|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедра міжнародної економіки

    Кафедра міжнародної економіки є випускаючою кафедрою. Вона, відповідно до назви, готує фахівців з спеціальності ”Міжнародна економіка” (спеціалізації – міжнародна торгівля, митна справа).

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (6.05050302, 6.05050304 – бакалавр з економіки) і спеціаліст (7.050103 – спеціаліст з міжнародної економіки) або магістр (8.050103 – магістр з міжнародної економіки).

З роками назва і структура кафедри мінялися декілька разів:

З 1969 року – кафедра економічних дисциплін.

З 1989 року – кафедра економіки торгівлі і громадського харчування.

З 1994 року – кафедра економіки підприємства.

З 2000 року – кафедра економіки підприємництва та менеджменту.

З 2004 року – кафедра міжнародної економіки та економіки підприємства.

З 2007 року – кафедра міжнародної економіки.

З 2000 року кафедру очолює відомий в Україні і за її межами вчений, доктор економічних наук, професор,  заступник директора з наукової, науково-методичної  роботи та міжнародних зв’язків, голова методичної ради, академік ІАН України Школа Ігор Миколайович. Він є членом спеціалізованих вчених Рад з присудження наукових ступенів КНТЕУ і Тернопільського національного економічного університету. Також є членом НМК з торгівлі, туризму і сфери обслуговування Міністерства освіти і науки України. З 2006 року І.М. Школа лауреат премії ім. Омеляна Поповича. З 2007 року заслужений діяч науки і техніки України.

Спеціальність “Міжнародна економіка” охоплює усі ключові розділи прикладної економіки, організації та забезпечення ефективного господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва, дає необхідну сукупність теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку в Україні.

Спеціаліст з міжнародної економіки на первинних посадах самостійно виконує переважно діагностичні та частково евристичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Фахівець з міжнародної економіки підготовлений виконувати такі функції: планувальну та прогностичну, організаційну, координаційну, контрольно-аналітичну, мотиваційну, дослідницьку, освітню. Тому він може займати керівні посади на різних ланках зовнішньоекономічної діяльності як на рівні підприємства, так і на рівні органів управління в регіоні та країні. Навчальним планом спеціальності «Міжнародна економіка» передбачено вивчення двох іноземних мов.  Глибоке вивчення та знання іноземних мов дозволяють такому фахівцю вільно почуватись під час проведення переговорів з іноземними партнерами,  бути експертом в укладанні міжнародних договорів, організовувати й управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами.

Навчаючись на спеціальності “Міжнародна економіка”(спеціалізація – міжнародна торгівля) студенти вивчають такі предмети як: Міжнародна економіка; Міжнародні економічні відносини; Міжнародна інвестиційна діяльність; Міжнародна торгівля; Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; Корпоративна стратегія; Міжнародні інтеграційні процеси; Транскордонне співробітництво у міжнародній економіці; Світовий ринок технологій; Міжнародний менеджмент; Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства та інші.

У 2006 році в інституті на спеціальності “Міжнародна економіка” відкрита спеціалізація “Митна справа” і в 2007 році почався прийом студентів на перший курс.  Навчаючись на цій спеціальності студенти будуть вивчати такі предмети як  Митна справа; Митно-тарифне регулювання та митна вартість; Судова експертиза грошових знаків та цінних паперів, митних документів; Правові основи митного контролю; Технологія застосування технічних засобів митного контролю; Митне розслідування та інші.

У ЧТЕІ КНТЕУ за спеціалізацією “Митна справа” здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст та магістр денної та заочної форми навчання за державним замовленням та на контрактній основі для фізичних та юридичних осіб.

Майбутні випускники спеціальності “Міжнародна економіка”  спеціалізації “Митна справа” можуть працювати начальниками митниць, керівниками Державної митної служби, Державними радниками митної служби, начальниками відділу управління міжнародних зв’язків, начальниками митних постів, інспекторами відділів митної статистики, фахівцями з контролю митної вартості та номенклатури, радниками митної служби, фахівцями з управління проектами та програмами у митній сфері, фахівцями секторів контролю за переміщенням товарів, митними брокерами, митними перевізниками, інспекторами з експорту-імпорту, тощо.

