|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Обліково-фінансовий факультет


Студентська рада ОФФ
Команда "Брейн-рингу" ОФФ

Команда "Клубу Веселих і Кмітливих" ОФФ
Наставники академічних груп ОФФ


        Обліково-фінансовий факультет, як складова частина Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельного університету був створений в 1999 році.

        На сьогодні факультет очолює декан Гімчинський Олександр Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем і мереж.

        На факультеті функціонує п’ять кафедр:
           - кафедра бухгалтерського обліку і аудиту;
           - кафедра інформаційних систем і мереж;
           - кафедра економічної теорії;
           - кафедра фінансів;
           - кафедра вищої математики та інженерно-технічних дисциплін.

        Усього на факультеті навчальний процес забезпечують 10 професорів, 46 доцентів, 32 старших викладачі.
        На даний час на факультеті навчається 1387 студентів, з них на денній формі навчання - 714, вечірній - 64, заочній - 664.

НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ТА ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Освітньо-
кваліфікаційний рівень

Форма навчання

Спеціальність

Термін навчання

бакалавр

денна

"Економічна кібернетика"
напрям підготовки:
- Інформаційні системи в економіці
- Інформаційні системи в банках

3 р. 10 міс.

"Фінанси"
напрям підготовки:
державні фінанси

3 р. 10 міс.

"Облік і аудит"
напрям підготовки:
облік і аудит у підприєництві

3 р. 10 міс.

заочна

"Фінанси"
напрям підготовки:
управління державними фінансовими ресурсами

4 р. 5 міс.

"Облік і аудит"
напрям підготовки:
облік і аудит у підприєництві

4 р. 5 міс.

спеціаліст

денна

"Економічна кібернетика"
спеціалізація:
- Інформаційні системи в економіці
- Інформаційні системи в банках

10 міс.

"Фінанси"
спеціалізація:
державні фінанси

10 міс.

"Облік і аудит"
спеціалізація:
облік і аудит у підприєництві

10 міс.

заочна

"Фінанси"
спеціалізації:
управління державними фінансовими ресурсами

10 міс.

"Облік і аудит"
спеціалізації:
облік і аудит у підприєництві

10 міс.

магістр

денна

"Фінанси"
спеціалізації:
державні фінанси

10 міс.

"Облік і аудит"
спеціалізації:
облік і аудит у підприєництві

10 міс.


ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

        “Облік і аудит” (спеціалізації: "Облік і аудит в підприємництві") - готує фахівців для роботи в Міністерстві фінансів України, у системі Головного контрольно-ревізійного управління України, Рахункової палати, а також на підприємствах торгівлі, громадського харчування, в органах державного та відомчого контролю, незалежного аудиторського контролю, контрольних підрозділів, суб'єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, у навчальних закладах системи вищої та середньої спеціальної освіти, правоохоронних органах, податковій службі.

        “Фінанси” (спеціалізації: "Державні фінанси", "Управління державними фінансовими ресурсами") - готує фахівців для майбутньої роботи у системі Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби України, Пенсійного фонду, у страхових компаніях, у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських фірмах, у системі підготовки та підвищення кваліфікації, у середніх і вищих навчальних закладах.

        “Економічна кібернетика” (спеціалізації: "Інформаційні системи в економіці", "Інформаційні системи в банках") - це науковий напрямок, що охоплює застосування ідей та методів кібернетики - науки про управління - до економічних систем. В рамках цього напрямку економіка в цілому і на рівні окремих підрозділів розглядається як складна багаторівнева система, в якій зароджуються, розвиваються і згасають процеси регулювання та управління, що реалізуються у формі руху та перетворення інформації. Необхідність підготовки за цією спеціальністю зумовлена потребою надати економісту комплекс знань з обчислювальної техніки, інформатики, економіко-математичних методів, програмування, зробити його здатним організувати аналіз і автоматизовану обробку даних для різних галузей економікиОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЧТЕІ КНТЕУ

