання іноземних мов серед яких:

   - використання інтерактивних методів навчання іноземним мовам, застосування комп’ютерних технологій,  створення електронних підручників та методів дистанційного навчання, мультимедійні засоби, тощо.

    Викладачі кафедри постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень у КНТЕУ та інших вузах України.  

   Крім того, викладачі кафедри беруть участь у програмі “Українська ініціатива” з сучасних технологій ефективної мовної підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.  

     Викладачі кафедри докладають багато зусиль для покращення мовної підготовки студентів ЧТЕІ КНТЕУ. Кращі студенти залучаються до наукової роботи, написання статей іноземними мовами, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, беруть участь в олімпіадах  з іноземних мов. Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, допомагають студентам у підготовці наукових статей, тез, доповідей, анотацій.

      Кожного року кафедра здійснює набір студентів на курси іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.  

      Кафедра іноземних мов підтримує міжнародні зв’язки з викладачами Французького комерційного інституту та його філією у Будапешті.

    Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі студентської молоді. Згідно планів роботи кураторів викладачі беруть участь у підготовці студентських вечорів, концертних програм, випусків стінгазет; виїжджають разом зі студентами на екскурсії в інші міста України та на спортивні змагання, відвідують гуртожиток, проводять бесіди за різною тематикою.

     Робота викладачів кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ спрямована на покращення якості знань студентів з іноземних мов, на підвищення їхнього загальнокультурного та фахового рівня, на формування їх свідомого відношення до отримання  своєї професії.

 


Завiдувач кафедри    -  
РОМАНОВА Тетяна Олександрiвна 

 

 

    Кандидати наук; доценти:

 

 Бурбак Олена Федорівна

 Гнатишена Ірина Михайлівна

 Мурадханян Ірина Саркісівна

 

    Старші викладачі:

 

Василишина Наталія Дмитрівна

Копилова Ірина Михайлівна

Мороз Аліна Василівна

Паньків Ольга Євгенівна

Горжу Леся Іванівна

Самсонова Антоніна Зіновіївна

Ступак Марина Геннадіївна

 

    Асистенти:

 

Гільдебрант Катерина Йосипівна

Дорош Алла Володимирівна

Ілюк Тетяна Іванівна

Камбур Ольга Іванівна

Максим’юк Наталія Василівна

Соловйова Ольга Валентинівна

Федорук Наталія Іванівна

 

Лаборант:

 

ст. лаборант Іпатій Ірина Корнилівна


Романова Тетяна Олександрівна

      Народилась 14.08.1949 року в місті Одеса. У 1973 р. закінчила факультет романо-германської філології ЧДУ. Працювала викладачем англійської мови на кафедрі англійської мови. Пройшла курси підвищення кваліфікації у 1980 р. при КДПІІМ м. Київ, стажування у 1982р. Саскатунському університеті у Канаді, закінчила очну аспірантуру ЧДУ у 1986р., захистила кандидатську дисертацію на тему: “Лексична сполучуваність прислівників з дієсловами у сучасній англійській мові”. З 1994р. по 2001р. завідувала кафедрою іноземних мов для гуманітарних факультетів ЧНУ. З 2001р. працює у ЧТЕІ КНТЕУ. З 2004 р. завідує кафедрою іноземних мов.

Публiкацiї:
1. Зависимость сочетаемости наречий с глаголами от внутрилингвистических факторов “залог” и “время”. Деп.в ИНИОН 29.II. 1985 № 23152. Черновцы, 1985- 16 с.

2. Зависимость лексической сочетаемости наречий с глаголами от семантических факторов. Деп.в ИНИОН 1.04.1986 № 24711. Черновцы, 1986- 17 с., Материалы обл. конф.молодых ученых.

3. Лексическая сочетаемость наречий “Актуальные проблемы филологии в вузе и школе/ Тезисы докладов науч. Конф. Воронеж. 1986.- №1(4).-с.6.

4. Лексична сполучуваність в різних функціональних стилях. Мовознавство, Київ, 1987, №4, с.33-37.