 

Якісний склад персоналу.

На кафедрі працює 14 викладачів, з яких 1 доктор наук, професор і 4 доценти, з них 3 кандидати наук. На засадах сумісництва працює 4 викладача, з яких 1 кандидат наук, доцент, 1 старший викладач і 2 асистенти (аспіранти). Науково-педагогічна спеціальність (кваліфікація) викладачів кафедри відповідає дисциплінам, що вони викладають. Середній вік викладачів 33 роки.

Разом із викладачами кафедри менеджменту та туризму завершено роботу над темою “Особливості функціонування підприємств невиробничої сфери Буковини та стратегія їхнього розвитку”.

Впроваджено результати міжвузівської госпрозрахункової теми “Франчайзинг в Україні: теорія, методологія, практика” (від ЧТЕІ КНТЕУ брали участь проф. Школа І.М. та доц. Зибарева О.В.). На даний момент розроблені рекомендації і методики по формуванню франчайзингових відносин в Міністерство економіки та торговельні підприємства, готуються до друку монографії та наукові статті.

Виконується міжвузівська госпрозрахункова тема “Теорія та методологія просторового маркетингу в регіональному вимірі”, в якій беруть участь проф. Школа І.М. та доц. Зибарева О.В.

Доцент кафедри Михайловська О.В працює над докторською дисертацією при Інституті міжнародних відносин НАНУ.

Викладачі кафедри брали участь у тренінгу програми ТАСІS “Підтримка Української ініціативи”.

Кафедра міжнародної економіки разом із кафедрою менеджменту та туризму бере участь у виконанні міжнародних програм, що підтверджується багатьма угодами з провідними світовими науковими та навчальними центрами: Вищою школою регіонального розвитку та туризму м Кельце (Польща), Коледж Морей (Шотландія).

Особливими напрямками науково-дослідної роботи кафедри є:

- участь у виконанні міжкафедральної держбюджетної теми, видавнича діяльність та участь у науково-практичних конференціях та семінарах;

- розробка підручників, навчальних посібників, опорних конспектів, лекцій,  методичних вказівок та збірників задач і тестів;

- надання практичної допомоги торговельним організаціям на підставі договорів  співдружності;

- обмін науковою інформацією та студентами з вищими навчальними закладами України, Росії та країн далекого зарубіжжя на підставі договорів співдружності;

- керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Основні напрямки наукових пошуків викладачів кафедри:  регіональна економіка; зовнішньоекономічна діяльність; транскордонне співробітництво; розвиток туристичної діяльності (зокрема, міжнародного туризму).
Викладачі кафедри:

      

ШКОЛА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
       Михайловська Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент
       Вдовічен Анатолій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент
       Бабінська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент
       Козменко Володимир Мирославович, доцент
       Попович Олексій Дементійович, старший викладач
       Бурдяк Олена Вікторівна, старший викладач
       Дудко Надія Валентинівна, асистент
       Кушнір Оксана Миколаївна, асистент
       Козменко Артем Володимирович, асистент
       Кормакова Інна Олександрівна, викладач-стажист
       Колосінський Олександр Юрійович, асистент
       Бродягін Денис Павлович, асистент 
       Яким'юк Оксана Василівна, старший лаборант
       Гудима Романна Романівна, старший лаборант 

Школа Ігор Миколайович


      Завідувач кафедри, заступник директора інституту з наукової, навчально-методичної роботи і міжнародних зв'язків, доктор економічних наук, професор.
      Народився 14 лютого 1940 року. Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут.
      У 1972 році захистив кандидатську дисертацію, а докторську – в 1988 році.
      E-mail:
      Викладає дисципліни: "Вступ до фаху"; "Основи наукових досліджень"; "Вища освіта України і Болонський процес"; "Методологія і організація наукових досліджень"; "Міжнародний туризм".
      Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини та регіональна економіка.

