|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ

        Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ входить до переліку наукових видань ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2002. – №9).
        Серія: Економічні науки.


        У збірнику розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми соціально-економічного розвитку України в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена вирішенню питань побудови і функціонування ринкової економіки на інноваційно-інвестиційній основі. Розглядаються можливі стратегічні цілі, напрямки, пріоритети і завдання регіонального перспективного розвитку і національної економіки країни.
        Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, що цікавляться проблемами ефективного розвитку економіки та її галузей в сучасних умовах.
        Науковий вісник виходить 4 рази на рік – 1 раз в квартал.
        Щорічно у нашому вузі проходить конференція, матеріалам якої присвячуються І та ІІ випуски наукового вісника.


        Вимоги до оформлення статей:

        v обсяг статей - до 10-ти сторінок формату А-4 (210х297);
        v тип шрифту - Times New Roman, розмір шрифту - 12, стиль - звичайний (normal);
        v міжрядковий інтервал – 1,5;
        v відступ на абзац 1,27 - не користуватись кнопкою табуляції;
        v параметри сторінки зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
        v посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.37] - джерело 2, стор.37);
        v список використаних джерел друкується після статті;
        v у правому кутку – ініціали, прізвище автора, через інтервал нижче – назва вузу (організації) і місто;
        v нижче через інтервал по центру – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом, розмір шрифту - 14);
        v через інтервал друкується анотація українською та англійською мовами (розмір шрифту 10);
        v через два інтервали друкується текст статті.

        Додається дискета, один паперовий варіант та дві рецензії на статтю: внутрішня і зовнішня.

        Наукові статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).


        Статті, що оформлені без врахування вищевикладених вимог, не розглядатимуться!

        Для фінансового забезпечення видання потрібен внесок, розмір якого визначається з обсягу тексту статті (14 грн. за сторінку).

        Банківські реквізити:

        Кошти можна перераховувати на р/р ЧТЕІ КНТЕУ 35228002000137 в УДК Чернівецької обл., МФО 856135, ід.код. 05476322.
        Призначення платежу: за друк статті у Науковому віснику (обов’язково вказати прізвище).

Контактні тел.(03722) 52-21-22, 52-24-24.

58002, м.Чернівці, пл.Центральна,7
ЧТЕІ КНТЕУ, к.328,
Наукова частина

 

 

 


Вгору

Повернутися