5. Сполучуваність прислівників з дієсловами та її залежність від категорії часу в сучасній англійській мові./ Lexical Combinability in Various Functional Styles

6. Статистические методы изучения типов связи между словами в тексте. Деп.в ИНИОН 14.II.1988 № 36098. Черновцы, 1988- с. 16-22.

7. Зависимость сочетаемости наречий времени и повторности от семантических факторов в современной английской и американской прозе. Деп.в ИНИОН 14.II.1988 № 36098. Черновцы, 1988- c. 16-22.

8. Текст совокупность линейных и нелинейных связей между словами. Художественный текст : проблемы изучения/ Тезисы выст. на совещании АН СССР, М.,1990,с.19.

9. Лексическая сочетаемость наречий с глаголами в современном английском языке./Спец.10.02.04 - Германские языки/Автореферат кандидатской дисертации. Черновцы,1989.-28с

10. Лексическая сочетаемость наречий с глаголами в современном английском языке. Одеса, 1990,-15с.

11. Разноуравневые лингвистические связи. Вестник Харьковского университета, Харьков, 1992, № 372, с.45-50.

12. Про принципи моделювання системи вправ. Науковий Вісник ЧДУ.- Вип.1. Герм. Філологія. Чернівці, 1996, с. 75-78.

13. Лексико-морфологические связи в языке. Социолингвистика. Лексикология. Грамматика. Пятигорск, 1993, с.104-110.

14. Вплив семантичних компонентів на лексичну сполучуваність прислівників з дієсловами. Науковий вісник ЧДУ.- Вип..1. Герм. Филология. Чернівці, 1996, с. 75-78.

15. Use of the Tenses of the Verbs and Adverbs in the   Language, a Statistical Study. Journal of Quantitative Linguistics. The Netherlands. 1997. №4 p. 135-138..

16. Роль семантичного компонента в сполучуваності частин мови (на прикладі прислівників з дієсловами). Наук. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки: філологія.- Збірник наук. праць.Вип.1. – Чернівці,2004.- с.23 .

17. Лабораторные работы для студентов 1-3 курсов неспециальных факультетов всех форм. Лабораторні роботи (посібник). Черновцы, ЧГУ, 1981. – 27 с.

18. Контрольные задания по английскому языку для студентов экономического факультета вечерней и заочной формы обучения. Пособие. Черновцы, ЧГУ, 1982– 25 с.

19. Задания и упражнения к текстам по специальности /для студентов I – IV курсов исторического факультета/. Пособие. Черновцы, ЧГУ, 1984. –27 с.

20. Лабораторні роботи з англійської мови для розвитку навичок усного мовлення для студентів неспеціального відділення. Черновцы, ЧДУ, 1994. – 28 с.

21. Українсько-англійсько-німецький юридичний словник-мінімум. Черновцы, Рута, 1996.–53 с.

22. English  for Science Students (Англійська мова для аспірантів та здобувачів). Методичний посібник. Чернівці, - “Рута”, - 1998. – 125 с.

23. 400 прислів”їв та приказок семантично подібних в українській, латинській, англійській, німецькій, французькій мовах. Навчальний посібник. Чернівці, - “Рута”, - 2001. – 96 с.

24.Reader for Philosophy and Theology Students. Навчальний посібник. Чернівці, “Рута”, - 2002. – 96 с

25. English  for Science Students.Research and Development. (Англійська мова для аспірантів та здобувачів). Методичний посібник. Чернівці, - “Рута”, - 2002. – 125 с.(Друге видання).

26. Збірник оригінальних текстів з англійської мови для самостійної роботи студентів з спец. 6.050.102 “Економічна кібернетика”. Чернівці, - ЧТЕІ. – 2003 . – 46 с.

27. English for Students of International Economics. (Англійська мова для студентів спец. “Міжнародна економіка “)./ Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2005 р. – 187 с.

28. English for Managers of Tourist Business and Hotel Service (Англійська мова для студентів спец. 705020106,  705020102)./Навчально-методичний посібник. Чернівці,  2005 р. – 162 с.

29. Англійська мова для науковців: Навчальний посібник. - Чернівці:  Рута, 2006. – 144 с.