Основні публікації:

 1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / І.М. Школа, Д.Г.Лук’яненко, О.Г. Білорус та інші – К: КНЕУ, 2001
 2. Школа І.М., Буднікевич І.М.. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні –Чернівці, 2002
 3. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання/ І.М.Школа, Т.М.Ореховська, І.Д. Козменко, Л.В.Гут та ін. – Чернівці: “Зелена Буковина”, 2003.
 4. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини. Підручник – К.: КНТЕУ, 2003
 5. Менеджмент туристичної індустрії / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, І.Д. Козменко, І.Р. Лошенюк, Р.В. Кравчук – Чернівці: Зелена Буковина, 2003
 6. Україна – дорога в майбутнє: Навчальний посібник / І.М. Школа, В.В. Рибак, М.П.Романюк, В.Д. Цвєтков – Чернівці: Зелена Буковина, 2003
 7. Школа І.М., Маханець Л.Л. Інвестиції та економічна безпека країни / Наук. вісник Чернівецького університету, Випуск 44, 1999
 8. Школа І.М. Актуальні проблеми регіонального розвитку. (Збірник науково-дослідних робіт за результатами соціологічних досліджень. ІІІ розділ.) – Чернівці, Прут, 2000
 9. Школа І.М., Сторощук Б.Д. Фактори формування економічних інтересів Чернівецької області / Регіональна економіка, №3, Львів, 2000
 10. Школа І.М., Вдовічен А.А. Умови залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / Регіональна економіка, 2002 - № 2 (24)
 11. Школа І.М., Маниліч М.І. Управління туризмом. / Економічна енциклопедія в 3-х томах Том ІІІ – К,: Академія, 2002
 12. Школа І.М., Бабінська О.В. Єврорегіон як модель прискореного розвитку прикордонної території у рамках транскордонного співробітництва: досвід Росії / Регіональна економіка, 2003 - № 2
 13. Школа І.М., Бабінська О.В. Взаємодія владних і підприємницьких структур / Управління сучасним містом, 2003.- № 4-6 (9)
 14. Школа І.М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2004
 15. Школа І.М., Шилепницький П.І., Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Дронь В.С. Трансформаційні процеси в регіональному вигляді. Монографія. – Чернівці: Книги ХХІ, 2004
 16. Школа І.М., Зибарева О.В., Корольчук О.П. Аналіз видів і типів розвитку франчайзингових систем в Україні. // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип.. ІІ, Економічні науки, Чернівці: АНТ ЛТД, 2006.
 17. Школа І.М., Ореховська Т.М. Перспективи розвитку туристичного бізнесу на Буковині // Вісник Хмельницького національного університету "Економічні науки". - №3. - 2006.
 18. Школа І.М., Сеничак М.Я., Малярчук М.А. та інші Буковина - край, який нам розбудувати. Концепція довгострокової стратегії розвитку регіону. - Чернівці, 2006.
 19. Школа І.М., Vykluk V.I., Liakhow S.O. Forecasted estimations of tourism business development in Ukraine III Miedzynarodna Konferencja Naukowa Zeszyt n/2006. Kielce, c.167-183.

    Захоплення: живопис в мініатюрі; різьблення по дереву; рибна ловля.

Вгору 

Михайловська Оксана Володимирівна


      Кандидат економічних наук, доцент
      Народилася 17 березня 1969 року.
      Закінчила Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича
      Кандидатську дисертацію захистила в 2004 році
      E-mail:      Викладає дисципліни: "Управління зовнішньоекономічною діяльністю"; "Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства"; "Операційний менеджмент"; "Організація праці менеджера".
      Сфера наукових інтересів: інформаційне середовище, інноваційно-інвестиційні процеси.

