|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 Кафедра інформаційних систем і мереж


 
Завiдувач кафедрою    -  
Королюк Юрій Григорович
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Адреса: 58000, м. Чернівці, Центральна площа 7, к. 202;
тел.52-21-12
e-mail:


  Кафедра інформаційних систем і мереж функціонує у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ з 2000 р. Вона є випусковою кафедрою, і готує фахівців зі спеціальності “Економічна кібернетика”. Підготовка фахівців на кафедрі розпочата з 2001 року, коли було здійснено перший набір студентів. Крім цього, кафедра забезпечує навчальний процес з комп’ютерних дисциплін для всіх спеціальностей та форм навчання. Це одна з наймолодших кафедр в інституті, середній вік викладачів кафедри – 34 роки.
       Кафедра в 2006 році здійснила перший випуск магістрів та спеціалістів, багато з яких успішно працевлаштувались на престижну роботу в Україні та за кордоном, пов'язаною з розробкою інформаційних систем.
       Викладачі кафедри досліджують математичні методи моделювання економіки, цікавляться новітніми педагогічними технологіями і застосуванням інтернет-технологій в економіці, програмуванням, методиками дистанційного навчання.
       Кафедра тісно співпрацює з центром інформаційних технологій на чолі з Валецькою Т.М. та кафедрою вищої математики та інженерно-технічних дисциплін на чолі з проф., д. ф.-м.н. Дейбуком В.Г.
       Кафедру інформаційних систем і мереж ЧТЕІ КНТЕУ очолює кандидат технічних наук, професор Григоришин Ія Андріївна, яка була одним із ініціаторів відкриття на кафедрі інформаційних систем і мереж спеціальності "Економічна кібернетика". Григоришин І. А. разом з викладачами кафедри є активним учасником міжнародних науково-практичних конференцій з проблем стратегії розвитку та реалізації економічного потенціалу регіонів.
       Кафедра готує фахівців за спеціалізаціями: "Інформаційні системи в економіці" та "Інформаційні системи в банках", які можуть займатися підприємницькою, організаційно-управлінською та господарською діяльністю на ринку товарів і послуг, працювати експертами і консультантами з питань економіко-математичного моделювання та прогнозування.

       На кафедрі інформаційних систем і мереж підготовку спеціалістів забезпечують 16 штатних викладачів та 14 сумісників, з яких 1 - професор, кандидат наук, 6 - доцентів, 4 - старші викладачі (з них 2 - кандидати наук), 4 асистенти. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.
       Студенти забезпечуються сучасними підручниками. До розробки методичної літератури активно залучені співробітники кафедри.
       Основні зусилля науковців кафедри направлені на вивчення та вирішення проблем формування та розвитку ринкових відносин в регіоні, товарного обігу, розвитку оптової, роздрібної торгівлі в області, визначення стратегічних пріоритетів використання економічного потенціалу Буковини, дослідження створення інформаційних систем та структур в регіон, математичному моделюванню економічних процесів та економічного потенціалу регіону та ін. Отримані експериментальні та фундаментальні наукові результати, які знайшли відображення у наукових публікаціях, доповідях на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема, за останні 5 років викладачами кафедри опубліковано 330 наукових робіт. Викладачі кафедри успішно керують науковими роботами студентів, які приймали участь у всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференціях.

Перелік предметів які викладаються для спеціальностей "Інформаційні системи в економіці" та "Інформаційні системи в банках" за рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр

Участь у наукових конференціях:

       Викладачі кафедри на протязі 2006 року приймали участь у наукових конференціях. Зокрема:

 • XV Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернівці, 11-12 травня 2006 р.
 • Міжнародна науково-методична конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології". Чернівці. Буковинський університет 17-19 травня 2006 р.
 • Міжнародна науково-методична "Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології (МЕТІТ-2)". - Кременчук. КДПІ. 17-19 травня, 2006.
 • Міжнародна науково-методична "Seventh International Conference on Correlation Optics", Ukraine, Chernivtsi city, May 2006
 • Міжнародна науково-методична конференція. Стратегічний розвиток регіону економічне зростання та інтеграція" 2006 р.
 • Міжнародна наукова конференція. Miedzynarodna Konferencja Naukowa pt: "Efektywnosc wykorzystania zasobow materialnych i niematerilnych dla dynamizowania rozwoju regionalnego". - Польща. Жовтень 2006 р.
 • Всеукраїнська наукова конференція. "Навчально-методичне забезпечення модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах ", 2006 р.
 • IX Міжнародна науково-методична конференція "Наука та освіта 2006".
 • V Всеукраїнська конференція молодих науковців. "Інформаційні технології в освіті , науці і техніці" ( ТОНТ-2006).
 • Міжнародна науково-практична конференція "Наукові, організаційно-технічні та правові аспекти інформаційної безпеки та безпеки підприємства м. Київ "Європейський інститут", 2006 р.