30.English for Caterers and Restaurateurs. (Англійська мова для студентів спеціальності 7091711 “Технологія харчування і ресторанна справа”). – Чернівці, 2006. – 278 с.

31. Збірник лексичних тем для підготовки до державного іспиту з англійської мови для студентів спеціальності “Технологія харчування” . – Чернівці, 2006. – 83 с.

32. Збірник лексико-граматичних тестів з англійської мови для студентів економічних спеціальностей для вступу до магістратури ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці, 2006. - 158 с.Вгору

Бурбак Олена Федорівна     

    Народилась 29.04.1955 року. Закінчила з відзнакою ЧДУ за спеціальністю “Філолог. Викладач англійської мови та літератури”. Працювала з 1977 по 2004 рр. в ЧДУ на кафедрі англійської мови для неспеціальних факультетів. Закінчила аспірантуру при КДПІІМ в 1984році. Захистила кандидатську дисертацію на тему “Лінгвістична інтерпретація реалії ” в січні 1987 року. З вересня 2004 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

Галузь наукових інтересів: лексикологія, зіставна семантика, методика викладання іноземних мов у вузі. Стажувалась у Великій Британії, в м. Манчестер при факультеті педагогіки Манчестерського політехнічного інституту в 1988році.

 

Публiкацiї:
1. “Реалія і способи визначення її лінгвістичного семінару // Іноземна філологія: Науковий збірник - Львів, 1985.- Вип..79. С.68-2. Сутність і функції національно-культурного компонента лексичного значення реалій //Мовознавство - Київ, 1986 .- №4.-С.56-66.

2. До питання про лексикографічне тлумачення конотацій реалій // Проблеми зіставної семантики - Київ, 2001.- Вип..5.- С.84-86.

3. Деякі спостереження за мовною ситуацією в Європі // Проблеми зіставної семантики - Київ,2003.-Вип.6.-С.24-28.

4. Бурбак О.Ф., Романова Т.О., Дяков А. С.: Англійська мова для аспірантів і здобувачів. Чернівці, 2002.-125с.

5. English for Students of International Economics.  (Англійська мова для студентів спец. “Міжнародна економіка “)./ Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2005 р. – 187 с.

6. English for Managers of Tourist Business and Hotel Service (Англійська мова для студентів спец. 705020106,  705020102)./Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2005 р. – 162 с.

7. Збірник лексичних тем для підготовки до держіспиту з англійської мови для студентів спец. 7050103 . Чернівці, 2005. – 77 с.

8. Збірник лексичних тем для підготовки до держіспиту з англійської мови для студентів спец.7.050113.01“Комерційна діяльність”.–Чернівці, 2005.–51 с.

9. Essential English for Economists (Англійська мова для економістів). Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2006. - 148 с.

10.  Англійська мова для науковців. Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2006.- 144 с.Вгору


Гнатишена Ірина Михайлівна       

    Народилась 05.11.68 року. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. В 1985-1990рр. навчалася на німецькому відділенні ЧДУ ім. Юрія Федьковича та отримала кваліфікацію філолога, викладача німецької мови і літератури. В 1990-1991 рр. працювала стажером-дослідником кафедри германських мов ЧДУ.1991-1994 рр. – аспірант кафедри германських мов ЧДУ. З 1994 по 2001 рр. працює асистентом, викладачем німецької мови на кафедрі германських мов ЧДУ. В 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Сучасна німецька медична термінологія: аспекти етимології, структури, інтернаціоналізації”. 2001 - 2002 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ, з 2002 р. – в. о. доцента кафедри гуманітарних наук , з 2004р.- в. о. доцента кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. З 2005р.працює доцентом кафедри іноземних мов, а з 2006 – заст. декана факультету економіки та менеджменту. З жовтня 2007 – директор Французько-українського інституту управління ЧТЕІ КНТЕУ.

      Тема наукового дослідження – “Порівняльне термінознавство – етимологічний та семантичний аспекти”.


Публiкацiї:
1. Проблема термінів-епонімів у медичній термінології // Третя Міжнародна конференція “Проблеми української науково-технічної термінології ”,- Львів, 1993р.

2. Інтернаціоналізація медичної термінології // Третя Міжнародна конференція “Проблеми української науково-технічної термінології”.- Львів, 1994р.