Основні публікації:
 1. Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів: Монографія / О.В.Михайловська та інші - Кондор, 2005
 2. Михайловська О.В. Світовий досвід державної підтримки інноваційних процесів. Актуальні проблеми економіки. К. - 2005. - №11 (53).
 3. Михайловська О.В. Джерела венчурного фінансування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 206. Т. І. - Дніпропетровськ: ДНУ, - 2005.
 4. Михайловська О.В. "Європейський парадокс" інноваційного розвитку - уроки для України //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. Ч.2 - Чернівці: "АНТ лтд.", 2006.
 5. Михайловська О.В.Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка. - 2006. - № 32. - с.62-72.
 6. Михайловська О.В. Системно-інформаційний підхід до інноваційного процесу. //Збірник наукових праці. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип.. 214, том ІІ, - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.
 7. Михайловська О.В. Вплив світових інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток регіону. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. - Чернівці: "АНТ лтд.", 2006.
 8. Михайловська О.В. Формування інформаційного простору в системі державного управління. V Міжнародна науково-практична конференція "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління", м.Київ - 2006
 9. Михайловська О.В. Інформаційні технології як головний фактор сучасної глобальної конкурентоспроможності . Міжнародна науково-практична конференція " Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології", Чернівці: Рута, 2006.
 10. Михайловська О.В. Вплив розширення ЄС на формування інноваційно-інвестиційного простору України. ІХ Міжнародна науково-практична конференція Української академії зовнішньої торгівлі "Моделі та стратегії євроінтеграції України економічний і правовий аспекти, м.Київ, 2006.

     Захоплення: спорт, музика, художня та наукова література.

ВгоруВдовічен Анатолій Анатолійович


      Кандидат економічних наук, доцент.
      Народився 9 лютого 1977 року. Закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 1999 році.
      Кандидатську дисертацію захистив у 2005 році.
      E-mail:

      Викладає дисципліни: “Інвестування”; “Інвестиційний менеджмент”.
      Сфера наукових інтересів: міжнародна інвестиційна діяльність та інвестування.

Основні публікації:
 1. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Обґрунтування необхідності розвитку територіальних пріоритетів Чернівецької області (на інвестиційній основі) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд., 2002. С. 149 – 163.
 2. Вдовічен А.А. Умови, принципи та завдання інвестиційної діяльності у XIX – XX століттях // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. IV. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд., 2002. С. 148 – 157 (0,4 д.а.).
 3. Школа І., Вдовічен А. Принципи регіональної інвестиційної політики // Щомісячний науково-практичний журнал “Управління сучасним містом”. Вип. № 2, 4 – 6 (6). – Київ: Українська Академія державного управління при Президентові України, 2002. – с.147-155
 4. Вдовічен А.А., Круглянко А.В. Роль інвестицій у розвитку регіонального підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 162. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 3–12.
 5. Вдовічен А.А. Джерела формування інвестиційних ресурсів регіонів. //Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Вісник 5. Київ – 2003. С. 37 – 45 (0,4 д.а.)
 6. Вдовічен А.А. Фактори параметричного впливу на характеристики інвестування економіки регіону. //Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 13. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2004. С. 130 – 135 (0,2 д.а.).
 7. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Інвестиційні параметри регіонального розвитку: теоретико-методологічні основи оцінки / М10. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління регіональним розвитком”. – Сімферополь: “Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва”, 2003. – С. 157 – 161.
 8. Вдовічен А.А., Мігалатюк І.В., Синжнрян С.П. Прямі іноземні інвестиції в економіку України //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд., 2006.
 9. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Пріоритетні напрями реалізації інтеграційної політики у сфері транспортних послуг. Матеріали ХVнауково-практичної конференції, Ч.2, - м. Чернівці, 2006.
 10. Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. Аналіз міжнародних рейтингів, їх місце і значення для України. Матеріали ХV науково-практичної конференції, Ч.3, - м. Чернівці, 2006.
 11. Вдовічен А.А. Інвестиційні параметри регіонального розвитку. Монографія. Глибоцька районна друкарня, 2006.

     Захоплення: автомобілі; рибалка; будівництво; наука.

Вгору 

Бабінська Ольга Володимирівна


      Кандидат економічних наук, доцент.
      Народилася 25 липня 1974 року. Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 2000 році.
      Кандидатську дисертацію захистила у 2006 році.
      E-mail:


      Викладає дисципліни: “Економіка та організація біржової торгівлі”; “Міжнародна економічна діяльність України”; “Основи підприємництва”.
      Сфера наукових інтересів: глобалізація та інтеграція, глобальні проблеми існування людства.