                         Характеристика держбюджетних (кафедральних) наукових робіт,
                                                               виконаних у 2006 році


За 2006 рік по кафедрі виконувались такі теми:

 1. Особливості функціонування підприємств невиробничої сфери Буковини та обґрунтування стратегії їх подальшого розвитку.
 2. Використання Internet-технологій в економіці.
 3. Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих.
 4. Удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін при підготовці економістів.
 5. Формування інформаційної компетентності при підготовці економістів.

                                                    Науково-дослідна робота студентів

       Основними напрямками залучення студентів до науково-дослідної роботи було: участь студентів у виконанні кафедральної держбюджетної теми "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих" кафедра онкології, променевої діагностики та променевої терапії Буковинського державного медичного університету, кафедра інформаційних систем і мереж Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.
       У виконанні даної теми з 1.01 по 30.06.2006 р приймали участь студенти:

 • Назаренко В. - 5 курс, спеціальність 8.050102 денна форма навчання.
 • Побойна В. - 5 курс, спеціальність 8.050102 денна форма навчання.
 • Середюк В.Б. - 5 курс, спеціальність 8.050102 денна форма навчання.


       Участь студентів у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, міжнародній науково-практичній конференції. Зокрема, під науковим керівництвом викладачів кафедри наступні студенти приймали участь у конференціях: Середюк В.Б., Назаренко В.М., Побойна В.В., Вальчук І.О., Церах О., Чевка А., Тарнавецький П.В., Остафійчук Л.В., Кара О.І., Васківчук І.В., Янчак А.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
       Григоришин Ія Андріївна
       Барасюк Ярослав Миколайович
       Виклюк Ярослав Ігорович
       Косяченко Сергій Вікторович
       Королюк Юрій Григорович
       Гімчинський Олександр Георгійович
       Чернов Володимир Макарович
       Петрюк Олеся Іванівна
       Політанський Руслан Леонідович
       Баловсяк Надія Василівна
       (Кулібаба) Іваненко Людмила Вікторівна
       Паращук Христина Федорівна
       Валецький Олександр Сергійович
       Назаренко Віра Миколаївна
       Сорочан Григорій Васильович
       Сердюк Володимир Богданович


Григоришин Ія Андріївна


      Григоришин І. А. - к.т.н., професор. Здійснює керівництво міжвузівською науково-дослідною роботою, яка виконується за замовленням кафедри онкології та променевої терапії БДМУ. Керувала науково-дослідною роботою студентів, курсовими, дипломними і магістерськими роботами, розробляла програми та робочі програми дисциплін із врахуванням вимог навчання за кредитно - модульною системою. Керувала та приймала участь у виконанні кафедральної держбюджетної теми "Удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін при підготовці економістів". Є членом Вченої ради ЧТЕІ КНТЕУ та Методичних рад ЧТЕІ КНТЕУ і обліково-фінансового факультету. За останні роки опублікувала у співавторстві 3 навчальні посібники для самостійної роботи.
      E-mail:


      Наукові інтереси пов'язані з інформаційними технологіями в економіці. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення та навчальних посібників.
       Захоплення: в минулому шахи (кандидат в майстри спорту). Вільний час присвячує самоосвіті.

Вгору
Барасюк Ярослав Миколайович


      Барасюк Я. М. - к. ф-м. н., доцент кафедри. Здійснював керівництво науково-дослідною роботою студентів, керівництво курсовими роботами, магістерськими роботами, розробляв програми та робочі програми курсів, навчальні посібники, методичні вказівки, приймав участь в міжнародній науково-практичній конференції, виконанні 2 кафедральних науково-дослідних тем: "Використання Internet-технологій в економіці", "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих", присвяченою розробці інформаційної системи обліку онкохворих. Основним напрямком наукових досліджень є інформаційні системи в економіці. Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри. Розробляє навчальний тренінг для студентів 4 курсу спеціальності "Економічна кібернетика".
      E-mail:


    Наукові інтереси пов'язані з корпоративними інформаційними системами та інформаційними технологіями в економіці. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення.
    Захоплення: фотографія, пішохідний туризм.