3. Словник інтернаціональних терміно-елементів латинського та грецького походження у сучасній термінології. // Київ: Академія, 1994р.   for Educational Students. – Чернівці, Рута, 2001.

4. Молодіжна лексика сучасної німецької мови як відображення суспільних процесів // Науковий вісник ЧНУ, вип.122, 2002 р. – 0,5 др.а.

5. Проблеми нормування та інтернаціоналізації німецькомовної медичної термінології // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні в аспекті світової культури” – Київ, КНУ, 2003 р. – 0,5 др.а.

6. Проблема синонімії у фаховій лексиці медицини // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. – Львів, ЛНУ, 2004 р. – 0,5 др.а.

7. Структурні особливості медичних термінів латинської та німецької мов // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології ”. – Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту, 2004р. – 0,5 др.а.

8. Етимологічні особливості медичних термінів латинського та давньогрецького походження у сучасній німецькій мові. – Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія, вип..1, 2004 р. -  0,5 др.а.

9. Мовна норма у медичній фаховій лексиці німецької мови. – Науковий вісник ЧНУ. Філологія. – 0,5 др.а.

Вгору

 

Мурадханян Ірина Саркісівна

  

    

    Народилась 1.01.1963 року. Закінчила ЧНУ, здобула кваліфікацію філолога, викладача англійська мови та літератури. В 2003році захистила дисертацію на тему: “Концепція психологічного двійництва особистості в літературі Заходу XVIII–XIX ст.“ З 2001р. - асистент кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ. З 2004 р. працює старшим викладачем кафедри іноземних мов ЧТЕІ. З 2005 р. працює доцентом кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ

 

 

Публiкацiї:
1. “Мотив двійництва в романі О. Уайльда”Портрет Доріана Грея “// Наук. вісник2. – Германська філологія, вип.. 27.- Чернівці: ЧДУ, 1998.

2. “Статус сильної особистості в літературній думці Європи протягом 19-20 ст.// Наукові записки”.- Тернопіль: ТПУ, ч. 2 (3),1998.с.176-178.

3. “Відлуння ідейно-естетичної проблематики Ч. Метюріна “Мельмот-блукач у “Злочині і покаранні” Ф.Достоєвського//Науковий вісник”. ЧНУ, вип.. 81. Чернівці: Рута, 1999.с.50-55.

4. Художня функція макабристики у Е. По і Р. Стівенсона. Література в контексті культур // Збірник наукових праць.” Вип. 8 Дніпропетровськ: ДНУ, 2002, с.244-251.

5. Legal Ukraine. Правова Україна. Навчальний посібник - Чернівці: Рута, 2003р.- 80с.

6. Надруковано статтю  “Макабристичні мотиви в романі С.Кінга “Темна половина”/Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. – Ч:ЧТЕІ КНТЕУ. 2005. – Вип. 2-3. – С. 436-441.

7. Надрукувала статтю “Епоха Просвітництва – риторико-дидактична традиція”/Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема:Чернівці, Книги-ХХІ,2006.Вгору

 

Копилова Ірина Михайлівна

      Народилась 21.07.68 року. З 1985 по 1990рр. навчалася на німецькому відділені ЧДУ ім. Юрія Федьковича та отримала кваліфікацію філолога, викладача німецької мови і літератури. З 1990 по 1992рр. працювала вчителем німецької мови в Чагорській СШ Глибоцького району. З червня 1992р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри германських мов ЧДУ, а з 1993 р.- на посаді асистента кафедри германських мов ЧДУ. З вересня 2002 р. працювала на посаді асистента кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ. З вересня 2003 р. працює на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

Публiкацiї:  

1. До проблеми зв’язку між формою і змістом у поетичному творі // Наукові записки.- Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Винниченка, 2000.- с.105-111.

