|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Баловсяк Надія Василівна


      Видання:

      I. Підручники, посібники

 1. Валецька Т. М., Бабій П. І., Григоришин І. А., Баловсяк Н. В., Косяченко С. В., Парасінчук І. Г. "Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах". Навчальний посібник // За ред. Валецької Т.М.- Центр навчальної літератури. - К, 2005. - 344 с.
 2. Баловсяк Н. В., Григоришин І. А., Косяченко С. В. Комп'ютерний практикум для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. - Чернівці, ЧТЕІ, 2002. - 114 с.
 3. Баловсяк Н. В., Баловсяк С. В., Бабій П. І. Комп'ютерний практикум для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання. - Чернівці, ЧТЕІ, 2002. - 102 с.
 4. Баловсяк Н. В., Расамакін В. Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" з теми: "Робота з базами даних MS Access" для студентів усіх форм навчання. - Київ, 2002. - 62 с.
 5. Баловсяк Н. В., Григоришин І. А., Кулібаба Л. В. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних і самостійних робіт з курсу "Інформатиа та комп'ютерна техніка", розділ "Система управління базами даних MS Access" для студентів денної форми навчання спеціальності "Фінанси". - Чернівці, ЧТЕІ, 2004. - 62 с.
 6. Баловсяк Н. В., Бабій П. І. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні технології та системи" з теми "Робота з програмами для стиснення даних". - Чернівці, ЧТЕІ, 2004. - 52 с.
 7. Баловсяк Н. В., Барасюк Я. М., Виклюк Я. І., Головачук Т. І., Дрінь І. І., Дрінь Я. М., Кулібаба Л. В., Лавренчук В. П., Полянко В. В., Пуюл В. В., Чернов В. М., Чичун В. А. Зірник задач для комплексного державного іспиту студентам усіх форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", професійне спрямування 6.050.102 "Економічна кібернетика". - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 160 с.
 8. Баловсяк Н. В., Григоришин І. А., Кулібаба Л. В. Інформатика та КТ. MS Access. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів обліково-фінансового факультету заочної форми навчання ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 82 с.
 9. Бабій П. І., Баловсяк Н. В., Королюк Ю. Г. Робоча програма курсу "Інформаційні технології та системи" для студентів денної скороченої форми навчання спеціальності 6.050.10401-Д-04 "Фінанси" та 6.050.10601-Д-04 "Облік і аудит". - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 14 с.

        Педагогіка вищої професійної освіти. Дистанційна освіта

        ІІ. Статті у фахових виданнях

 10. Баловсяк Н. В. Використання проблемного навчання в системі додаткової вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 127. Педагогіка і психологія. - Чернівці, 2001. - С. 10-13.
 11. Баловсяк Н. В. Диференційований підхід до розробки індивідуальних програм вивчення курсу (на прикладі курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка") // Постметодика, №3, 2001
 12. Баловсяк Н. В. Використання елементів проблемного навчання при проведенні лекцій з дисциплін комп'ютерного циклу // "Постметодика, №2-3, 2002
 13. Баловсяк Н. В. Модель фахівця в контексті інформаційного суспільства. - Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 2, 2003.
 14. Баловсяк Н. Формування самостійності у постановці навчальної мети у майбутнього економіста. - Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Випуск III, IV, 2003.
 15. Баловсяк Н. Ключові компетенції у структурі моделі спеціаліста. // Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 210. Педагогіка і психологія. - Чернівці, 2004. - С. 5.
 16. Баловсяк Н. До проблеми формування інформаційної компетентності майбутнього економіста. - Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1, 2004. - С. 18.
 17. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. - Педагогіка і психологія професійної освіти. №5, 2004. - С. 21.
 18. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність в системі ключових компетенцій особистості. - Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах. - С. 6. - Харків, 2004.
 19. Баловсяк Н. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності. - Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, №4, квітень, 2005. - С. 21. - Луганськ, 2005.