ВгоруВиклюк Ярослав Ігорович


      Виклюк Я. І. - к. ф-м. н., доцент. Активно займається науковою роботою. Керує науковим семінаром кафедри. Приймає участь у виконанні міжкафедральної держбюджетної науково-дослідної теми: "Особливості функціонування підприємств невиробничої сфери Буковини та обґрунтування стратегії їх подальшого розвитку", здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, розробляв методичні вказівки, опорні конспекти лекцій, робочі програми та програми спецкурсів. Основним напрямком наукових досліджень є економічне моделювання в сфері туристично-рекреаційної галузі та дослідження її розвитку. Результати дослідження публікуються в закордонних та центральних журналах. Бере активну участь в міжнародних наукових конференціях. Є співавтором колективної монографії.
      E-mail:


     Наукові інтереси: економічне моделювання в сфері туристичної індустрії. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення.
    Захоплення: каякінг (кандидат в майстри спорту), спортивна гімнастика (кандидат в майстри спорту), фотографія.

ВгоруКосяченко Сергій Вікторович


      Косяченко С. В. - к. ф-м. н., доцент. Керує методичним семінаром на кафедрі. За результатами дослідження опублікував у співавторстві навчальний посібник для самостійної роботи. Приймає участь у виконанні кафедральної міжвузівських тем: "Удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін при підготовці економістів" та "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих". Опублікував одну статтю. Керує науковою роботою студентів, виконанням магістерських робіт. За останній рік опублікував у співавторстві навчальний посібник для самостійної роботи студентів з курсу "Інформатика та КТ".
      E-mail:


      Наукові інтереси пов'язані з математичним моделюванням процесів ціноутворення та інформаційними технологіями в економіці. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення.
       Захоплення: Gentoo Linux, гра в футбол

ВгоруКоролюк Юрій Григорович


      Королюк Ю. Г. - завідувач кафедрою, к. ф-м. н., доцент кафедри. Приймав участь у виконанні міжвузівської науково-дослідної тематики "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих", розробляв методичні вказівки, робочі програми. Основним напрямком наукових досліджень є оцінка ефективності інформаційних систем. Член Вченої ради, Методичної ради ЧТЕІ КНТУ та профспілкового комітету ЧТЕІ КНТУ. Є заступником декана обліково-фінансового факультету ЧТЕІ КНТУ. Здобуває другу вищу освіту за спеціальністю "Облік та аудит".
      E-mail:


      Наукові інтереси: дослідження ефективності інформаційних систем, створення інформаційної системи "Деканат".
       Захоплення: Всі види активного відпочинку.

ВгоруГімчинський Олександр Георгійович


      Гімчинський О.Г. - к. ф-м. н., доцент кафедри. Декан обліково-фінансового факультету ЧТЕІ КНТЕУ. Керує науково-дослідною темою "Використання Internet-технологій в економіці". Приймає участь у виконанні міжвузівської науково-дослідної тематики "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих", закінчив роботу над навчальним посібником "Інформатика та КТ: MS Word для самостійної роботи" та подав у 2006 році до друку. Опублікував 3 наукових статті.
      E-mail:


     Наукові інтереси пов'язані з інформаційними системами та інформаційними технологіями в економіці, побудовою та аналізом баз та сховищ даних, технологіями побудови системи дистанційного інтерактивного навчання. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення, має понад 40 наукових праць та науково-методичних посібників серед яких один з грифом МНОУ.
    Захоплення: фотографія, рибалка, активні види відпочинку разом із сім'єю. Вільний час присвячую вивченню програмного та апаратного забезпечення персонального комп'ютера.

ВгоруЧернов Володимир Макарович


      Чернов В.М. - к. ф-м. н., доцент. Приймає активну участь в міжвузівській науково-дослідній темі "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих". Керував науково-дослідною роботою студентів, курсовими та дипломними роботами, розробляв програми спецкурсів та робочі програми. Розробляє навчальний тренінг для студентів 4 курсу спеціальності "Економічна кібернетика".
      Наукові інтереси: програмування, сучасне апаратне забезпечення ПЕОМ, розробка інформаційних систем та баз даних, захист інформації.
     Захоплення: вільний час присвячує вивченню електронної схемотехніки, займається спортом (легка атлетика, біг на лижах). До кола постійних інтересів входять системи саморозвитку.