2. Умотивованість звуків та звукосполучень у поетичному творі // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки : Філологія, вип. 1, 2004-с.64-68.ВгоруПаньків Ольга Євгенівна

      Народилась 5.12.1959 року. З 1977-1982 рр. навчалася в ЧДУ ім. Юрія Федьковича і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійська мови та літератури. З 1981 р. працювала старшим інспектором навчальної частини ЧДУ та за сумісництвом на посаді асистента кафедри германських мов ЧДУ. З 1990 – по 2001 рр. працювала на  посаді асистента кафедри германських мов ЧДУ. З 2001 р. працювала старшим викладачем на кафедрі гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ. З 2004 року працює старшим викладачем на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

Публiкацiї:
1.“Збірник текстів і завдань для студентів економічного факультету.- Чернівці “ Рута “ , 1995-35.

2. “ Фахові тексти і завдання для студентів економічного факультету “ Чернівці: “Рута”, 1995-34.

3. Наукова стаття “ Лексикографічні аспекти у економічній Фаховій лексиці“ Чернівці : “Рута” Науковий вісник, 2000

4. “ Збірник оригінальних текстів з англійської мови для самостійної роботи студентів, з спеціальності 050102 “ Економічна кібернетика “ Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 2004-11-05.

5. Наукова стаття : “ Про деякі елементи словотворчої системи в іноземній мові “ Чернівці : Науковий вісник, ЧТЕІ КНТЕУ Гуманітарні науки : Філологія, 2004.

6. “ Контрольні лексико-граматичні завдання для студентів економічних спеціальностей “Чернівці ЧТЕІ КНТЕУ.

7. Доповідь на науково-методичному семінарі кафедри іноземних мов на тему : “Інтернаціоналізми в фаховій лексиці “, 2003.

8. Збірник контрольних лексико-граматичних завдань для студентів економічних спеціальностей. Чернівці, 2005. – 99 с.

9. Збірник лексичних тем для підготовки до державного іспиту з англійської мови для студентів спеціальності 7050108 “Маркетинг на ринку товарів та послуг” . Чернівці, 2006.  – 63 с.ВгоруСамсонова Антоніна Зіновіївна

      Народилась 12.08.1946 року. У 1970р. закінчила Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність “Французька, англійська мови”. З 1970-1976 працювала викладачем у Гомельському державному університеті, з 1976 у ЧДУ на кафедрі іноземних мов. З 1977 року працювала у ЧТЕІ КНТЕУ. З 1994 р. - старший викладач ЧТЕІ КНТЕУ.

 

Публiкацiї:
1. Збірник текстів з англійської мови для підготовки до державного іспиту. - Чернівці,1998.

2. Збірник текстів з французької мови для підготовки до державного іспиту. - Чернівці,1999.

3. Збірник текстів з французької мови для додаткового читання. - Чернівці,2000.

4. Збірник текстів з англійської мови для додаткового читання для всіх спеціальностей. - Чернівці, 2000.

5. Збірник вправ з граматики англійської мови для студентів 2 курсу денної і вечірньої форми навчання для всіх спеціальностей. - Чернівці,2000.

6. Методичні рекомендації для самостійної роботи і контрольні завдання з англійської мови для студентів заочної форми навчання. - Чернівці, 2001.

7. Методичні рекомендації для самостійної роботи і контрольні завдання з французької мови для студентів заочної форми навчання. - Чернівці,2001.

8. Навчальний посібник з ділової французької мови для студентів денної форми навчання. - Чернівці, 2002.

9. Посібник з граматики французької мови (з грифом МОНУ). Київ: Кондор, 2006. - 160 с.


ВгоруСтупак Марина Геннадіївна

      Народилась 27.12.1972 року. Старший викладач кафедри іноземних мов. В 1995 році закінчила ЧДУ ім. Юрія Федьковича за спеціальністю “Романо-германська філологія”. З 1995 по    2000 рр. працювала в ЧДУ на кафедрі іноземних мов. У 1998р. склала кандидатські іспити з філософії та французької мови. З 2000 р. працює старшим викладачем англійської мови у ЧТЕІ КНТЕУ.

 

 

 


Публiкацiї:
1. До проблеми семантичної назви твору // Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції “ Семантика мови і тексту “.- Івано – Франківськ , 1996.-С.25-26.

2. Образи моря і корабля в романтичному романі “ Лоцман “ Дж. Ф. Купера // Науковий вісник Чернівецького університету . Вип.. 12 (3).- Германська філологія : Збірник наукових праць. - Чернівці ,ЧДУ, 1997.- С.177-182.