Основні публікації:
 1. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За редакцією І.М. Школи. – Київ: КНТЕУ, 2003.
 2. Бабінська О.В. Екологія та економіка: міжнародний аспект // Дослідження соціально - економічних проблем перехідного періоду: Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. IV. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003.
 3. Бабінська О.В. Перспективи та реалії створення спеціальних (вільних) економічних зон // Економічний вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. ІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002.
 4. Бабінська О.В. Підприємництво і держава: система підтримки та взаємодії // Економіка: проблеми, теорії та практики / Зб. наук. праць: Вип. 179. – Дніпропетровськ, 2003.
 5. Школа І.М., Бабінська О.В. Єврорегіон як модель прискореного розвитку прикордонної території в рамках транскордонного співробітництва: досвід Росії // Регіональна економіка, 2003.
 6. Бабінська О.В. Міжнародні транспорті кордони – каталізатор процесу регіонального розвитку // Управління регіональним розвитком: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Сімферополь: “Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва”, 2003.
 7. Бабінська О.В. Турбулентність середовища і підприємництво // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова Україна 2003": Том 16. Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003
 8. Бабінська О.В. Конкурентоспроможність національного підприємництва як фактор інтеграції країни до світового економічного простору. Матеріали ХV науково-практичної конференції, Ч.1, - м. Чернівці, 2006.
 9. Бабінська О.В. Світовий досвід розвитку бізнесу у прикордонному регіоні. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Передумови наукової розробки - 2006", Том 4, - Економічні науки. - Дніпропетровська наука і освіта, 2006.
 10. Бабінська О.В. Сучасний вимір економічного розвитку. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2006", Том 3, - Економічні науки. - Дніпропетровська наука і освіта, 2006.
 11. Бабінська О.В. Венчурний бізнес в Україні. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд., 2006.

     Захоплення: книги; вивчення мов; вирощування квітів.

ВгоруКозменко Володимир Мирославович


      Доцент кафедри.
      Народився 17 червня 1957 року.
      Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1988 році.
      E-mail:
      Викладає дисципліни: "Міжнародна економіка"; "Міжнародні економічні відносини"; "Вища освіта України і Болонський процес"; "Економіка зарубіжних країн"; "Євроінтеграція України", "Методика викладання у вищій школі", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства".
      Сфера наукових інтересів: середовище зовнішньоекономічної діяльності регіону; розвиток регіону в умовах євроінтеграції України; соціоніка у педагогічній діяльності; праксеологія і бізнес.

Основні публікації:
 1. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини. Підручник – К.:: КНТЕУ, 2003.
 2. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1996.
 3. Вишпінська В.В., Козменко В.М. Візовий режим як елемент політико-правового середовища ЗЕД// Науковий вісник ЧТЕІ, випуск 3, 2001
 4. Олієвська О.В., Козменко В.М. Український шоу-бізнес в умовах міжнародних стандартів // Науковий вісник ЧТЕІ, випуск 4, 2001
 5. Григорків В.С., Козменко В.М., Понюк В.В. Концепція енвіроментального бізнесу як орієнтир на сталий розвиток в сучасному менеджменті // Науковий вісник ЧТЕІ, випуск 2, Частина 1, 2002
 6. Козменко В.М. Особливості застосування досвіду участі в Болонському процесі Європейських країн. ІІ міжнародна науково-практичаї конференція "Розвиток Європейських студій в Україні. Проблеми та перспективи", м. Донецьк. - 2006
 7. Козменко В.М. Особливості впровадження модульно-рейтингового навчання в ЧТЕІ. Київ: УАБП, 2006.
 8. Козменко В.М. Проблеми систематизації заходів щодо європеїзації вітчизняної вищої освіти. Київ: ДУІКТ, 2006
 9. Козменко В.М. Євростандарти освіти в Контексті Болонського процесу. Донецьк: Євроклуб, 2006.

     Захоплення: рибна ловля; футбол; виготовлення плодоовочевих вин; розведення перепілок.