        III. Матеріали наукових конференцій

 20. Баловсяк Н. В. Трансформація змісту та мети практичних форм навчання в вузі при використанні елементів проблемного підходу до самостійної роботи студента (на прикладі дисциплін комп'ютерного циклу) // Матеріали конференції "Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентноздатних фахівців", Київ, 3-4 грудня 2001 року
 21. Баловсяк Н. В. Використання проблемного підходу для організації самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу // Матеріали конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи", Херсон, 3-4 вересня 2001 року
 22. Баловсяк Н. В. Типи проблемних ситуацій на лекціях з дисциплін комп'ютерного циклу // V Міжнародна науково-практична конференція "Наука та освіта 2002"
 23. Баловсяк Н. В. Система методів проблемного навчання при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу у вузі // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, 24-26 квітня 2002 р. Кривий ріг
 24. Баловсяк Н. В. Теоретичні положення створення системи проблемних ситуацій при вивченні дисциплін комп'ютернолго циклу у внз // Науково-технічна та методична конференція "Інформаційі технології у виробництві та освіті", Хмельницький , Технологічний університет Поділля, 17-20 квітня 2002
 25. Баловсяк Н. В. "Модель спеціаліста в умовах формування інформаційної компетентності" (матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Комп'ютерно-інформаційні і комунікативні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи", 2003, Косів, 2003).
 26. Баловсяк Н. В. Поняття професійної компетентності в зарубіжних дослідженнях // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі (збірник наукових праць). Кривий Ріг, 2004.
 27. Баловсяк Н. В. Історико-педагогічний аналіз виникнення поняття "інформаційна компетентність" // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2004". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - 58 с.
 28. Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність як результат навчання у вищому навчальному закладі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології". - Чернівці, 2004. - 230 с.
 29. Баловсяк Н. В. Зворотній зв'язок при організації дистанційного навчання // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку (Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції). - Суми, 2004. - С. 63.
 30. OPEN EDUCATION AND MODERN TECHNOLOGIES OF DISTANT EDUCATION // Proceeding of the Fourth International Conference "Internet - Education - Science IES-2004". - Universum-Vinnytsia, 2004. - P. 218.http://www.vstu.vinnica.ua/ies2004/doc/77/E77.htm
 31. Компетентностный подход в образовании: попытка анализа // Международная научно-практическая конференция "Научный потенциал мира - 2004" (01.11.04г. - 15.11.04г.).http://www.rusnauka.com/Belgorod/Pedagog/0.html
 32. Баловсяк Н. В. Компетентність як результат освітнього процесу // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу-2004". - Дніпропетровськ, "Наука і освіта", 2004. - 54 с.
 33. Баловсяк Н. В. До проблеми визначення поняття "інформаційна культура" майбутнього фахівця // Звітна наукова конференція Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за 2004 рік "Педагогіка і психологія формування виробничого персоналу в ринкових умовах"
 34. Баловсяк Н. В. Дистанційна освіта як один з шляхів реалізації концепції неперервної освіти в сучасному суспільстві // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи". - Дніпропетровськ, 2005.
 35. Баловсяк Н. В. Умови формування інформаційної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки// Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті. Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2005.
 36. Баловсяк Н. В. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (зб. науковиз праць). - Кривий Ріг, 2005. - С. 16.
 37. Баловсяк Н. В. Компетентностный подход к определению структуры профессиональной деятельности специалиста // Новые технологии в образовании. - №1, 2005. - Воронеж, 2005. - С. 122.

        IV. Різне

 38. Баловсяк Н. В. Проблеми і методи захисту інформації (газета "Інформатика", №5-6, 2001
 39. Баловсяк Н. В. , Бабій П. І. Комп'ютерна підготовка майбутніх економістів // Інформатика, №12, 2001
 40. Баловсяк Н. В. Використання елементів проблемного підходу для активізації навчального процесу при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу // Інформатика, №5-4, 2001
 41. Баловсяк Н. В. Методика викладання теми "Гіпертекстова технологія в пакеті MS Office" // Інформатика, №7-8, 2002
 42. Баловсяк Н. В., Ігнатович А. О. Розпізнавання усного мовлення // Інформатика, №19-20, 2000.
 43. Баловсяк Н. В. Методика проблемного підходу до вивчення інформатики // Інформатика, №11-12, 2002