3. Прагматичний аспект комунікативного акту протидії // Збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції “ Іноземна філологія на межі століть “- Харків ,2000.

4. Elementary Phonetics.- Чернівці, ЧДУ, 1998.

5. English Reader. Part 1.- Чернівці, ЧДУ, 1998.

6. Еnglish Reader/ Part II .- Чернівці, ЧДУ, 1999.

7. Topics.- Чернівці, ЧДУ, 2000.

8. Посібник з граматики англійської мови для студентів 2 курсу денної і вечірньої форм навчання для всіх спеціальностей. - Чернівці, 2000.

9. Збірник текстів з англійської мови для додаткового читання для всіх спеціальностей. - Чернівці,2000.

10. Методичні рекомендації для самостійної роботи і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. - Чернівці, 2001.

11. Посібник з ділової англійської мови для студентів 2 курсу денної вечірньої і заочної форм навчання ФЕМ .- Чернівці, 2002.

12. Доповідь на науково-методичному семінарі “ Активізація процесу навчання іноземних мов “, 2000.

13. Збірник лексичних тем для підготовки до держіспиту з англійської мови для студентів спец.7.050113.01 “Комерційна діяльність”. – Чернівці, 2005. – 51 с.

14. Збірник лексичних тем для підготовки до держіспиту з англійської мови для студентів спец. 7.050.30101 “Товарознавство та комерційна діяльність”. – Чернівці,  2005. – 55 с.

15. Англо-український словник з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та банківської справи/Упорядники Кушнерик В.І., Копилов В.С., Ступак М.Г. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 380с.


ВгоруВасилишина Наталя Дмитрівна

      Народилась 20.10. 1976 року. В 2000 році закінчила ЧНУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської, німецької мови та літератури. З 2000 р. працює викладачем англійської мови в ЧТЕІ КНТЕУ. З 2006 р. – старший викладач кафедри ЧТЕІ КНТЕУ. Тема наукового дослідження “Гендерний аспект персонажного мовлення у сучасній англійській мові”.

 

 

 


Публiкацiї:
1. Каламбур як лінгвостилістичний прийом. // Науковий вісник. – Чернівці, ЧНУ. – Вип.116.-0,6 д..а.

2. Методичні рекомендації та контрольні завдання з англійської мови для студентів  ОФФ.-1 д.а.

3. Збірник граматичних вправ з англійської мови для студентів 1 курсу. – Чернівці, ЧТЕІ,             2002.-4,1 д.а.

4. Посібник з ділової англійської мови (у співавторстві з М. Г.Ступак).- Чернівці, ЧТЕІ, 2002.

5. Збірник лексичних тем до державного іспиту з англійської мови для студентів ОФФ.- Чернівці.2004р.

6. Збірник текстів з англійської мови вузівського корективного курсу та загальних тем з економіки і бізнесу для студентів економічних спеціальностей .- Чернівці. 2004р.ВгоруГоржу Леся Іванівна

     Народилась 13.12.1976 року. З 1983 по 1988 рр. навчалася в ЧДУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мови, літератури. З 2001 року працювала викладачем англійської мови на кафедрі гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ. З 2004 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. З 2006р. – старший викладач кафедри ЧТЕІ КНТЕУ.

 

Публiкацiї:
1. Перспективи використання інноваційних інформаційних технологій з метою підвищення ефективності вивчення іноземних мов студентами економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах” у науковому віснику “ Економічні науки  Чернівці, АНТ Лтд ”, 2002. 

2. Інформатизація сфери освіти у регіонах. Науковий вісник. Економічні науки. Чернівці, “ АНТ Лтд.”,2003.

3.Контрольні завдання з англійської мови для студентів І курсу заочного відділення обліково-фінансового факультету.Чернівці, 2003р.15с.

4. Мовленнєвий акт вибачення: визначення та види прояву у сучасній англійській мові “// Науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, - Вип. 5, 2004, - С.76-78.

5. Культурологічний аспект мовленнєвого акту вибачення // Науковий вісник інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка : Філологія, Ант. Лтд - Вип. 15,2004.-С. 54-58.