ВгоруПопович Олексій Дементійович


      Старший викладач.
      Народився 9 серпня 1975 року. Закінчив економічний факультет Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича в 1997 році.
      E-mail:


      Викладає дисципліни: “Міжнародна економіка; “Міжнародні організації”; “Транснаціональні корпорації”; “Корпоративні стратегії”.
      Сфера наукових інтересів: френчайзинг, транснаціональні корпорації, маркетингові та конкурентні стратегії ТНК.

Основні публікації:
 1. Школа І.М., Рибак В.В., Попович О.Д., Романюк М.П., Цветков В.Д. Україна – дорога в майбутнє (Програма Кабінету Міністрів України). Навчальний посібник. – Чернівці:Зелена Буковина, 2003(частина 2).
 2. Попович О.Д., Попович Н.М. Лібералізація зовнішньої торгівлі в країнах з перехідною економікою. Науковий вісник ЧДУ (економіка). – Чернівці: Рута, 1999.
 3. Попович О.Д. Роль СОТ у процесі трансформації зовнішньої торгівлі країн з перехідною економікою. Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (Матеріали VII міжнародної науково-теоретичної конференції 25-26 листопада). – Київ: КДТЕУ, 1999.
 4. Popovych O.D., Illarionova Nina. IS it necessary to block the flow of foreign direct investment? III Central European Conference, Budapest, Hungary / Матеріали ІІІ Центральноєвропейської конференції. – Будапешт, Угорщина, 10-15 квітня 2000.
 5. Попович О.Д. Особливості використання франчайзингових систем для підтримки та розвитку малого підприємництва. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: Ант Лтд, 2002.
 6. Попович О.Д. Основні етапи розвитку франчайзингових систем. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. VI – Чернівці, 2003.
 7. Попович О.Д. Проблеми розвитку франчайзингу в регіоні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. V – Чернівці, 2003.

    Захоплення: бізнес-література; спорт; автомобілі.

ВгоруБурдяк Олена Вікторівна


      Старший викладач.
      Народилася 22 червня 1972 року. Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 2003 році.
      E-mail:

      Викладає дисципліни: " Основи зовнішньоекономічної діяльності ", "Міжнародні економічні відносини".
      Сфера наукових інтересів: зовнішньоекономічна діяльність, конкурентоспроможність українських товарів на зовнішніх ринках; кон’юнктура світових ринків.

Основні публікації:
 1. Бурдяк О.В. Бенчмаркінг як особливий вид досліджень у маркетинговій практиці / Матеріали студ. наук. конференції (14-15 травня 2002 р.). Книга 2. – Чернівці: Рута. 2002.
 2. Бурдяк О.В. Роль концепції територіального маркетингу в Україні // Наук. вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Зб. наков. праць Вип. 2. Екон. Науки. У 2-х ч. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002 – ч. ІІ
 3. Бурдяк О.В. Дослідження кон’юнктури зовнішніх ринків як необхідна передумова розвитку експортного маркетингу // Науков. вісник ЧТЕІ КНТЕУ: матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2004р.) Вип. І. Економ. науки, ч. 1. – Чернівці: АНТ Лтд., 2004.
 4. Бурдяк О.В. Зростання ролі економічних чинників у формуванні кон'юнктури зарубіжних ринків //Наук. вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип..ІІ. Економічні науки - Чернівці: АНТ Лтд, 2005.
 5. Бурдяк О.В Роль консультування підприємств малого та середнього бізнесу при вивченні кон'юнктури зовнішніх ринків. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції м. Тернопіль, 2006
 6. Бурдяк О.В Проблеми дослідження кон'юнктури ринку у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Економічний і соціальний розвиток України в 20 ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації", м. Тернопіль, 2006
 7. Бурдяк О.В. Аналітична база досліджень ринкової кон'юнктури у практичній діяльності експортоорієнтованих підприємств //Галицький економічний вісник, . м. Тернопіль, 2006. № 2 (9).
 8. Бурдяк О.В. Вплив політичних чинників ринкової кон'юнктури на показники збутової діяльності українських експортерів. //Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Наука, економіка, політологія, історія. - 2006. -№ 12 (32).