ВгоруПетрюк Олеся Іванівна


      Затвердила тему дисертації "Моделювання системних характеристик функціонування комерційного банку". Є здобувачем Київського національного торговельно-економічного університету.
      Наукові інтереси пов'язані з розробкою інформаційних систем в економіці, ризику в економіці.
      Захоплення: гірськолижний спорт, вишивка.

ВгоруПолітанський Руслан Леонідович


      Політанський Р.Л. - к.ф.-м.н, старший викладач. Розробляє опорний конспект, програму та робочу програму спецкурсу "Системний аналіз" для студентів 5 курсу спеціальності "Економічна кібернетика". Має великий досвід роботи в галузі побудови інформаційних систем. Є слухачем школи педагогічної майстерності.

Вгору


Баловсяк Надія Василівна


      Баловсяк Н.В. - старший викладач, захистила 22 листопада 2006 року дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему "Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки". Керує науковою роботою студентів. В 2006 році опублікувала у співавторстві монографію та навчальний посібник.
      E-mail:


Науково-методичні видання

     Наукові інтереси пов'язані з застосуванням інформаційних технологій у навчальному процесі, розвитком компетентністного підходу в освіті, дистанційним навчанням, новітніми педагогічними технологіями

ВгоруІваненко (Кулібаба) Людмила Вікторівна


      Іваненко (Кулібаба) Л. В. - старший викладач кафедри. Поступила в аспірантуру при КНТЕУ без відриву від роботи за спеціальністю 051306 "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". Планується затвердити тему: "Дослідження динаміки ризику методами теорії ігор" та призначити керівником Григоришин І.А.
      Приймала активну участь у розробці методичного забезпечення кафедри, у міжнародних науково-практичних конференціях. Працювала над формуванням навчально-методичного комплексу зі спеціальності "Економічна кібернетика". Опублікувала у співавторстві 3 посібники для самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформатика та КТ". Керує науковою роботою студентів. Основним напрямком наукових досліджень є вивчення динаміки ризику методами теорії ігор. Розробляє навчальний тренінг для студентів 4 курсу спеціальності "Економічна кібернетика".
       E-mail:


      Наукові інтереси пов'язані з розробкою інформаційних систем в економіці, побудовою та аналізом баз та сховищ даних, дослідженням динаміки ризику в економіці з використанням теорії ігор. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення.
       Захоплення: спортивне орієнтування, пішохідний туризм, фотографія, вишивка.

ВгоруПаращук Христина Федорівна


      Паращук Х.Ф. - старший викладач. Визначилася з темою наукового дослідження "Оптимальне регулювання практично стійких інформаційних систем". Брала участь у розробці методичного забезпечення кафедри. Розробляла методичні вказівки, методичні посібники. Приймала участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Основним напрямком наукових досліджень є вивчення керованості систем зі зміною фазового простору.
      Наукові інтереси пов'язані з інформаційними технологіями в економіці, моделювання інформаційних систем. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення.

ВгоруВалецький Олександр Сергійович


      Валецький О.С. - асистент кафедри. Освоює методику викладання дисциплін комп'ютерного циклу. Працює над розробкою комп'ютерного практикуму для спеціальності "Технологія громадського харчування".

ВгоруНазаренко Віра Миколаївна


      Назаренко В. М. - асистент кафедри. Освоює методику викладання дисциплін комп'ютерного циклу. Є слухачем школи педагогічної майстерності. Ще будучи магістром приймала участь в міжвузівській науково-дослідній роботі "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих", продовжує працювати в даному напрямку.

ВгоруСорочан Григорій Васильович


      Сорочан Г.В. - асистент кафедри. Активно включився в роботу кафедри. Розробляє цикл лекцій з дисципліни "АРМ фахівця". Приймає участь у міжвузівській науково-дослідній тематиці "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих". За результатами дослідження опублікував статтю. Виступив на науковій конференції. Здобуває другу вищу освіту за спеціальністю "Облік та аудит".
      Додаткова освіта: Буковинська Мала Академія Наук, Курсові дисципліни: Англійська мова, Культурологія.
      E-mail:


     Захоплення: Активний туризм, Футбол, Історія України, Книги, Альтернативна музика.