6.Особливості вживання мовленнєвого акту вибачення у сучасній англійській мові // Науковий збірник Львівського національного університету імені І. Франка: Філологія, Дрофа, Вип. 11, 2004,- С.51-57.

7. Використання традиційних і нових технологій і навчальному процесі при вивченні іноземної мови в бізнес-освіті // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ “ Гуманітарні науки: Філологія”, Зелена Буковина - Вип.1, 2004,- С.36-46.

8. English for Managers of Tourist Business and Hotel Service (Англійська мова для студентів спец. 705020106, 705020102)./Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2005 р.–162с.

9. English Texts Corpus for Economic Cybernetics Students. Англійська мова для студентів спец. 7050102 “Економічна кібернетика”./ Чернівці, 2005. 71 с.


ВгоруМороз Аліна Василівна

       Народилась 28.10. 1980 року. В 2002 році закінчила ЧНУ, спеціальність “ Німецька мова і література”. Працює над науковим дослідженням на тему “ Фахова мова торгівлі: аспекти термінології, дискурсу і перекладу”. З 2002 року працювала викладачем німецької та англійської мови на кафедрі гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ. З 2004 року працює викладачем німецької  мови на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. З 2006р. – старший викладач кафедри іноземних мов.

 

Публiкацiї:
1. Наукова стаття на тему “ Термінологічна насиченість фахових текстів : кількісний і дидактичний аспект” // Матеріали Міжнародної наукової конференції “ Проблеми розвитку філології в Україні в контексті світової культури “ – Київ, КНУ , 2003р.-0,5 др. а. 

2. Наукова стаття “ Терміносистема торгівлі у диктатичному процесі” // Матеріли Міжнародної наукової конференції “ Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії і практики”. – Львів, ЛНУ, 2004р.-0,5 р. а.

3.Наукова стаття “ Терміносистема торгівлі у процесі навчання іноземних мов” // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “ Актуальні проблеми перекладознавства та іноземних філологій “. – Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту, 2004р.-0,5 др. а.

4. Наукова стаття: “Опис значень часових форм німецького дієслова”.- Науковий вісник ЧНТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія, вип. 1,2004р.-0,5 др.а.

5. Наукова стаття : “Термінологічні особливості фахової мови торгівлі” // Матеріали 8 Міжнародної конференції “ Проблеми термінології Слово світ 2004”.- Львів, Національний університет “Львівська політехніка”, 2004р.

6. Збірник контрольних завдань з німецької мови для студентів заочного відділення ФЕМ. Чернівці, 2006. - 39 с. (2,5 д.а.)ВгоруКамбур Ольга Іванівна

      Народилась

в 1980 році. З 1997-2002 рр. навчалася на англійському відділені факультету іноземних мов ЧНУ ім. Юрія Федьковича, здобула спеціальність “Англійська мова і література” та отримала кваліфікацію спеціаліста. В  2002 році була прийнята на посаду лаборанта кафедри англійської мови для неспеціальних факультетів ЧНУ. З вересня 2002 р. також працювала на 0,5 ставки викладача англійської мови ЧТЕІ. З 1.04.2004 року зарахована на посаду асистента ЧТЕІ КНТЕУ. Для наукового дослідження обрала тему “Епістемний потенціал мовного дискурсу в гермевтично-аналітичній парадигмі філософії науки”. 

 

Публiкацiї:

1. Директивна модальність. Матеріали 2 Всеукраїнської науково- практичної конференції. “Україна наукова 2002”. Дніпропетровськ-Харків-Донецьк. Філологія та педагогіка .- Дніпропетровськ, 2002.-с.26-27.

2. Модальність як граматико-семантична категорія та засоби її вираження. Матеріали студентської наукової конференції 14-15 травня 2002.- Книга 1: Гуманітарні науки - Чернівці: Рута, 2002.с.196-197.

3. Проблема індивідного та суспільного існування в сучасній Україні. Науковий вісник ЧНУ. – Вип. 198: Філософія.- Чернівці : Рута, 2004.-с. 57-60.