     Захоплення: фотографія; література; квіти;

ВгоруДудко Надія Валентинівна


      Асистент.
      Народилася 22 вересня 1981 року. Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 2003 році.
      Викладає дисципліни: “Державне регулювання економіки”; “Міжнародний туризм”; “Основи наукових досліджень”.
      Сфера наукових інтересів: залучення інвестицій в Україну, міжнародний туризм.

Основні публікації:

 1. Дудко Н.В. Головні напрямки удосконалення міжнародної валютної системи // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2001.
 2. Дудко Н.В. Проблеми обчислення інвестування витрат в економіці України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІV. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002.
 3. Дудко Н.В. Оцінка інвестиційної привабливості на Буковині // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІ. Економічні науки. У 2-х ч. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002. Ч. ІІ.
 4. Дудко Н.В. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. IV. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003.
 5. Дудко Н.В. Асиметричність сільськогосподарського розвитку та глобальні передумови виникнення глобальних криз. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. - Чернівці: Ант Лтд, 2006.
 6. Дудко Н.В. Передумови виникнення фінансових криз. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, ч.І, Чернівці,2006.
 7. Дудко Н.В. Проблеми удосконалення міжнародної антикризової політики. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІ. - Чернівці: Ант Лтд, 2006.
 8. Дудко Н.В., Дудко В.П. Контроль у системі державного регулювання еономіки. Монографія. Чернівці, "Прут", 2006
 9. Дудко Н.В. Економіко-статистична модель ідентифікованих кризових та передкризових ситуацій на валютному ринку України. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. - Чернівці: Ант Лтд, 2006
 10. Дудко Н.В. Шляхи та механізми міжнародного поширення валютно-фінансових криз. Збірник наукових праць. Міжнародна науково-практична конференція. - Одеса, 2006.

     Захоплення: лижний спорт; катання на ковзанах.

ВгоруКушнір Оксана Миколаївна


      Асистент.
      Народилася 28 квітня 1982 року. Закінчила економічний факультет (спеціальність - міжнародна економіка) Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 2004 році.
      E-mail:


      Викладає дисципліни: "Інвестиційний менеджмент", "Інвестування"
      Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка; інтеграція економіки України в ЄС.Основні публікації:
 1. Кушнір О.М. Роль міжнародних економічних відносин у розв’язанні глобальних економічних проблем. Матеріали студентської наукової конференції. Книга 2. – Чернівці: Рута, 2002.
 2. Кушнір О.М. Нова економіка – єдиний шанс для нової України. Матеріали Другої Всеукраїнської студентської “Перспективи розвитку економічної системи в новому столітті” – Чернівці: Рута, 2003.
 3. Кушнір О.М. Організаційно-економічні наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі. Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в XXI ст.” Збірник Рада молодих вчених – Тернопіль, 2004.
 4. Кушнір О.М. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України за підсумками 2004 року. Матеріали Другої міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Муніципальне управління: досвід, проблеми та перспективи”– Чернівці: Крок, 2004.
 5. Кушнір О.М. Інтеграція регіонів в Європейський простір . Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, ч.1. Чернівці, 2006.
 6. Кушнір О.М.Інтеграція України в глобальне конкурентне середовище. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, ч.1. Чернівці, 2006.
 7. Кушнір О.М. Інтеграція регіонів в Європейський простір. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, ч.2. Чернівці, 2006.

     Захоплення: спорт; культура.

ВгоруКозменко Артем Володимирович


      Асистент.
      Народився 19 жовтня 1982 року. Закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 2004 році.
      E-mail:


      Викладає дисципліни: “Державне регулювання економіки”, “Інвестиційний менеджмент”, “Інвестування”.
      Сфера наукових інтересів: міжнародні валютні відносини; міжнародні інтеграційні процеси; економічна система регіону і євроінтеграція.


