| русский

  Навчальний відділ є важливим підрозділом управлінської структури інституту. Він розпочав свою роботу з вересня 1999 року - одночасно з  відкриттям денної форми навчання, і функцією його є організація та контроль  усіх видів навчального процесу.

   Керівництво відділом здійснює начальник навчального відділу  М. В. Кравчук.

Відділ має п'ять основних напрямків роботи:

         1.практична підготовка;

         2.підтримка планування навчальної роботи;

         3.аналіз навчання;

         4.облік і статистика;

         5.рух контингенту і випуск.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив навчального відділу

1й ряд (зліва на право): Н.А.Іваніна, М.В.Кравчук

2й ряд (зліва на право): Л.В.Шуришина

Ю.П.Павлішина, Н.С. Канут.

   Співробітники навчального відділу організовують навчальний процес j в інституті на рівні, який забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців  згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти. Вони беруть участь в розробці та аналізі якості навчальних планів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців та освітньо-професійних програм із спеціальнос­тей для денної, вечірньої та заочної форми навчання. їхнім завдан­ням є утримання у належному стані планів в оригіналах, копіях та комп'ютерних варіантах, аналіз, обґрунтування змін     і,     відповідно, доведення завдань до відома виконавців. Працівники відділу інформують навчальні підрозділи про нові державні нормативно-правові положення стосовно питань освіти та про зміни, внесені до чинних раніше,  конкретизують їх відповідно до умов інституту і домагаються впровадження  у безпосередню практику . Вони систематично контролюють правильне і своєчасне ведення первинної навчальної та обліково-звітної документації деканатами факультетів та кафедрами, розробляють і коригують графіки усіх форм навчальної роботи для всіх спеціальності, курсів та форм навчання, графіки державної атестації випускників, здійснюють контроль за складанням і виконанням розкладів занять та екзаменів на кожний семестр (триместр) для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання, готують усі вихідні документи для розрахунків і контролюють розрахунки обсягів річної навчальної роботи кафедр та інституту в цілому;

   Співробітники відділу контролюють стан виконання планових обсягів навчальної роботи кафедр і окремих викладачів, виконання і подання до оплати роботу викладачів за погодинною формою оплати. Вони беруть участь у контролі якості проведення аудиторної роботи кафедрами та окремими викладачами, здійснюють контроль за підготовкою до екзаменаційних сесій, їх ходом та ліквідацією студентами академічної заборгованості, проводять інспекцію придатності та повної відповідності аудиторного фонду навчальним потребам, раціонального його використання, формують разом з випусковими кафедрами і деканатами факультетів перелік баз практики студентів, ведуть їх паспортизацію, укладають договори, розподіляють практикантів, контролюють і аналізують ефективність проходження практики;

   Співробітники навчального відділу формують разом з деканатами факультетів та випусковими кафедрами склад державних екзаменаційних комісій, контролюють складання і виконання графіків їх роботи, приймають і архівують протоколи, готують зведений звіт ДЕК. Вони також погоджують проекти наказів, звіряють з деканатами і узагальнюють дані про переміщення контингенту студентів, формують на основі анкет студентів разом з деканатами факультетів і надають до КНТЕУ дані про випускників та замовлення на видачу дипломів.

   Навчальний відділ забезпечує навчальні підрозділи і окремих викладачів усіма необхідними бланками планово-звітної документації. Він бере участь у контролі за виконанням рішень Вченої ради та наказів стосовно навчальної роботи в інституті.

   Співробітники відділу постійно удосконалюють систему діловодства і управління навчальним процесом, в тому числі на базі створення, впровадження і використання комп'ютерних програмних продуктів і мереж, вони вивчають і розповсюджують кращий досвід організації та управління навчальним процесом.