4.English for Students of International Economics. (Англійська мова для студентів спец. “Міжнародна економіка“). / Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2005 р. – 187 с. (12 д.а.)

5. Збірник лексичних тем для підготовки до держіспиту з англійської мови для студентів спец. 7050103 . Чернівці, 2005. – 77 с. (5 д.а.)ВгоруСоловйова Ольга Валентинівна

    Народилась у 1982 році. Закінчила ЧНУ в 2004 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію магістра філології. З 2004 року працює викладачем кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

      Захистила бакалаврську та магістерську роботи, опублікувала тези та статтю з питань визначення адекватності перекладу, рецепції текстів перекладів та мовної картини світу. Для наукового дослідження обрала тему “Семантична еволюція прикметників розміру в англійській мові”. У 2007 році вступила до очної аспірантури.

 

Публiкацiї:
1. Переклад авторських неологізмів з української на англійську мову. Тези. Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 107-108. 0,3 д. а. 

2. Метафора в перекладі з української мови на англійську. Тези. Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 107-108. 0,3 д. а.

3. Визначення адекватності художнього перекладу української поезії на англійську мову. Тези. Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях 2003. - С. 111. 0,15 д. а.

4. Рослинні символи у перекладі. Стаття. Матеріали третьої Міжнародної наукової студентської конференції "Каразінські читання: іноземна філологія в дослідженнях студентів". Харків, 2004. 1,3 д. а.

5. English for Caterers and Restaurateurs (Англійська мова для студентів спеціальності 7091711 “Технологія харчування і ресторанна справа”. Чернівці, 2006. – 279 с. (17,5 д.а.)

6. Збірник лексичних тем для підготовки до державного іспиту з англійської мови для студентів спеціальності “Технологія харчування” . Чернівці, 2006. - 83 с. (5,25  д.а.)

7. Збірник лексико-граматичних тестів з англійської мови для студентів економічних спеціальностей для вступу до магістратури ЧТЕІ КНТЕУ. Чернівці, 2006. -  158 с. (10 д.а.)Вгору


Гільдебрант Катерина Йосипівна

 

    Народилась 14.01.1984 року. З 2000 по 2005 рр. навчалася в ЧДУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури і вчителя німецької мови. З 2005 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. Обрала тему наукового дослідження “ Розгрібувачі бруду в англійській літературі 50-х років XX століття”. У 2007 році вступила до очної аспірантури.

 

Вгору

 

Дорош Алла Володимирівна

     Народилась 29.12.1979 року. З 1997 по 2003 рр. навчалася в ЧДУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури і вчителя німецької мови. З 2003 року працювала вчителем ЗНЗ № 41.З 2006 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

 

 

Вгору

 

Максим’юк Наталя Василівна

 

      Народилася 25.01.1981 року. У 2002 році закінчила ЧНУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. З 2003 року працювала вчителем ЗНЗ № 32. З 2005 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. Обрала тему наукового дослідження “Мовні засоби вираження відмови (на матеріалі української та англійської мови)”. Готується до здачі кандидатських іспитів.

 

Вгору

Федорук Наталія Іванівна

      Народилася 22.05.1978 року. У 2000 році закінчила ЧДУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови та літератури, вчителя англійської мови. З 2000 року працювала на посаді викладача французької та англійської мов у ВПХУ № 5. З 2004 року працює на посаді асистента кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. Готується до здачі кандидатських іспитів.

 

 

Вгору

Ілюк Тетяна Іванівна

      Народилася 5.06.1976 року. У 2001 році закінчила ЧНУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. З 2001 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ. З 2004 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. З 2003 року працює також за сумісництвом асистентом кафедри іноземних мов. З вересня 2007 – асистент кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

 

  

Вгору

Іпатій Ірина Корнилівна

     Народилась 20.12.1979 року. З 1997 по 2002 рр. навчалася в ЧДУ ім. Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури. З 2000 року працювала викладачем ВКУ № 10. З 2002 року працювала вчителем у ліцеї № 1. З 2005 року працює лаборантом на кафедрі іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. З 2006 року працює також за сумісництвом асистентом кафедри іноземних мов.

 

Вгору

Повернутись