ВгоруСередюк Володимир Богданович


      Середюк В. Б. - асистент кафедри. Освоює методику викладання дисциплін комп'ютерного циклу. Є слухачем школи педагогічної майстерності. Ще будучи магістром приймав участь в міжвузівській науково-дослідній роботі "Дослідження та побудова інформаційної системи диспансеризації хворих", продовжує працювати в даному напрямку.

Вгору


                                          Основні наукові та науково-методичні роботи
                                         викладачів кафедри у 2006-2007 навчальному році.


Монографії:

 1. Виклюк Я.І Регіональний розвиток туристичної інфраструктури (на прикладі Чернівецької області) Чернівці, Рута. - 2006.

  Навчальні посібники:

 2. Баловсяк Н.В., Григоришин І.А., Кулібаба Л.В. Інформатика та КТ Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення К.: Дакор, КНТ, 2006
 3. Григоришин І.А., Кулібаба Л.В. Інформатика та КТ Microsoft Excel для самостійного вивчення К.: Дакор, КНТ, 2007
 4. Григоришин І.А., Косяченко С.В., Кулібаба Л.В. Інформатика та КТ Створення програмних додатків в середовищі Microsoft Office Visual Basic for Application для самостійного вивчення К.: Дакор, КНТ, 2007

  Статті:

 5. Барасюк Я.М. Косяченко С.В. Математична модель процесу поширення інноваційних технологій в промисловості Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2006. - Вип. 1. Економічні науки.
 6. Школа І.М., Кифяк В.Ф.,Виклюк Я.І. Розвиток туризму та прогнозування попиту на туристичний продукт Буковини Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні: сучасні форми та методи реалізації - 2006. - 2 (52).
 7. Королюк Ю.Г., Булега С.Б. Прикладні засоби підвищення ефективності управління ресурсами відділів роботи із зверненням громадян органів державної влади та місцевого самоврядування Київ, 2006. Науковий вісник НАДУ
 8. Чернов В.М., Вітвіцька Н.В Проектування інформаційної системи наукової конференції Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2006. - Вип. 1. Економічні науки.
 9. Кулібаба Л.В. Розв'язання економічних задач методами теорії ігор Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2006 - Вип. І. Економічні науки. - 410 с.
 10. Барасюк Я. М., Чернов В.М. Реалізація бази даних для інформаційної системи скринінгу хворих з використанням MSDE сервера в середовищі MS Access / Проблеми онкології, променевої діагностики та терапії на Буковині. Чернівці. Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2006 - С. 168-177.
 11. Сенютович Р.В., Косяченко С.В., Косяченко Д.І. Використання експертних систем в онкології Чернівців. Проблеми онкології, променевої діагностики та терапії на Буковині. Чернівці. Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2006 - С. 5-10
 12. V.V. Dovganyuk, І.М. Fodchuk, А.V. Oleinych-Lysyuk, А.І. Nizkova., Гімчинський О.Г. Determination of dominant type of defects in Cz-Si single crystals after irradiation with high-energy electrons by a change in X-ray reflectivity Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. - 2006. -9, №2. С. 95 - 103
 13. Гімчинський О.Г. Побудова сучасних інформаційних систем з віддаленим доступом Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2006. - Вип. ІІ. Економічні науки. С. 345 -358.
 14. Назаренко В.М. Проектування та розробка сторінок доступу до бази даних інформаційної системи Науковий збірник ЧТЕІ КНТЕУ. м. Чернівці, 23-24 березня 2006 р. У 2-х ч. - Чернівці, 2006. - Ч.І, с. 235-237.
 15. Валецький О.С., Валецька Т.М. Навчально-методичні комплекси дисциплін як засіб відображення моделі дистанційної освіти та як основоутворююча частина. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2006.- Вип.2. - С. 431-445
 16. I.M.Szkola, S.O. Liakhov, Vyklyuk Ya.I. Forecasted Estimations of Tourism Business Development in Ukraine III Miedzynarodna Konferencja Naukowa pt: "Efektywnosc wykorzystania zasobow materialnych i niematerilnych dla dynamizowania rozwoju regionalnego" Польща 2006 р.


Вгору