        Інформаційні технології у економіці та суспільстві

        ІІ. Статті у фахових виданнях

 44. Баловсяк Н. В., Бабій П. І. Захист інформації як складова економічної ефективності підприємства // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду (Науковий вісник ЧТЕІ, випуск І, 2001)
 45. Баловсяк Н. В. Використання програми Folder Guard для організації безпечної роботи інформаційної системи // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду (Науковий вісник ЧТЕІ, випуск І, 2001)
 46. Баловсяк Н. В. , Баловсяк С. В. Використання інформаційних технологій (мережі Internet) для створення нових робочих місць і покращення економічної ситуації в регіоні (на прикладі м. Чернівці) // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні . Науковий вісник ЧТЕІ, випуск ІІ, 2001
 47. Баловсяк Н. В. Довідкові правові інформаційні системи в Internet // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск І. Чернівці, 2002.
 48. Баловсяк Н. В., Кирилюк П. В. Огляд бізнес-ресурсів Чернівецької області в глобальній мережі Internet // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск ІІ. Чернівці, 2002.
 49. Баловсяк Н. В., Кирилюк П. В. Розвиток поняття "штучний інтелект" // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск ІV. Чернівці, 2002.
 50. Баловсяк Н. В. Дистанційна зайнятість в Україні: реалії та перспективи. // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск V. Чернівці, 2005.

        III. Матеріали наукових конференцій

 51. Баловсяк Н. В., Баловсяк С. В. Автоматизація складання екзаменаційних білетів з використанням VBA для СУБД Microsoft Access 97 // Матеріали конференції "Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентноздатних фахівців", Київ, 3-4 грудня 2001 року
 52. Баловсяк Н. В., Кабанюк О. "Популярні ресурси Freemail" (збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютери, програми, Інтернет", Київ, НТТУ КПІ, 2003)
 53. Баловсяк Н. В. "Історичні бібліотеки UANet-у". (збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютери, програми, Інтернет", Київ, НТТУ КПІ, 2003)
 54. Баловсяк Н. В., Крилов А. А. "Мобільний Інтернет" (збірник матеріалів третьої міжнародної студентської науково-практичної конференції "Світ молоді - молодь світу". Міжрегіональна академія управління персоналом, Вінницький інститут, 2003)
 55. Баловсяк Н. В., Труб М. П. "Системи електронних платежів" (збірник матеріалів третьої міжнародної студентської науково-практичної конференції "Світ молоді - молодь світу". Міжрегіональна академія управління персоналом, Вінницький інститут, 2003)
 56. Баловсяк Н. В., Лисенко І. В., Кирилюк П. В. Особливості торгівлі в глобальній мережі Internet // другої міжнародної студентської науково-практичної конференції "Світ молоді - молодь світу". Міжрегіональна академія управління персоналом, Вінницький інститут, 2002)
 57. Баловсяк Н. В., Труб М. П. Ймовірнісні методи захисту від спаму // матеріали другої міжнародної студентської наукової конференції з прикладної математики і інформатики. Львів, 2004.
 58. Баловсяк Н. В., Труб М. П. Інтернет як унікальне середовище для професійного спілкування // матеріали четвертої міжнародної студентської науково-практичної конференції "Світ молоді - молодь світу". Міжрегіональна академія управління персоналом, Вінницький інститут, 2004)
 59. Баловсяк Н. В., Сідлярчук О. В. Банерна реклама як новий спосіб Internet-маркетингу // матеріали четвертої міжнародної студентської науково-практичної конференції "Світ молоді - молодь світу". Міжрегіональна академія управління персоналом, Вінницький інститут, 2004)
 60. Баловсяк Н. В., Ігнатович А. О. Алгоритм Байеса як ефективний ймовірністний метод боротьби зі спамом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології". - Чернівці, 2004. - 230 с.
 61. Баловсяк Н. В., Бичковський О. О. Інформаційні системи електронного документообіку. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження - теорія та експеримент '2005". - Полтава, 2004. - 62 с.
 62. Баловсяк Н. В., Середюк В. Б. Автоматизація обліку робочого часу на малому підприємстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження - теорія та експеримент '2005". - Полтава, 2004. - 62 с.

  Вгору

  Повернутися