        Значною мірою якість освіти на факультеті забезпечується шляхом впровадження у навчальний процес нових педагогічних, інноваційних та інформаційних технологій. Тому сьогодні професорсько-викладацький склад формує мотиви навчальної діяльності, організовує навчальний процес так, щоб було цікаво студентам вчитись. Розвиток мотивів здійснюється через саму навчальну діяльність суб’єктів. Адже інтерес до вивчення предмета значною мірою залежить від змісту навчання. Одним із засобів, що сприяє виникненню внутрішньої мотивації, є проблемність навчання, яка має бути на всіх етапах навчального процесу: на лекціях, семінарах, при вивченні нових тем, виконанні лабораторних і проектних робіт. Вирішення проблеми ставить студента перед необхідністю вибору в процесі прийняття рішень, що не тільки формує його волю, а й створює умови для оволодівання навичками наукових досліджень і виробляє відповідний стиль професійного аналітичного мислення.
        Сьогодні вища освіта в Україні вступає у європейський освітянський простір за принципами Болонської декларації. Головною метою якого є досягнення сумісності та міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти. Для досягнення цієї мети на факультеті було зроблено ряд заходів:
        - Сформовано пакети освітньо-професійних програм, створено каталоги спеціальностей ступеневої підготовки кожного напряму за видами підготовки фахівців;
        - Підготовлено ряд методичних посібників для вищих навчальних закладів відповідно до вимог Болонського процесу;
        - Участь викладачів у науково-методичних семінарах з питань організації навчального процесу з урахуванням основних положень Болонської декларації;
        - кафедрами розроблені пропозиції щодо можливості об’єднання дисциплін;
        У навчальному процесі на обліково-фінансовому факультеті велике значення має система наскрізного контролю. Наскрізний контроль є найбільш ефективним методом підтримання рівня активного навчання. Він дає можливість удосконалювати систему управління та підготовки фахівців.
        На обліково-фінансовому факультеті самостійна робота для студентів є засобом оволодівання глибокими знаннями, формування у них активності й самостійності, розвитку розумових здібностей. Найбільш поширеними формами самостійної роботи на факультеті вважаються: аудиторна самостійна; написання доповідей, рефератів; розв’язування задач, виконання вправ; вивчення нормативних документів, ділові ігри; розв’язування тестів; робота з підручником. Для забезпечення студентів навчально-методичною літературою кафедрами розробляються і використовуються у навчальному процесі опорні конспекти лекцій, електронні підручники, комп’ютерні навчальні програми, в тому числі тести, комп’ютерні каталоги, навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів.
        Поряд із традиційними формами самостійної роботи на факультеті в останній час значного поширення набули нові форми самостійної роботи. Серед них – рецензування окремих наукових статей, складання бібліографічних оглядів (анотацій того чи іншого автора або декількох авторів з певної теми), підготовка до участі у наукових конференціях, розробка ілюстративного матеріалу, рецензування рефератів і авторефератів.
        Окрім практичної важливості самостійна робота має велике виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність визначених вмінь і навичок, але і як рису характеру, що відіграє суттєву у структурі особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.
        Головною складовою підготовки спеціалістів є практична підготовка студентів. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
        На молодших курсах одним із завдань практики є оволодіння студентами робітничою професією, що відповідає фаху навчання. З цією метою в нашому інституті створюється Центр навчально-тренінгових фірм, що дасть можливість в процесі навчальних тренінгів реально проявити можливості зіставити отримані теоретичні знання і саме виявити практичні навички та вміння.
        Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться на підприємствах різних форм власності, які відповідають вимогам програми. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.
        Зміст та послідовність проходження практики визначаються програмою, які розробляються кафедрами згідно з навчальними планами.
        У навчальному процесі відбувається справжня експансія технологічних засобів та інформаційних технологій. Застосування технічних засобів, комп’ютерів у навчальному процесі, безсумнівно відіграє позитивну роль у виконанні багатьох функцій: демонстраційних, інформаційних, рахункових, аналітичних, синтезуючих, контролюючих. Тому за останні роки активно впроваджується система Інтернет. Інститут працює у всесвітній мережі та пропонує доступ до власних Інтернет-серверів, що містить багато різнобічної інформації. Таким чином, кожен науковець чи викладач, аспірант чи студент може вільно використовувати такі електронні ресурси.
        На основі створеного потенціалу, накопиченого багатого досвіду, здобутого престижу у ході реформування вищої освіти, інститут вважає сьогодні головним завданням досягти міжнародних стандартів освіти, отримати офіційну акредитацію в Європі та США, що дасть можливість інтеграції ЧТЕІ до світової освітянської спільноти, його світовому визнанню.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МАГІСТРАТУРІ