Основні публікації:
 1. Козменко А.В. Шляхи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу в Карпатському регіоні. Праці Першої міжнародної і другої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 2. /Ред. кол. Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2001.
 2. Козменко А.В. Проблеми та фактори розвитку освіти в Україні. // Друга міжнародна студентська науково-практична конференція “Світ молоді – молодь світу”. Матеріали конференції. Частина 1. – Вінниця, 2002.
 3. Козменко А.В. Зовнішня торгівля України в контексті валютно-курсової політики. Праці Другої міжнародної третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О.Б. (голова), Александров І.О. (заступник голови) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002.
 4. Козменко А.В. Реальний ефективний обмінний курс гривні та цінова конкурентоспроможність України. Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.
 5. Козменко А.В. Ретроспектива розвитку регіонів. Третя міжнародна студентська науково-практична конференція “Світ молоді – молодь світу”. Матеріали конференції. Частина 1. – Вінниця, 2003.
 6. Козменко А.В. Проблеми та перспективи розвитку єврорегіону “Верхній Прут”. Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів (7–8 травня 2003 р.) – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 7. Козменко А.В. Інвестиційний підхід до валютного регулювання на міжнародному рівні. Праці Четвертої міжнародної конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003.
 8. Козменко А.В. Проблеми вдосконалення системи валютного регулювання в Україні. // Збірник наукових праць Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.
 9. Козменко А.В Іпотечне кредитування малого бізнесу як елемент економічної системи України. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. - Вінниця, 2006.
 10. Козменко А.В. Теоретичні основи єврорегіоналізації в традиційній економічній науці. ІІ міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців, Луцьк, 2006.
 11. Козменко А.В. Роль непрямих методів у державному регулюванні економіки України. Шоста міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених. Ч3., - Донецьк, 2006.
 12. Козменко А.В. Принципи формування економічної системи регіону. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції . -Черкаси: ЧДТУ, 2006.
 13. Козменко В.М. Теоретичні основи управління інфраструктурою регіону. Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. - Чернівці: "Крок", 2006.

     Захоплення: туристичні походи; спорт (футбол, бадмінтон, настільний теніс); фотографія.

Вгору

Кормакова Інна Олександрівна

      Викладач-стажист.
      Народилася 8 листопада 1983 року. Закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю "Міжнародна економіка" в 2006 році.
      Викладає дисципліни: "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства".
      Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, діяльність транснаціональних корпорацій.

Основні публікації:

 1. Кормакова І.О. Державна підтримка малих підприємств. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІV. - Чернівці: Ант Лтд, 2006
 2. Кормакова І.О. Еволюція розвитку ТНК. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІ. - Чернівці: Ант Лтд, 2006
 3. Кормакова І.О. ТНК як суб'єкт світового господарства. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. - Чернівці: Ант Лтд, 2006

     Захоплення: спорт, гра на більярді.

ВгоруКолосінський Олександр Юрійович

      Асистент.
      Народився 27 травня 1984 року. Закінчив економічний факультет (спеціальність - міжнародна економіка) Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського торгівельно-економічного університету в 2006 році.
      E-mail:


      Викладає дисципліни: "Фінанси підприємства ", "Фінансовий менеджмент", "Економіка праці та соціально-трудові відносини".
      Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, інтеграція економіки України в ЄС.
     Захоплення: футбол.

Вгору
Яким'юк Оксана Василівна


      Старший лаборант.
      Народилася 19 травня 1985 року. Cтудентка ЧТЕІ КНТЕУ спеціальність "Економіка підприємства"
      E-mail:


      Сфера наукових інтересів: система фінансів; міжнародні фінанси.

Основні публікації:
 1. Козменко А.В., Додяк О.В. Роль іміджу в діяльності туристичної фірми/ Науковий вісник ЧТЕІ – Чернівці: Ант лтд, 2005

     Захоплення: туристичні походи; вирощування квітів; книги.

ВгоруГудима Романна Романівна      Старший лаборант.
      Народилася 4 січня 1986 року. Cтудентка ЧТЕІ КНТЕУ спеціальність "Облік і аудит"
      E-mail:      Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік у підприємництві, правознавство, географія.

Основні публікації:
 1. Гудима Р.Р. Розвиток пенсійного забезпеченя в Україні. //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: Ант Лтд, 2007

     Захоплення: спорт (шахи, теніс, плавання), вирощування кімнатних рослин.

Вгору 

Повернутись