        Сьогодні нашим інститутом розроблено концепцію розвитку магістеріуму, що дасть можливість впровадити широкомасштабну підготовку магістрів. На обліково-фінансовому факультеті відкрито магістратуру зі спеціальностей „Бухгалтерський облік та аудит”, „Економічна кібернетика” та „Фінанси”.
        Навчальний процес для магістрів розпочинається із обґрунтування теми дослідження, тематику яких підібрано так, щоб використовуючи теоретичні знання, мали змогу отримати певні практичні навички проведення наукових досліджень.
        Форми участі магістрів у цій роботі різноманітні, що дає можливість кожному студентові проявити свою творчість, оволодіти діалектикою пізнання, глибше заглянути у скарбницю знань
        Провідна роль в активізації розвитку здібностей магістрів з науково-дослідної творчості належать викладацько-професорському складу випускових кафедр. При індивідуальній роботі із магістрами педагоги приділяють велику увагу самостійні роботі. Наші магістри виконують завдання з зацікавленістю і ентузіазмом. Гарною традицією на факультеті стало те, що про результати дослідження магістри доповідають на засіданні кафедри. Слід зазначити, що більшість робіт відповідають сучасному рівню розвитку науки, де продемонстровано рівень кваліфікації, науковий пошук та розв’язання наукових проблем. Приємно вразив результатами свого дослідження Зозуляк Сергій, який зумів за такий малий проміжок часу сформулювати аргументовані проблеми по темі дослідження, на основі чого дано рекомендації та пропозиції щодо теоретико-методологічних аспектів та способів обліку, аналізу та аудиту.
        З результатами своєї роботи магістри виступають на наукових конференціях не тільки у стінах нашого закладу, а й в інших. Хочеться відмітити той факт, що Надія Георгіяну під вдалим керівництвом Адамовї І.З. представила свою наукову доповідь на практичній конференції, яка відбулася в Тернопільській академії народного господарства і була відзначена як одна із кращих.
        Крім того результати наукових досліджень магістри друкують у фахових виданнях не тільки нашого інституту, а й в інших вузах. З цього приводу слід відзначити таких магістрів як Горбатюк Олену та Колодія Віктора.
        Самостійно шукаючи шляхи і способи розв’язку тієї чи іншої проблеми, магістри одночасно в процесі таких пошуків опановують навичками творчості. До того ж з’являється впевненість у тому, що здобуті раніше знання завжди можуть знадобитися на виробництві в нестандартних умовах, при розв’язанні нестандартних задач.
        З метою виявлення відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу на факультеті проводився І тур всеукраїнської олімпіади з бухгалтерського обліку та аудиту, де участь приймали кращі магістри і студенти 4 курсу, які мають бажання продовжувати навчання у магістратурі. Приємно зазначити, що перемогу здобув магістрант Зозуляк Сергій та студентка вечірньої форми навчання Танас Лілія, які будуть мати змогу представляти наш заклад у ІІ-му турі олімпіади, яка буде проходити у м. Києві.ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

        У більшості вищих навчальних закладів нашої держави, виникає проблема недостатніх тісних зв’язків із роботодавцями. Це створює проблеми в процесі адаптації студентів до практичної діяльності, бо вони недостатньо активно залучаються до вирішення практичних проблем підприємств і організацій у процесі навчання. Сьогодні наш факультет працює на всіх етапах, починаючи від добору абітурієнтів до працевлаштування випускників і подальшої їх професійної адаптації. Тому, на обліково-фінансовому факультеті нову парадигму сучасної освіти пов’язують з умінням студента використовувати здобуті знання та вільно адаптуватись до зовнішнього середовища, яке швидко змінюєтьсяСФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ ОФФ

Спеціалізація

Види діяльності

Посади

Спеціальність 050102 "Економічна кібернетика"

05010201 "Інформіційні системи в економіці"

05010202 "Інформіційні системи в банках"

- консультації з питань інформатизації;
- створення програм;
- обробка даних, робота з базами даних;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку.

- керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
- менеджер інформаційних технологій;
- розробник обчислювальних систем;- аналітик та адміністратор баз даних,
- адміністратор доступу, адміністратор системи;
- інформаційний аналітик, системний аналітик;
- математик-економіст;
- економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

Спеціальність 050104 "Фінанси"

05010401"Державні фінанси"

- фінансове планування;
- складання та виконання бюджету;
- управління ринком цінних паперів;
- управління податковими операціями;
- науково-дослідна та педагогічна діяльність.

- провідний фахівець;
- директор з економіки;
- економіст з фінансової роботи;
- економіст І категорії;
- державний податковий інспектор;
- науковий співробітник.

05010403"Управління державними фінансовими ресурсами"

- бюджетне планування;
- касове виконання бюджету за доходами та видатками;
- ведення бухобліку руху коштів державного та місцевих бюджетів;
- обслуговування державного боргу;
- організаційна;
- операційно-контрольна;
- управління між бюджетними рахунками.

- начальник відділу;
- головний казначей;
- провідний казначей;
- головний спеціаліст;
- провідний спеціаліст;
- економіст І категорії;
- головний фахівець;
- державний податковий інспектор;
- науковий співробітник.

Спеціальність 050106 "Облік і аудит"

05010601"Облік і аудит в підприємництві"

- фінансовий облік;
- управлінський облік;
- управління ринком цінних паперів;
- податковий облік;
- економічний аналіз;
- аудит.

- головний бухгалтер;
- фінансовий директор;
- бухгалтер-експерт;
- керівник групи обліку;
- економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності;
- економіст з фінансової роботи;
- аналітик;
- консультант з економічних питань;
- головний державний податковий інспектор;
- старший державний податковий інспектор;
- ревізор-інспектор податкової служби;
- аудитор;
- викладач вищого навчального закладу.

      В 2004/2005 навчальному році на обліково-фінансовому факультеті було випущено 34 спеціалісти та 12 магістрів за спеціальністю „Облік та аудит”, із них 95 % працевлаштовані. Слід зазначити, що 46% випускників працюють на посадах бухгалтер та головний бухгалтер, 9 % - економіст, 10 % студентів влаштувалися в державні фінансові установи на посади провідних спеціалістів.

ВИХОВНА РОБОТА


        Виховання студентів на обліково-фінансовому факультеті спрямовано на розвиток патріотизму – любові до свого народу і до України. Найважливішою складовою у вихованні студентів є моральність особистості. Це такі риси, як єдність національних і загальнолюдських цінностей: доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, совість, повага, правдивість, працелюбність. Значне місце у змісті виховання посідає формування культури поведінки особистості, що виявляється в сукупності сформованих соціально значущих якостей особистості, заснованих на нормах моралі, закону, вчинків людей. Важливою складовою виховання є розвиток мотивації до праці, усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, ініціативи, підприємництва, розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв’язання, готовності до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах.
        Виховання студентів є основою у діяльності факультету, яка спрямована на визнання викладачами особистості студента, керуючись при цьому принципами пріоритету прав особистості над інтересами суспільства держави, гуманізму, свободи, демократії, громадського миру і національної злагоди.
        Організаційно-практично забезпечуючи виховну діяльність наставники академічних груп регулярно зустрічаються з активом групи, а також з усією групою для подання допомоги у вирішенні назрілих питань, разом з активом аналізують стан поточної успішності групи, виявляють труднощі в навчанні і допомагають у вирішенні їх. Проводять виховні заходи які мають належне морально-естетичне спрямування, враховуючи при цьому індивідуальні особливості суб’єктів виховного процесу.
        Отже, виховна робота на факультеті кураторами педагогічно доцільно організована, особистісно зорієнтована, допомагає студентам проявити творчість, ініціативу, стимулювати у них розвиток стійкого почуття гордості й оптимізму від своєї незалежності до українського народу.
        На факультеті систематично проводяться спеціалістами лекції-бесіди щодо ознайомлення студентів зі своїми правами та обов’язками, видами права і нормами, які регулюють відносини людей на основі закону, моральних та політичних знань.
        На факультеті активно працює команда КВК „Фанклуб”, студентський театр та хореографічний ансамбль.
        Факультет пишається своїми спортивними досягненнями:
        - студент 5 курсу, спец. „Економічна кібернетика”, майстер спорту з карате-до у 2004 році став чемпіоном Європи;
        - студент 2 курсу, спец. „Облік і аудит”, майстер спорту з боксу став призером міжнародного турніру.

Вгору